Y Canfas Blynyddol

Mae'r Canfas Blynyddol yn cadarnhau gwybodaeth er mwyn cynnal a diweddaru’r gofrestr etholwyr.

 

Mae Swyddfa'r Cabinet yn dweud wrth bob Awdurdod Lleol (Cyngor) am gynnal canfas yn eu hardal bob blwyddyn.  Trefnir a rhedir proses y Canfas gan y cyngor, a bydd y Comisiwn Etholiadol yn monitro’r cyngor yn ofalus.

 

Yn ystod y canfas, bydd eich cyngor lleol yn cysylltu â chi gan ofyn ichi gadarnhau bod y wybodaeth sydd ar y Gofrestr etholwyr ar hyn o bryd, ar gyfer eich eiddo, yn gywir.

 

Bydd y Canfas Blynyddol nesaf yn cychwyn ym mis Gorffennaf 2020.

 

Dyddiadau Pwysig ar gyfer Canfas Blynyddol 2015
 Dyddiad Cam

Gorffennaf 2020

 Anfonir Ffurflen Ymholiad Tŷ at bob eiddo ym Mro Morgannwg..

Awst

2020

Anfonir Ffurflen Atgoffa Gyntaf (dyma Ffurflen Ymholiad Tŷ arall) at bob eiddo nad yw wedi ymateb erbyn hyn.

Medi

2020

Mae tîm o Ganfaswyr yn dechrau ymweld â phob cartref nad yw wedi ymateb hyd yma.

Mae pob aelodau o'r Tîm Canfasio yn cario cerdyn adnabod ffotograffig gyda nhw a gallant ymweld ar y penwythnos.

 Hyd

2020

Mae’r Tîm Canfasio yn gorffen eu hymweliadau eiddo.

 Dec

2020

Caiff y Gofrestr Etholwyr wedi'i diwygiedig ei chyhoeddi.

 

Caiff Ffurflen Ymholiad Tŷ 

Caiff Ffurflen Ymholiad Tŷ ei danfon drwy’r post at bob tŷ ym Mro Morgannwg.

 

Bydd yn dangos pob person sydd wedi’u cofrestru fel yn byw yn eich eiddo, sydd wedi’u cofrestru ar y Gofrestr Etholwyr, ac sydd dros 16 oed. Felly, os nad oes neb wedi’i gofrestru yn eich cyfeiriad bydd y ffurflen yn wag fel y gallwch ei llenwi.

 

Os na fyddwch yn ymateb i’r ffurflen hon ac unrhyw atgofion dilynol, yna bydd aelod o’r tîm canfasio (un o swyddogion y cyngor) yn galw yn eich cartref i gadarnhau’r manylion gyda chi’n bersonol

 • Darllenwch y ffurflen yn ofalus.
 • Gwiriwch fod pob person, sydd dros 16 oed, ac yn byw gyda chi wedi’i restru ar y ffurflen. Os oes gwybodaeth ar goll gwnewch nodyn o hynny ar y ffurflen yn y blychau priodol.
 • Mae pobl sydd â  “heb eu cofrestru” wrth ymyl eu henwau ar y Ffurflen Ymholiad Cartref yn nodi bod eu cofnodion yn dangos eu bod yn y cyfeiriad ond nad ydynt wedi cofrestru i bleidleisio yn llwyddiannus.  A fyddech gystal â newid y cofnodion hyn fel y bo’n briodol.

 

Sylwer: Mae’n bwysig eich bod yn ymateb i’r Ffurflen Ymholiad Tŷ cyn gynted â phosib hyd yn oed os nad oes unrhyw newid er mwyn osgoi ymweliad oddi wrth ein tîm canfasio.

 

Ar-lein

 

 1. Mewngofnodiwch i www.registersecurely.com/VoG

 2. Nodwch eich 2 god diogelwch unigryw sydd i’w canfod ar dudalen un eich Ffurflen Ymholiad Tai a’ch cod post (cofiwch roi bwlch yn eich cod post)

 3. Darllenwch y wybodaeth ar y sgrin yn ofalus a dilynwch y cyfarwyddiadau. Cliciwch ar fanylion y person os hoffech wneud unrhyw newidiadau i’w gofnod, a chliciwch ‘golygu’ i wneud newidiadau.

 4. Dilynwch y botymau cadarnhau ar waelod y sgrin nes eich bod wedi gorffen.

Aiff eich cadarnhad yn awr at y Swyddfa Gofrestru Etholiadol.  Os bydd angen i chi gymryd unrhyw gamau pellach bydd y Swyddfa Gofrestru Etholwyr yn ysgrifennu atoch.

 

Gwasanaeth Ffôn Di-dâl Awtomatig

Cewch ddefnyddio'r dull hwn dim ond os yw’r ffurflen wedi’i hargraffu gyda’r wybodaeth. Mae hyn yn golygu bod enwau’r unigolion wedi’u hargraffu ar y ffurflen yn barod erbyn eich bod wedi’i derbyn.

 

Mae hefyd yn golygu bod cod diogelwch unigryw a chyfrinair ar eich ffurflen ar dudalen un o’r ffurflen, yn y blwch du.

 

 1. Ffoniwch 0800 025 3183 (Cymraeg) neu 0800 025 3163 (Saesneg).

 2. Nodwch eich 2 god diogelwch unigryw

 3. Dilynwch y cyfarwyddiadau gan ddefnyddio botymau rhifau eich ffôn.

Aiff eich cadarnhad yn awr at y Swyddfa Gofrestru Etholiadol. Os bydd angen i chi gymryd unrhyw gamau pellach bydd y Swyddfa Gofrestru Etholwyr yn ysgrifennu atoch.

 

Drwy'r Post

 

 1. Ysgrifennu unrhyw newidiadau neu ychwanegiadau ar y ffurflen. Pe hoffech ddileu unrhyw wybodaeth ar y ffurflen yna rhowch linell drwyddo.

 2. Rhowch y ffurflen yn yr amlen barod a ddarparwyd.

 3. Anfonwch y ffurflen yn ôl i’r Cyngor neu ewch â hi i’r dderbynfa yn y Swyddfeydd Dinesig yng nghanol tref y Barri.

Aiff eich cadarnhad yn awr at y Swyddfa Gofrestru Etholiadol. Os bydd angen i chi gymryd unrhyw gamau pellach bydd y Swyddfa Gofrestru Etholwyr yn ysgrifennu atoch.

 

 

Beth sy’n digwydd pan fyddaf yn dychwelyd fy Ffurflen Ymholiad Tŷ? Caiff eich ymateb ei wirio gan y Swyddfa Gofrestru Etholwyr.

 

Os ydych wedi nodi unrhyw addasiadau, ychwanegiadau neu unrhyw beth i’w ddileu, caiff y rhain eu diweddaru a’u prosesu. Bydd y Swyddfa Cofrestru Etholiadol yn ysgrifennu atoch os oes angen gweithredu ymhellach.

 

Os ydych wedi rhoi gwybod nad oes angen gwneud unrhyw newidiadau, yna bydd hyn hefyd yn cael ei gadarnhau ar y Gofrestr Etholiadol.

 

Os ydych wedi darparu enw person i ni nad yw wedi’i gofrestru ar hyn o bryd ar y Gofrestr Etholwyr yna byddwn yn anfon Gwahoddiad i Gofrestru atoch yn y post.

 

Gall y person hwnnw hefyd lenwi Ffurflen Gwahoddiad i Gofrestru ar-lein.