GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

 

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY, AR BAPUR LLIW GWAHANOL

 

Hysbysiad o’r Cyfarfod     CABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                       DYDD LLUN, 5 HYDREF, 2020 AM 2.00 PM

 

Lleoliad                           CYFARFOD O BELL

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Derbyn datganiadau o ddiddordeb.

(Sylwer: Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau cyfarfodydd –  

4.         Pwyllgor Ymgynghorol Bae Caerdydd – 3 Medi, 2020.

[Gweld Cofnod]

5.         Penodi Aelodau Panel Cynghori ar Lywodraethwyr Awdurdod Lleol – 24 Medi, 2020.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Arweinydd Gweithredol ac Aelod Cabinet dros Berfformiad ac Adnoddau –

6.        Adroddiad Monitro Cynllun Cyflenwi Blynyddol: Perfformiad Chwarter 1 2020/21.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Tai ac Adeiladu –

7.         Rhaglen Datblygu Tai – Hayeswood Road, Y Barri.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Hamdden, Celfyddydau a Diwylliant –

8.         Cytundeb Llogi Gwasanaeth Ieuenctid gyda Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth –

9.         Achos Busnes Amlinellol Cam Dau Bro Gorsaf Morgannwg.

[Gweld Cofnod]

10.      Adroddiad Gwrthwynebiad: Maes Parcio Gwledig Cosmeston, Maes Parcio Parc Gwledig Porthkerry, Maes Parcio Wyndham Street, Maes Parcio'r Barri a Neuadd y Dref, Y Bont-Faen Cyflwyniad Arfaethedig i godi tâl Maes Parcio.

[Gweld Cofnod]

 

11.      Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sy’n rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

EFALLAI Y GWAHERDDIR Y CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD TRA YR YSTYRIR YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Tai ac Adeiladu –

12.         Rhaglen Datblygu Tai – Hayeswood Road, Y Barri.

[Gweld Cofnod]

 

13.       Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sy’n rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

29 Medi, 2020

 

Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg / This document is available in English

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, dylid gwneud ymholiadau i

Mr. M. Swindell 01446 709479.

E‑bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Cabinet – 

Y Cynghorydd N. Moore (Arweinydd Gweithredol ac Aelod Cabinet Perfformiad ac Adnoddau)

Y Cynghorydd Lis Burnett (Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet Addysg ac Adfywio)

Y Cynghorydd Mrs. M.R. Wilkinson (Aelod Cabinet dros Dai a Gwasanaethau Adeiladu)

Y Cynghorydd E. Williams (Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cyfreithiol, Rheoleiddio a Chynllunio)

Y Cynghorydd K.F. McCaffer (Aelod Cabinet dros Hamdden, y Celfyddydau a Diwylliant)

Y Cynghorydd P.G. King (Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth)

Y Cynghorydd B.T. Gray (Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol ac Iechyd)

 


SYLWCH: Oherwydd y cyfyngiadau cyfredol a'r gofyniad i bellhau cymdeithasol ni fydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal yn ei leoliad arferol. Cyfarfod rhithwir fydd hwn a bydd ‘presenoldeb’ yn cael ei gyfyngu i Aelodau’r Cyngor a Swyddogion i gefnogi eitemau’r agenda. Bydd y cyfarfod yn cael ei gofnodi i'w drosglwyddo wedi hynny trwy wefan y Cyngor. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn, cysylltwch â democratic@valeofglamorgan.gov.uk  neu ffôn. 01446 709479.