Cost of Living Support Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

 

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY, AR BAPUR LLIW GWAHANOL

 

 

Hysbysiad o’r Cyfarfod   CABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                      DYDD LLUN, 27 GORFFENNAF, 2020 AM 2.00 PM

 

Lleoliad                          CYFARFOD O BELL

 

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.       Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.       Cofnodion.

[Gweld Cofnod]

 

3.       Derbyn datganiadau o ddiddordeb.

(Sylwer: Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Arweinydd Gweithredol ac Aelod Cabinet dros Berfformiad ac Adnoddau –

4.       Cau Cyfrifon 2019/20.

[Gweld Cofnod]

5.       Strategaeth Gyllideb 2021/22.

[Gweld Cofnod]

6.       Diweddariad Mentrau Gweithio Cydweithredol Strategol.

[Gweld Cofnod]

7.       Ailosod Amserlen Cyfarfodydd: Medi 2020 i Fai 2021.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Aelod y Cabinet dros Wasanaethau Cyfreithiol, Rheoleiddio a Chynllunio -

8.       Adolygiad o Bapurau Ymgynghori Llywodraeth Cymru: Gorchymyn Senedd Cymru Drafft (Cynrychiolaeth y Bobl) (Diwygio) 2020 a Gorchymyn Drafft Senedd Cymru (Anghymhwyso) 2020.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth -

9.       Atal Ymddygiad Gwrthgymdeithasol sy'n Gysylltiedig ag Alcohol - Cyrchfannau, Canolfannau Trefi a Mannau Agored Cyhoeddus.

[Gweld Cofnod]

10.     Dadleoli Parcio Ceir - Ardaloedd Arfordirol a Lleoliadau eraill sydd â Rhifau Ymwelwyr Uchel.

[Gweld Cofnod]

 

11.     Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sy’n rhai brys (Rhan I).

          Cyfeiriadau -

          (i)       COVID 19 / CORONAVIRUS - Gweithio Tuag at Adferiad - Pwyllgor Craffu Perfformiad Corfforaethol ac Adnoddau: 15 Gorffennaf, 2020.

[Gweld Cofnod]

          (ii)       Adroddiad Blynyddol Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Bro Morgannwg 2019-20 - Pwyllgor Craffu Perfformiad Corfforaethol ac Adnoddau: 15 Gorffennaf, 2020.

[Gweld Cofnod]

 

RHAN II

 

EFALLAI Y GWAHERDDIR Y CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD TRA YR YSTYRIR YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

12.     Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sy’n rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

21 Gorffennaf, 2020

 

 

Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg / This document is available in English

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, dylid gwneud ymholiadau i

Mr. M. Swindell 01446 709479.

E‑bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Cabinet – 

Y Cynghorydd N. Moore (Arweinydd Gweithredol ac Aelod Cabinet Perfformiad ac Adnoddau)

Y Cynghorydd Lis Burnett (Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet Addysg ac Adfywio)

Y Cynghorydd Mrs. M.R. Wilkinson (Aelod Cabinet dros Dai a Gwasanaethau Adeiladu)

Y Cynghorydd E. Williams (Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cyfreithiol, Rheoleiddio a Chynllunio)

Y Cynghorydd K.F. McCaffer (Aelod Cabinet dros Hamdden, y Celfyddydau a Diwylliant)

Y Cynghorydd P.G. King (Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth)

Y Cynghorydd B.T. Gray (Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol ac Iechyd)

 


SYLWCH: Oherwydd y cyfyngiadau cyfredol a'r gofyniad i bellhau cymdeithasol ni fydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal yn ei leoliad arferol. Cyfarfod rhithwir fydd hwn a bydd ‘presenoldeb’ yn cael ei gyfyngu i Aelodau’r Cyngor a Swyddogion i gefnogi eitemau’r agenda. Bydd y cyfarfod yn cael ei gofnodi i'w drosglwyddo wedi hynny trwy wefan y Cyngor. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn, cysylltwch â democrat@valeofglamorgan.gov.uk  neu ffôn. 01446 709479.