Cost of Living Support Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

 

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY, AR BAPUR LLIW GWAHANOL

 

 

Hysbysiad o’r Cyfarfod   CABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                       DYDD LLUN, 20 IONAWR, 2020 AM 2.00 PM

 

Lleoliad                           YSTAFELL BWYLLGOR 2, SWYDDFEYDD DINESIG, HEOL HOLTON, Y BARRI

 

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Derbyn datganiadau o ddiddordeb.

(Sylwer: Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriadau –

4.         Diwygio Lles - Adroddiad Cynnydd - Pwyllgor Craffu Perfformiad Ac Adnoddau Corfforaethol – 27 Tachwedd, 2019.  [Gweld Gwybodaeth Atodol]

[Gweld Cofnod]

5.         Ch2 Adroddiad Absenoldeb Salwch 2019/2020 –. Pwyllgor Craffu Perfformiad Ac Adnoddau Corfforaethol – 27 Tachwedd, 2019.

[Gweld Cofnod]

6.         Doweddaroad Chwarter 2 y Gofrestr Risg Corfforaethol - Pwyllgor Archwilio – 16 Rhagfyr, 2019.

[Gweld Cofnod]

7.         Cynigion Cyllideb Refeniw Cychwynnol 2020/21 a Chyllideb Ddiwygiedig 2019/20 - Pwyllgor Craffu Perfformiad Ac Adnoddau Corfforaethol – 19 Rhagfyr, 2019.

[Gweld Cofnod]

8.         Cynigion y Rhaglen Gyfalaf Cychwynnol 2020/21 i 2024/25 a Monitro Cyfalaf 2019/20 - Pwyllgor Craffu Perfformiad Ac Adnoddau Corfforaethol – 19 Rhagfyr, 2019.

[Gweld Cofnod]

9.         Adroddiad Perfformiad Chwarter 2 (2019-20): Iechyd Corfforaethol Pwyllgor Craffu Perfformiad Ac Adnoddau Corfforaethol – 19 Rhagfyr, 2019.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Cyfarfod -

10.       Bargen Dinas Rhanbarth Prifddinas Caerdydd - Awdurdod Trafnidiaeth Rhanbarthol – 13 Tachwedd, 2019.

[Gweld Cofnod]

11.       Bargen Dinas Rhanbarth Prifddinas Caerdydd - Awdurdod Trafnidiaeth Rhanbarthol – 28 Tachwedd, 2019.

[Gweld Cofnod]

12.       Bargen Dinas Rhanbarth Prifddinas Caerdydd - Awdurdod Trafnidiaeth Rhanbarthol – 21 Hydref, 2019.

[Gweld Cofnod]

13.       Panel Rhianta Corfforaethol – 18 Tachwedd, 2019.

[Gweld Cofnod]

14.       Grŵp Cynghori Arfordir Treftadaeth Morgannwg – 20 Tachwedd, 2019.

[Gweld Cofnod]

15.       Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoliddio a Rennie 10 Rhagfyr, 2019.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Arweinydd Gweithredol ac Aelod Cabinet dros Berfformiad ac Adnoddau Corfforaethol –

16.       Monitro Refeniw ar gyfer y Cyfnod rhwng 1 Ebrill a 30 Tachwedd, 2019.

[Gweld Cofnod]

17.       Adroddiad Monitro Cyfalaf ar gyfer y Cyfnod rhwng 1 Ebrill a 30 Tachwedd, 2019.

[Gweld Cofnod]

18.       Adroddiad Perfformiad Chwarter 2 (2019/20) y Cynllun Corfforaethol.

[Gweld Cofnod]

19.       Rhaglenni Gwaith Chwarterol y Cabinet - Hydref i Ragfyr 2019 ac Ionawr i Fawrth 2020.

[Gweld Cofnod]

20.       Amserlen Cyfarfodydd Mai 2020 – Mai 2021.

[Gweld Cofnod]

21.       Polisi Tâl 2020/2021.

[Gweld Cofnod]

22.      Cychwyn Llywodraeth y Gymru ar y Ddyletswydd Economaidd-Gymdeithasol:

Ymateb Ymgynghoriad.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau'r Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio -

23.      Adolygiad o Dy Deri.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cyfreithiol, Rheoleiddio a Chynllunio -

24.      Galwad Safle Sipsiwn a Theithwyr am Safleoedd Ymgeiswyr.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Hamdden, Celfyddydau a Diwylliant -

25.      Ail-lunio Gwasanaethau - Adolygiad o Gyflenwi'r Celfyddydau.

[Gweld Cofnod]

 

26.       Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sy’n rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

EFALLAI Y GWAHERDDIR Y CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD TRA YR YSTYRIR YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

27.       Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sy’n rhai brys (Rhan II).

 

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

14 Ionawr, 2020

 

 

 

Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg / This document is available in English

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, dylid gwneud ymholiadau i

Mr. M. Swindell 01446 709479.

E‑bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Aelodau’r Cabinet – 

Y Cynghorydd N. Moore (Arweinydd Gweithredol ac Aelod Cabinet Perfformiad ac Adnoddau)

Y Cynghorydd Lis Burnett (Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet Addysg ac Adfywio)

Y Cynghorydd Mrs. M.R. Wilkinson (Aelod Cabinet dros Dai a Gwasanaethau Adeiladu)

Y Cynghorydd E. Williams (Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cyfreithiol, Rheoleiddio a Chynllunio)

Y Cynghorydd K.F. McCaffer (Aelod Cabinet dros Hamdden, y Celfyddydau a Diwylliant)

Y Cynghorydd P.G. King (Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth)

Y Cynghorydd B.T. Gray (Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol ac Iechyd)