Cost of Living Support Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

 

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY, AR BAPUR LLIW GWAHANOL

 

 

Hysbysiad o’r Cyfarfod   CABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                       DYDD LLUN, 2 TACHWEDD, 2020 AM 2.00 PM

 

Lleoliad                           CYFARFOD O BELL

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Derbyn datganiadau o ddiddordeb.

(Sylwer: Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriadau -

4.         Diweddariad Chwarter 1 y Gofrestr Risg Gorfforaethol - Pwyllgor Archwilio: 24 Medi, 2020.

[Gweld Cofnod]

5.         Adroddiad Blynyddol Cwynion Corfforaethol 2019/20 - Pwyllgor Archwilio: 24 Medi, 2020.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Cyfarfod -

6.         Prifddinas-Ranbarth Caerdydd - Cabinet Rhanbarthol - 14eg Medi, 2020.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Arweinydd Gweithredol ac Aelod Cabinet dros Berfformio ac Adnoddau -

7.         Adolygiad o Gerfluniau, Henebion, Enwau Strydoedd ac Enwau Adeiladau.

[Gweld Cofnod]

8.         Datblygu Cynllun Gweithredu Newid Hinsawdd.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio -

9.         Cynnig i Gynyddu Capasiti Ysgol Y Deri i Ddiwallu Galw'r Dyfodol am Addysg Arbennig ym Mro Morgannwg.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Hamdden, Celfyddydau a Diwylliant -

10.      Clybiau Bowls - Prydlesi Newydd.

[Gweld Cofnod]

11.      Contract Rheoli Hamdden - Goblygiadau Covid-19. 

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol ac Iechyd -

12.      Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol 2019-20 - Fersiwn Derfynol.

[Gweld Cofnod]

13.      Trefniadau Hyfforddi Gwasanaethau Cymdeithasol.

[Gweld Cofnod]

14.      Cytundeb Partneriaeth Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol.

[Gweld Cofnod]

 

15.      Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sy’n rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

EFALLAI Y GWAHERDDIR Y CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD TRA YR YSTYRIR YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Hamdden, Celfyddydau a Diwylliant -

16.      Contract Rheoli Hamdden - Goblygiadau Covid-19.

[Gweld Cofnod]

 

17.       Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sy’n rhai brys (Rhan II).

 

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

27 Hydref, 2020

 

Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg / This document is available in English

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, dylid gwneud ymholiadau i

Mr. M. Swindell 01446 709479.

E‑bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Cabinet – 

Y Cynghorydd N. Moore (Arweinydd Gweithredol ac Aelod Cabinet Perfformiad ac Adnoddau)

Y Cynghorydd L. Burnett (Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet Addysg ac Adfywio)

Y Cynghorydd Mrs. M.R. Wilkinson (Aelod Cabinet dros Dai a Gwasanaethau Adeiladu)

Y Cynghorydd E. Williams (Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cyfreithiol, Rheoleiddio a Chynllunio)

Y Cynghorydd K.F. McCaffer (Aelod Cabinet dros Hamdden, y Celfyddydau a Diwylliant)

Y Cynghorydd P.G. King (Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth)

Y Cynghorydd B.T. Gray (Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol ac Iechyd)


SYLWCH: Oherwydd y cyfyngiadau cyfredol a'r gofyniad i bellhau cymdeithasol ni fydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal yn ei leoliad arferol. Cyfarfod rhithwir fydd hwn a bydd ‘presenoldeb’ yn cael ei gyfyngu i Aelodau’r Cyngor a Swyddogion i gefnogi eitemau’r agenda. Bydd y cyfarfod yn cael ei gofnodi i'w drosglwyddo wedi hynny trwy wefan y Cyngor. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn, cysylltwch â democratic@valeofglamorgan.gov.uk  neu ffôn. 01446 709479.