Cost of Living Support Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

 

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY, AR BAPUR LLIW GWAHANOL

 

 

Hysbysiad o’r Cyfarfod     CABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                       DYDD LLUN, 9 MAWRTH, 2020 AM 2.00 PM

 

Lleoliad                           YSTAFELL BWYLLGOR 2, SWYDDFEYDD DINESIG, HEOL HOLTON, Y BARRI

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Derbyn datganiadau o ddiddordeb.

(Sylwer: Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriad -

4.         Cynllun Cydraddoldeb Strategol Cyngor Bro Morgannwg 2020-2024 - Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant – 13 Chwefror, 2020.

[Gweld Cofnod]

5.         Cyngor Bro Morgannwg – Ffioedd a Thaliadau Arfaethedig ar Gyfer 2020/21  – Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol – 3 Mawrth, 2020.  (Cyfeiriad i ddilyn pan fydd ar gael).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad Cyfarfod -

6.         Panel Rhianta Corfforaethol – 20 Ionawr, 2020.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Arweinydd Gweithredol ac Aelod Cabinet dros Berfformiad ac Adnoddau –
7.         Monitro Refeniw ar gyfer y Cyfnod 1af Ebrill 2019 i 31 Ionawr 2020.

[Gweld Cofnod]

8.         Monitro Cyfalaf ar gyfer y Cyfnod 1af Ebrill 2019 i 31 Ionawr 2020.

[Gweld Cofnod]

9.        Diweddariad Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Bro Morgannwg.

[Gweld Cofnod]

10.      Cynllun Cydraddoldeb Strategol Cyngor Bro Morgannwg 2020-24.

[Gweld Cofnod]

11.      Cyngor Bro Morgannwg - Ffioedd a Thaliadau Arfaethedig ar gyfer 2020/2021.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau'r Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio -

12.      Ysgol Uwchradd Pencoedtre - Derbyn Tendr Cam Dau.

[Gweld Cofnod]

13.      Diweddariad ar y cynnig i gynyddu nifer y lleoedd ysgolion cynradd yn Cowbridge i ateb y galw cynyddol o ganlyniad i ddatblygiadau tai diweddar ac arfaethedig.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth -

14.      Adroddiad Gwrthwynebiad: Bassett Road, Sully - Gwahardd Arfaethedig Aros ar unrhyw Orchymyn Amser.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol ac Iechyd –
15.      Diweddariad Gwasanaethau Teleofal.

[Gweld Cofnod]

16.      Contract Cartref Gofal ar y Cyd.

[Gweld Cofnod]

 

17.       Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sy’n rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

EFALLAI Y GWAHERDDIR Y CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD TRA YR YSTYRIR YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

Adroddiad Cyfarfod -

18.       Panel Rhianta Corfforaethol – 20 Ionawr, 2020.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio -

19.        Ysgol Uwchradd Pencoedtre - Derbyn Tendr Cam Dau.

[Gweld Cofnod]

 

20.       Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sy’n rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

3 Mawrth, 2020

 

 

Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg / This document is available in English

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, dylid gwneud ymholiadau i

Mr. M. Swindell 01446 709479.

E‑bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Aelodau’r Cabinet – 

Y Cynghorydd N. Moore (Arweinydd Gweithredol ac Aelod Cabinet Perfformiad ac Adnoddau)

Y Cynghorydd Lis Burnett (Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet Addysg ac Adfywio)

Y Cynghorydd Mrs. M.R. Wilkinson (Aelod Cabinet dros Dai a Gwasanaethau Adeiladu)

Y Cynghorydd E. Williams (Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cyfreithiol, Rheoleiddio a Chynllunio)

Y Cynghorydd K.F. McCaffer (Aelod Cabinet dros Hamdden, y Celfyddydau a Diwylliant)

Y Cynghorydd P.G. King (Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth)

Y Cynghorydd B.T. Gray (Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol ac Iechyd)