Cost of Living Support Icon

 

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

 

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY, AR BAPUR LLIW GWAHANOL

 

 

Hysbysiad o’r Cyfarfod   CABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                       DYDD LLUN, 24 CHWEFROR, 2020 AM 2.00 PM

 

Lleoliad                           YSTAFELL BWYLLGOR 2, SWYDDFEYDD DINESIG, HEOL HOLTON, Y BARRI

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 3 Chwefror, 2020 a 10 Chwefror, 2020.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Derbyn datganiadau o ddiddordeb.

(Sylwer: Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriadau -

4.         Diddymu Cyllid Dewisol ar gyfer Gwasanaethau Cludiant Ysgolion â Ffioedd (Nad ydynt ar waith ar gyfer disgyblion sy’n gymwys ar gyfer cludiant ysgol am ddim) - Pwyllgor Craffu Perfformiad Corfforaethol ac Adnoddau - 5 Chwefror 2020.

[Gweld Cofnod]

5.         Polisi Tâl 2020/2021 - Pwyllgor Craffu Perfformiad Corfforaethol ac Adnoddau - 5 Chwefror 2020.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Cyfarfodydd -

6.         Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru - Cyfarfod y Cyngor - 27ain Medi, 2019 - http://www.wlga.wales/council-27092019.

[Gweld Cofnod]

7.         Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru - Cyfarfod Gweithredol - 25ain Hydref, 2019 - http://www.wlga.wales/executive-board-25102019.

[Gweld Cofnod]

8.         Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru - Cyfarfod y Cyngor - 29ain Tachwedd, 2019 - https://www.wlga.wales/council-29112019.

[Gweld Cofnod]

9.         Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru - Cyfarfod Gweithredol - 31ain Ionawr, 2020 - http://www.wlga.wales/executive-board-310120.

[Gweld Cofnod]

10.      Fforwm Mynediad Lleol Bro Morgannwg - 3 Rhagfyr 2019.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Arweinydd Gweithredol ac Aelod Cabinet dros Berfformiad ac Adnoddau –

11.      Ail-lunio Gwasanaethau: Diweddariad ar Weithredu.

[Gweld Cofnod]

12.      Defnyddio Pwerau Brys y Rheolwr Gyfarwyddwr.

[Gweld Cofnod]

13.      Cyfraddau Annomestig - Rhyddhad Cyfraddau Stryd Fawr a Manwerthu.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau'r Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio -

14.      Gwasanaeth Addysg ar y Cyd Consortiwm Canol De.

[Gweld Cofnod]

15.      Ysgol Gymraeg Dewi Sant - Derbyn y Tendr.

[Gweld Cofnod]

16.      Fframwaith Grant Cyfleusterau Anabl (DFG) - Derbyn Tendr ar gyfer Fframwaith DFG.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Tai ac Adeiladu -

17.      Channel View, Amnewid Marcross Cesspit - Ymateb Ymgynghori.

[Gweld Cofnod]

18.      Cynllun Adnewyddu Eiddo Airey Tai.

[Gweld Cofnod]

19.      Cynllun Amnewid Ffenestri a Drysau Tai 2020.

[Gweld Cofnod]

20.      Rhaglen Datblygu Tai - Tir yn Heol St. Cyres, Penarth.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Hamdden, Celfyddydau a Diwylliant -

21.      Holm View.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad ar y Cyd yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth ac Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio -

22.      Parcio Ceir - Egwyddorion Arweiniol a Thaliadau.

[Gweld Cofnod]

 

23.       Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sy’n rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

EFALLAI Y GWAHERDDIR Y CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD TRA YR YSTYRIR YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

Adroddiadau'r Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio -

24.      Ysgol Gymraeg Dewi Sant - Derbyn y Tendr.

[Gweld Cofnod]

25.      Fframwaith Grant Cyfleusterau Anabl (DFG) - Derbyn Tendr ar gyfer Fframwaith DFG.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Tai ac Adeiladu -

26.      Cynllun Adnewyddu Eiddo Airey Tai.

[Gweld Cofnod]

27.      Cynllun Amnewid Ffenestri a Drysau Tai 2020.

[Gweld Cofnod]

28.      Rhaglen Datblygu Tai - Tir yn Heol St. Cyres, Penarth.

[Gweld Cofnod]

 

29.       Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sy’n rhai brys (Rhan II).

 

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

19 Chwefror, 2020

 

 

Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg / This document is available in English

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, dylid gwneud ymholiadau i

Mr. M. Swindell 01446 709479.

E‑bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Aelodau’r Cabinet – 

Y Cynghorydd N. Moore (Arweinydd Gweithredol ac Aelod Cabinet Perfformiad ac Adnoddau)

Y Cynghorydd Lis Burnett (Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet Addysg ac Adfywio)

Y Cynghorydd Mrs. M.R. Wilkinson (Aelod Cabinet dros Dai a Gwasanaethau Adeiladu)

Y Cynghorydd E. Williams (Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cyfreithiol, Rheoleiddio a Chynllunio)

Y Cynghorydd K.F. McCaffer (Aelod Cabinet dros Hamdden, y Celfyddydau a Diwylliant)

Y Cynghorydd P.G. King (Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth)

Y Cynghorydd B.T. Gray (Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol ac Iechyd)