Cost of Living Support Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

 

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY, AR BAPUR LLIW GWAHANOL

 

 

Hysbysiad o’r Cyfarfod   CABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                     DYDD LLUN, 23 MAWRTH, 2020 AM 2.00 PM

 

Lleoliad                         SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG, HEOL HOLTON, Y BARRI

 

(GOFYNNIR I'R AELODAU NODI'R NEWID LLEOLIAD AR GYFER Y CYFARFOD HWN)

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Derbyn datganiadau o ddiddordeb.

(Sylwer: Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriadau’r –

4.         Parcio Ceir – Egwyddorion Arweiniol a Thaliadau – Pwyllgor Craffu Yr Amgylchedd ac Adfywio: 25 Chwefror, 2020.

[Gweld Cofnod]

5.         Parcio Ceir – Egwyddorion Arweiniol a Thaliadau – Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol: 3 Mawrth, 2020.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Cyfarfod –

6.         Bargen Dinas Prifddinas-Ranbarth Caerdydd - Cabinet Rhanbarthol - 19 Rhagfyr, 2019.

[Gweld Cofnod]

7.         Pwyllgor Cynghori Bae Caerdydd - 23 Ionawr, 2020.

[Gweld Cofnod]

8.         Fforwm Ymgynghorol ar y Cyd - 10fed Chwefror, 2020.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Arweinydd Gweithredol ac Aelod Cabinet dros Berfformiad ac Adnoddau –
9.         Ymateb i'r Argyfwng Hinsawdd. [Adroddiad amnewid gan gynnwys newidiadau wedi'u tracio]

[Gweld Cofnod]

10.      Adroddiad Monitro Cydraddoldeb Blynyddol 2018-2019.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau'r Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio –

11.      Cronfa Grant Cymunedau Cryf 2020-25.

[Gweld Cofnod]

12.      Trefniadau Derbyn Ysgol 2021/2022.

[Gweld Cofnod]

13.      Tenantiaeth Amaethyddol.

[Gweld Cofnod]

14.      Strategaeth Cartrefi Gwag 2019-24.

[Gweld Cofnod]

15.      Ysgol Uwchradd Whitmore - Trosglwyddo Tir i Western Power Distribution.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Dai a Gwasanaethau Adeiladu –

16.      Adolygiad o Bolisi Tai Cyngor Bro Morgannwg ar Gymhwyso Safon Ansawdd Tai Cymru.

[Gweld Cofnod]

17.      Cymryd rhan yng Nghynllun Ailsefydlu'r DU.

[Gweld Cofnod]

18.      Bancio Amser.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth –

19.      Strategaeth Lleihau Ynni Goleuadau Stryd - Diweddariad Prosiect Salix.

[Gweld Cofnod]

20.      Parcio Ceir - Egwyddorion Arweiniol a Thaliadau.

[Gweld Cofnod]

21.      Tynnu Cyllid Dewisol yn Ôl ar gyfer Gwasanaethau Cludiant Ysgol sy'n Talu Prisiau (Sydd Ddim yn Arlwyo Ar Gyfer Disgyblion sy'n Gymwys ar gyfer Cludiant Ysgol Am Ddim).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol ac Iechyd –
22.      Gwasanaeth Lleoli Oedolion - Cytundeb Partneriaeth.

[Gweld Cofnod]

 

23.       Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sy’n rhai brys (Rhan I).

(i)         Adroddiadau’r Arweinydd Gweithredol ac Aelod Cabinet dros Berfformiad ac Adnoddau –

(i)         Paratoadau Coronafirws, Dirprwyaethau Swyddogion, Parhad Gwaith / Busnes y Cyngor (Adroddiad i ddilyn)

[Gweld Cofnod]

(ii)        Rhaglen Ddigwyddiadau Bro Morgannwg 2020 - Goblygiadau Coronafirws COVID-19 (Adroddiad i ddilyn)

[Gweld Cofnod]

(iii)        COVID 19 / Coronavirus - Goblygiadau Gwasanaeth a Pharhad Busnes.

[Gweld Cofnod]

 

RHAN II

 

EFALLAI Y GWAHERDDIR Y CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD TRA YR YSTYRIR YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

Adroddiad Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio -
24.      Tenantiaeth Amaethyddol.

[Gweld Cofnod]

 

25.       Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sy’n rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

17 Mawrth, 2020

 

 

Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg / This document is available in English

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, dylid gwneud ymholiadau i

Mr. M. Swindell 01446 709479.

E‑bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Cabinet – 

Y Cynghorydd N. Moore (Arweinydd Gweithredol ac Aelod Cabinet Perfformiad ac Adnoddau)

Y Cynghorydd Lis Burnett (Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet Addysg ac Adfywio)

Y Cynghorydd Mrs. M.R. Wilkinson (Aelod Cabinet dros Dai a Gwasanaethau Adeiladu)

Y Cynghorydd E. Williams (Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cyfreithiol, Rheoleiddio a Chynllunio)

Y Cynghorydd K.F. McCaffer (Aelod Cabinet dros Hamdden, y Celfyddydau a Diwylliant)

Y Cynghorydd P.G. King (Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth)

Y Cynghorydd B.T. Gray (Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol ac Iechyd)

 

 

Noder:Cofiwch bod rhai cyfarfodydd Cyngor Bro Morgannwg yn cael eu darlledu, cewch wybod ar lafar os bydd y cyfarfod yr ydych chi ynddo yn cael ei ddarlledu.   Os bydd yn cael ei ddarlledu, mae’n golygu eich bod chi’n cael eich recordio’n weledol ac o ran sain a bydd hynny ar gael ar y rhyngrwyd.  Gwneir hyn at ddibenion cefnogi a hyrwyddo ymgysylltiad democrataidd a budd y cyhoedd.  Byddwn yn cadw'r data am 6 mlynedd ac yna’n ei gynnig i’r archifydd yn Swyddfa Cofnodion Morgannwg i’w gadw’n barhaol.   Mae gennych yr hawl i wneud cais i gael mynediad at, cywiro, cyfyngu, gwrthwynebu neu ddileu’r data hwn.Y Rheolydd Gwybodaeth yw'r Comisiynydd Gwybodaeth a gellir cysylltu ag ef ar https://ico.org.uk/Gellir cysylltu â’r Swyddog Diogelu Data ar gyfer y Cyngor ar DPO@Valeofglamorgan.gov.uk.

 

Yn gyffredinol ni fyddwn yn ffilmio’r oriel gyhoeddus. Ond drwy ddod i’r ystafell gyfarfod a defnyddio’r ardal eistedd gyhoeddus rydych yn cydsynio i gael eich ffilmio ac i’r delweddau neu recordiadau sain o bosibl gael eu defnyddio ar we-ddarllediad a/neu at ddibenion hyfforddi.

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am hyn, cysylltwch â Phennaeth y Gwasanaethau Democrataidd o fewn oriau swyddfa. 

Rhif Ffôn (01446) 709413 neu drwy

e-bost – jerees@valeofglamorgan.gov.uk