Cost of Living Support Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

 

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY, AR BAPUR LLIW GWAHANOL

 

 

Hysbysiad o’r Cyfarfod      CABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                       DYDD LLUN, 21 RHAGFYR, 2020 AM 2.00 PM

 

Lleoliad                           CYFARFOD O BELL

 

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion.

            (i)         30 Tachwedd, 2020.

            (ii)        7 Rhagfyr, 2020.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Derbyn datganiadau o ddiddordeb.

(Sylwer: Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Cyfarfodydd -

4.         Cyfarfod Cabinet Rhanbarthol Bargen Dinas Prifddinas Caerdydd - 16eg Tachwedd, 2020.

[Gweld Cofnod]

5.         Cofnodion Arfordir Treftadaeth Morgannwg - 27ain Tachwedd, 2020.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau'r Arweinydd Gweithredol ac Aelod Cabinet dros Berfformio ac Adnoddau -

6.         Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) - Diweddariad.

[Gweld Cofnod]

7.         Cyd-bwyllgorau Corfforaethol - Ymateb i Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru.

[Gweld Cofnod]

8.         Bil Etholiadau Llywodraeth Leol - Rhan 6 Perfformiad a Llywodraethu Prif Gynghorau - Ymateb Ymgynghori.

[Gweld Cofnod]

9.         Precept Dyddiadau Taliad 2021-2022.

[Gweld Cofnod]

10.      Anheddau gwag y Dreth Gyngor: 2021-2022.

[Gweld Cofnod]

11.      Rhaglenni Gwaith Chwarterol y Cabinet - Hydref i Ragfyr 2020 ac Ionawr i Fawrth 2021.

[Gweld Cofnod]

12.      Defnyddio Pwerau Brys y Rheolwr Gyfarwyddwr.

[Gweld Cofnod]

  

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio -

13.      Diweddariad ar y Cynnig i Gynyddu Nifer y Lleoedd Ysgolion Cynradd yn y Bont-faen i Ddiwall y Galw Cynyddol fel Canlyniad Datblygiadau Tai Diweddar a Arfaethedig.

[Gweld Cofnod]

14.      Diweddariad ar y Cynnig i Sefydlu Sylfaen Adnoddau Arbenigol yn Ysgol Uwchradd Whitmore o fis Medi 2021.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cyfreithiol, Rheoleiddio a Chynllunio -

15.      Ymateb i Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar Reoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Cynllun Datblygu Strategol) (Cymru) 2021.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth -

16.      Adroddiad Gwrthwynebiad - Esplanade Penarth a Strydoedd Cyfagos - Gorchymyn Rheoleiddio Traffig Arfaethedig.

[Gweld Cofnod]

 

17.      Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sy’n rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

EFALLAI Y GWAHERDDIR Y CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD TRA YR YSTYRIR YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

18.       Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sy’n rhai brys (Rhan II).

 

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

15 Rhagfyr, 2020

 

 

Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg / This document is available in English

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, dylid gwneud ymholiadau i

Mr. M. Swindell 01446 709479.

E‑bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Aelodau’r Cabinet – 

Y Cynghorydd N. Moore (Arweinydd Gweithredol ac Aelod Cabinet Perfformiad ac Adnoddau)

Y Cynghorydd L. Burnett (Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet Addysg ac Adfywio)

Y Cynghorydd Mrs. M.R. Wilkinson (Aelod Cabinet dros Dai a Gwasanaethau Adeiladu)

Y Cynghorydd E. Williams (Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cyfreithiol, Rheoleiddio a Chynllunio)

Y Cynghorydd K.F. McCaffer (Aelod Cabinet dros Hamdden, y Celfyddydau a Diwylliant)

Y Cynghorydd P.G. King (Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth)

Y Cynghorydd B.T. Gray (Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol ac Iechyd)

 


SYLWCH: Oherwydd y cyfyngiadau cyfredol a'r gofyniad i bellhau cymdeithasol ni fydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal yn ei leoliad arferol. Cyfarfod rhithwir fydd hwn a bydd ‘presenoldeb’ yn cael ei gyfyngu i Aelodau’r Cyngor a Swyddogion i gefnogi eitemau’r agenda. Bydd y cyfarfod yn cael ei gofnodi i'w drosglwyddo wedi hynny trwy wefan y Cyngor. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn, cysylltwch â democratic@valeofglamorgan.gov.uk  neu ffôn. 01446 709479.