Cyfleoedd Staff Etholiadau

Rydym wrthi’n adolygu ein cronfa ddata staff ar gyfer etholiadau yn y dyfodol.  

 

Os oedd eich manylion eisoes ar ein cronfa ddata rydym wedi ysgrifennu atoch yn ddiweddar i weld a hoffech weithio mewn etholiadau yn y dyfodol.  Caiff pobl nad ydynt wedi ymateb eu dileu o’r gronfa ddata ac ni fyddwn yn cysylltu â chi’n awtomataidd yn y dyfodol. Os ydych wedi newid eich meddwl ac am gael eich ystyried am unrhyw un o’r swyddi a restrir isod neu os nad ydych wedi gwneud gwaith etholiadau o’r blaen ac am fynegi diddordeb, cwblhewch y ffurflen ar-lein ganlynol:

 

Ffurflen Diddordeb Staffio Etholiad

  

Swyddog Cyfrif (Gorsaf Bleidleisio)

 Mae tair blynedd o brofiad fel Clerc Pleidleisiau yn ofynnol ar gyfer y swydd hon. Nodwch mai rhwng 6.30am a 10.30pm fyddai’r oriau gwaith.

 

Clerc Pleidleisiau (Gorsaf Bleidleisio)

Cynorthwyo’r Swyddog Cyfrif gyda dyletswyddau yn yr Orsaf Bleidleisio. Nodwch mai rhwng 6.30am a 10.30pm fyddai’r oriau gwaith.

 

Staff Cyfrif

Gwirio papurau pleidleisio, cyfrif papurau pleidleisio ac unrhyw ddyletswyddau cyfrif eraill yn ôl yr angen. Mae hyn yn cynnwys gwaith dros nos a/neu waith ar y penwythnos.

 

 

Os hoffech gael copi PDF neu gopi papur o’r ffurflen neu os oes unrhyw ymholiadau gennych e-bostiwch electionjobs@valeofglamorgan.gov.uk neu ffoniwch Chelsie-Louisa Webber ar: 01446 709570.

 

Erbyn hyn caiff yr holl broses o benodi staff etholiadau ei chwblhau ar-lein, felly sicrhewch eich bod yn rhoi cyfeiriad e-bost dilys gan y caiff yr holl ohebiaeth ei hanfon yn electronig. 

 

Newydd – Datganiad Preifatrwydd Gwasanaethau Etholiadol 

Ar ran y Swyddog Canlyniadau, bydd y Tîm Cofrestru Etholiadol ond yn defnyddio’r wybodaeth a rowch i ni at ddibenion recriwtio etholiadol, mewn cydymffurfiaeth â’n rhwymedigaethau cyfreithiol.  Byddwn yn gofalu am eich gwybodaeth bersonol ac yn dilyn deddfwriaeth diogelu data.  Ni fyddwn yn rhoi gwybodaeth bersonol amdanoch chi nac unrhyw wybodaeth bersonol y gallwch ei darparu am bobl eraill i unrhyw un arall nac i sefydliad arall oni bai bod y gyfraith yn dweud bod yn rhaid i ni wneud hynny neu os cawn ganiatâd gennych chi.  Mae manylion llawn Hysbysiad Preifatrwydd y Gwasanaethau Etholiadol yn Hysbysiad Preifatrwydd y Gwasanaethau Etholiadol