Cost of Living Support Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

 

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY, AR BAPUR LLIW GWAHANOL

 

 

 

Hysbysiad o’r Cyfarfod     CABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                       DYDD LLUN, 30 TACHWEDD, 2020 AM 2.00 PM

 

Lleoliad                           CYFARFOD O BELL

 

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Derbyn datganiadau o ddiddordeb.

(Sylwer: Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriadau -

4.         Achos Busnes Amlinellol Cam Dau Gorsaf Borth Morgannwg Achos - Pwyllgor Craffu Yr Amgylchedd ac Adfywio - 20 Hydref, 2020.

[Gweld Cofnod]

5.         Strategaeth Adfer Feirws Corona - Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol - 21 Hydref, 2020.

[Gweld Cofnod]

6.         Ad-dalu Costau Gofal - Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd - 16 Tachwedd 2020.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Cyfarfodydd -

7.         Panel Rhianta Corfforaethol - 28 Medi, 2020.

[Gweld Cofnod]

8.         Cabinet Rhanbarth Prifddinas Caerdydd - 19 Hydref, 2020.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Arweinydd Gweithredol ac Aelod Cabinet dros Berfformio ac Adnoddau -

9.        Defnyddio Pwerau Brys y MDs.

[Gweld Cofnod]

10.      Cynigion Cyllideb Refeniw Cychwynnol 2021/22 a Chynllun Ariannol Tymor Canolig 2020/21 i 2023/24.

[Gweld Cofnod]

11.      Cynigion Rhaglen Gyfalaf Cychwynnol 2021/22 i 2025/26.

[Gweld Cofnod]

12.      Cynigion Cyllideb Cychwynnol y Cyfrif Refeniw Tai (HRA) 2021/22 a'r Gyllideb Ddiwygiedig 2020/21.

[Gweld Cofnod]

13.      Adroddiad Canol Blwyddyn Rheoli'r Trysorlys 2020/21.

[Gweld Cofnod]

14.      Cynllun Cyflenwi Blynyddol Cyngor Bro Morgannwg (Cynllun Gwella Rhan 1) 2021-22.

[Gweld Cofnod]

15.      Brexit - Diweddariad Sefyllfa Bresennol a Pharodrwydd. (N.B. Diweddarwyd atodiadau A, B ac C i'r adroddiad hwn ar 25.11.20 hefyd mae Atodiad F wedi'i gwblhau)

[Gweld Cofnod]

16.      Darpariaeth Canolfan Frechu Holm View.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Tai ac Adeiladu -

17.      Asesiad Marchnad Tai Lleol (LHMA) 2019.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Hamdden, Celfyddydau a Diwylliant -

18.      Prydles Newydd ar gyfer Clwb Athletau Penarth - Ystafelloedd Newid Allanol.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth -

19.      Maes Parcio Ogmore-by-Sea.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol ac Iechyd -

20.      Adroddiad Diogelu Corfforaethol Blynyddol: 2019/20.

[Gweld Cofnod]

 

21.      Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sy’n rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

EFALLAI Y GWAHERDDIR Y CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD TRA YR YSTYRIR YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

Adroddiad Cyfarfodydd -

22.      Panel Rhianta Corfforaethol - 28 Medi, 2020.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth

23.      Maes Parcio Ogmore-by-Sea.

[Gweld Cofnod]

 

24.       Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sy’n rhai brys (Rhan II).

 

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

24 Tachwedd, 2020

 

 

Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg / This document is available in English

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, dylid gwneud ymholiadau i

Mr. M. Swindell 01446 709479.

E‑bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Aelodau’r Cabinet – 

Y Cynghorydd N. Moore (Arweinydd Gweithredol ac Aelod Cabinet Perfformiad ac Adnoddau)

Y Cynghorydd L. Burnett (Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet Addysg ac Adfywio)

Y Cynghorydd Mrs. M.R. Wilkinson (Aelod Cabinet dros Dai a Gwasanaethau Adeiladu)

Y Cynghorydd E. Williams (Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cyfreithiol, Rheoleiddio a Chynllunio)

Y Cynghorydd K.F. McCaffer (Aelod Cabinet dros Hamdden, y Celfyddydau a Diwylliant)

Y Cynghorydd P.G. King (Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth)

Y Cynghorydd B.T. Gray (Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol ac Iechyd)


SYLWCH: Oherwydd y cyfyngiadau cyfredol a'r gofyniad i bellhau cymdeithasol ni fydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal yn ei leoliad arferol. Cyfarfod rhithwir fydd hwn a bydd ‘presenoldeb’ yn cael ei gyfyngu i Aelodau’r Cyngor a Swyddogion i gefnogi eitemau’r agenda. Bydd y cyfarfod yn cael ei gofnodi i'w drosglwyddo wedi hynny trwy wefan y Cyngor. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn, cysylltwch â democratic@valeofglamorgan.gov.uk  neu ffôn. 01446 709479.