Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref (CAGC)

Gellir ailgylchu nifer o ddeunyddiau sy’n anaddas ar gyfer y casgliad ochr y ffordd yn un o’n canolfannau ailgylchu.

 

Mae ein Canolfannau Ailgylchu yn unig yn cael eu trwyddedu i dderbyn gwastraff cartref, nid ydynt yn cael eu caniatáu yn gyfreithiol i dderbyn deunydd o fusnesau. Ni fydd unrhyw breswylydd a amheuir o gael gwared ar wastraff masnachol yn cael ei ganiatáu i fynd i mewn i'r safle. 

 

COVID-19

*Mynediad i ganolfannau ailgylchu trwy apwyntiad yn unig*

I ymweld â chanolfan ailgylchu ym Mro Morgannwg, bydd angen i chi drefnu apwyntiad ar-lein.

 

Bydd yn ofynnol i unrhyw drigolion sy’n teithio y tu allan i’w cartref i CAGC ym Mro Morgannwg gydymffurfio â chanllawiau presennol y Llywodraeth a chadw at y mesurau ymbellhau cymdeithasol sydd ar waith i sicrhau bod y Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref (CAGCau) yn gweithredu ac yn cael eu defnyddio’n ddiogel.

 

Sylwer: Ni allwn gynnig cymorth gyda chodi na dosbarthu, felly gwnewch yn siŵr y gallwch drin yr holl wastraff ac ailgylchu a fydd gennych.

 

Mae'r canlynol ar waith:

  • Un apwyntiad i bob cartref, fesul cyfnod 30 diwrnod.

  • Mynediad i geir yn unig. Yn anffodus, ni allwn gynnig mynediad nac apwyntiadau i ôl-gerbydau neu faniau ar hyn o bryd.  

  • Cyn dod i’r ganolfan, rhaid i drigolion ddosbarthu eu gwastraff neu ailgylchu yn briodol er mwyn lleihau’r amser ar y safle.

  • Rhaid i drigolion ddangos tystiolaeth preswylfa e.e. trwydded yrru neu fil cyfleustodau ac arddangos hyn ar eu ffenestr flaen wrth aros i fynd ar y safle.

  • Rhaid i drigolion ddilyn arwyddion diogelwch a’r canllawiau ar y safle.

  • Dylai trigolion adael eu ceir pan gânt eu hysbysu i wneud hynny gan aelod staff y safle yn unig.

 

Bydd slotiau ar gyfer y cyfnod 10 Mehefin - 23 Mehefin ar gael i'w cadw ar-lein o 04 Mehefin. 

 

Bwcio apwyntiad

 

 

batriau ceir
batris
Cardfwrdd
carpedi
deunydd pecynnu plastig o’r cartref
disgiau
gwastraff o’r ardd
llyfrau
matresi
metel sgrap
nwyddau trydan mawr
oergelloedd a llyfrau
offer teclynnau bach
olew coginio
Papur
plastig anystwyth
poteli a jariau gwydr cymysg

setiau teledu a monitorau

tecstilau a dillad
tiwbiau goleuo

 

Noder: mae Biffa, sy’n rheoli’r safle, wedi gwneud penderfyniad gweithredol i osod y sgip ar gyfer briciau a rwbel mewn man sy’n gofyn codi’r gwastraff yn uchel i’w waredu. Holwch aelod o staff am gymorth os oes gennych lwyth trwm iawn.

 

Canolfan Ailgylchu'r Barri

Atlantic Trading Estate, Y Barri, CF63 3RF

 

Gweld map

Canolfan Ailgylchu Llandŵ

Stad Ddiwydiannol Llandŵ, Heol Gluepot, CF71 7PB

 

Gweld map

 

Er gwybodaeth: Dynodir cyfnodau'r haf a'r gaeaf gan y newidiadau cloc, naill ai ymlaen neu yn ôl.

 

Bellach, ni chaniateir rhoi gypswm na phlastrfwrdd mewn sgipiau cyffredinol / cynwysyddion gwastraff cymysg yn ein canolfannau mwynderau dinesig.

 

Weithiau, derbynnir cyfaint bach o gypswm fel plastrfwrdd, plastr a chynnyrch arall sy’n deillio o waith yn y cartref ar ystadau diwydiannol Atlantic a Llandŵ os caiff ei wahanu cyn cyrraedd. Dylid holi’r staff ar ôl cyrraedd a gosod y deunydd mewn cynhwysydd penodol ar gyfer cynnyrch gypswm yn unig.

 

Os na fyddwch yn holi’r staff ar y safle ble i roi’r gwastraff gypswm, o bosib bydd gofyn i chi ail-lwytho’ch cerbyd a mynd â’r deunydd i ffwrdd.