Cost of Living Support Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

 

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY, AR BAPUR LLIW GWAHANOL

 

Hysbysiad o’r Cyfarfod      CABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                       DYDD LLUN, 16 TACHWEDD, 2020 AM 2.00 PM

 

Lleoliad                           CYFARFOD O BELL

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Derbyn datganiadau o ddiddordeb.

(Sylwer: Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Cyfarfodydd –  

4.         Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoliddio a Rennir – 29 Medi 2020.

[Gweld Cofnod]

5.         Fforwm Ymgynghorol ar y Cyd – 12 Hydref 2020.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Arweinydd Gweithredol ac Aelod Cabinet dros Berfformiad ac Adnoddau –

6.       Monitro Cyfalaf ar gyfer y Cyfnod 1 Ebrill 2020 i 30 Medi, 2020.

[Gweld Cofnod]

7.       Monitro Refeniw ar gyfer y Cyfnod 1 Ebrill 2020 i 30 Medi 2020 a Chyllideb Ddiwygiedig 2020/21.

[Gweld Cofnod]

8.       Ch2 Adroddiad Absenoldeb Salwch 2020/2021.

[Gweld Cofnod]

9.       Adolygiad Cyflog.

[Gweld Cofnod]

10.     Diweddariad Mentrau Gweithio Cydweithredol Strategol.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio –

11.      Trefniadau Derbyn Ysgol 2022/2023.

[Gweld Cofnod]

12.      Diweddariad ar y Cynnig i Sefydlu Canolfan Dysgu a Lles newydd a Sylfaen Adnoddau Arbenigol yn Ysgol Gynradd Gladstone a fyddai'n cael ei rheoli gan Ysgol y Deri o fis Medi 2021.

[Gweld Cofnod]

13.      Cynnig i Farchnata Adeilad Gorsaf Ynys y Barri.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Tai ac Adeiladu –

14.      Prosiect Cam 2 Gwasanaethau Cefnogaeth Digartrefedd a Thai COVID-19 - Cyn Safle Mwynderau Dinesig, Heol y Llys, Y Barri.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cyfreithiol, Rheoliadau a Chynllunio –

15.      Adroddiad Cynnydd Blynyddol Rheoli Ansawdd Aer Awyr Lleol 2020.

[Gweld Cofnod]


Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth –

16.      Adroddiad Gwrthwynebiad: Morel Street, Y Barri - Gorchymyn Rheoleiddio Traffig Lle Parcio Pobl Anabl Arfaethedig.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol ac Iechyd –

17.      Ymateb Gwasanaethau Dydd i'r Pandemig Coronafirws.

[Gweld Cofnod]

 

18.      Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sy’n rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

EFALLAI Y GWAHERDDIR Y CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD TRA YR YSTYRIR YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

Adroddiad Arweinydd Gweithredol ac Aelod Cabinet dros Berfformiad ac Adnoddau –

19.       Adolygiad Cyflog.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Tai ac Adeiladu –

20.      Prosiect Cam 2 Gwasanaethau Cefnogaeth Digartrefedd a Thai COVID-19 - Cyn Safle Mwynderau Dinesig, Heol y Llys, Y Barri.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth –

21.      Adroddiad Gwrthwynebiad: Morel Street, Y Barri - Gorchymyn Rheoleiddio Traffig Lle Parcio Pobl Anabl Arfaethedig.

[Gweld Cofnod]

 

22.       Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sy’n rhai brys (Rhan II).

 

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

10 Tachwedd, 2020

 

Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg / This document is available in English

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, dylid gwneud ymholiadau i

Mr. M. Swindell 01446 709479.

E‑bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Aelodau’r Cabinet – 

Y Cynghorydd N. Moore (Arweinydd Gweithredol ac Aelod Cabinet Perfformiad ac Adnoddau)

Y Cynghorydd L. Burnett (Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet Addysg ac Adfywio)

Y Cynghorydd Mrs. M.R. Wilkinson (Aelod Cabinet dros Dai a Gwasanaethau Adeiladu)

Y Cynghorydd E. Williams (Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cyfreithiol, Rheoleiddio a Chynllunio)

Y Cynghorydd K.F. McCaffer (Aelod Cabinet dros Hamdden, y Celfyddydau a Diwylliant)

Y Cynghorydd P.G. King (Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth)

Y Cynghorydd B.T. Gray (Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol ac Iechyd)


SYLWCH: Oherwydd y cyfyngiadau cyfredol a'r gofyniad i bellhau cymdeithasol ni fydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal yn ei leoliad arferol. Cyfarfod rhithwir fydd hwn a bydd ‘presenoldeb’ yn cael ei gyfyngu i Aelodau’r Cyngor a Swyddogion i gefnogi eitemau’r agenda. Bydd y cyfarfod yn cael ei gofnodi i'w drosglwyddo wedi hynny trwy wefan y Cyngor. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn, cysylltwch â democratic@valeofglamorgan.gov.uk  neu ffôn. 01446 709479.