Cost of Living Support Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

 

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY, AR BAPUR LLIW GWAHANOL

 

 

Hysbysiad o’r Cyfarfod   CABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                      DYDD LLUN, 7 MEDI, 2020 AM 2.00 PM

 

Lleoliad                          CYFARFOD O BELL

 

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.       Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.       Cofnodion.

[Gweld Cofnod]

 

3.       Derbyn datganiadau o ddiddordeb.

(Sylwer: Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Arweinydd Gweithredol ac Aelod Cabinet dros Berfformiad ac Adnoddau –

4.       Monitro Refeniw ar gyfer y Cyfnod 1 Ebrill i 31 Gorffennaf, 2020.

[Gweld Cofnod]

5.       Monitro Cyfalaf ar gyfer y Cyfnod 1 Ebrill 2020 i 31 Gorffennaf 2020.

[Gweld Cofnod]

6.       Adroddiad Monitro Blynyddol Safonau Iaith Cymru 2019-20.

[Gweld Cofnod]

7.       Rhaglen Ymlaen Strategol Flynyddol y Cabinet Medi 2020 i Ebrill 2021 a Rhaglenni Gwaith Chwarterol y Cabinet - Gorffennaf i Medi a Hydref i Ragfyr 2020.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio -

8.       Cronfa Grant Cymunedau Cryf 2020-2025.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Tai ac Adeiladu -

9.       Gwaredu Parsel Bach o Dir Perchnogaeth Tai yn Ceri Avenue, Rhws.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod y Cabinet dros Wasanaethau Cyfreithiol, Rheoleiddio a Chynllunio -

10.     Comisiwn Democratiaeth a Ffiniau Lleol Cymru - Comisiwn Democratiaeth a Ffiniau Lleol Cymru - Adolygiad o Drefniadau Etholiadol Bwrdeistref Sirol Morgannwg.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet Gofal Cymdeithasol ac Iechyd -

11.     Adolygiad Perfformiad Awdurdod Lleol Arolygiaeth Gofal Cymru (CIW) - Ebrill 2019 - Mawrth 2020.

[Gweld Cofnod]

 

12.     Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sy’n rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

EFALLAI Y GWAHERDDIR Y CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD TRA YR YSTYRIR YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

13.     Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sy’n rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

1 Medi, 2020

 

Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg / This document is available in English

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, dylid gwneud ymholiadau i

Mr. M. Swindell 01446 709479.

E‑bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Cabinet – 

Y Cynghorydd N. Moore (Arweinydd Gweithredol ac Aelod Cabinet Perfformiad ac Adnoddau)

Y Cynghorydd Lis Burnett (Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet Addysg ac Adfywio)

Y Cynghorydd Mrs. M.R. Wilkinson (Aelod Cabinet dros Dai a Gwasanaethau Adeiladu)

Y Cynghorydd E. Williams (Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cyfreithiol, Rheoleiddio a Chynllunio)

Y Cynghorydd K.F. McCaffer (Aelod Cabinet dros Hamdden, y Celfyddydau a Diwylliant)

Y Cynghorydd P.G. King (Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth)

Y Cynghorydd B.T. Gray (Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol ac Iechyd)

 


SYLWCH: Oherwydd y cyfyngiadau cyfredol a'r gofyniad i bellhau cymdeithasol ni fydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal yn ei leoliad arferol. Cyfarfod rhithwir fydd hwn a bydd ‘presenoldeb’ yn cael ei gyfyngu i Aelodau’r Cyngor a Swyddogion i gefnogi eitemau’r agenda. Bydd y cyfarfod yn cael ei gofnodi i'w drosglwyddo wedi hynny trwy wefan y Cyngor. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn, cysylltwch â democratic@valeofglamorgan.gov.uk  neu ffôn. 01446 709479.