Cost of Living Support Icon

Casgliadau Bagiau Du

 

Casgliadau: Bob Tair Wythnos

 

 

Bagiau Du

Tick
 • Poteli, potiau, tybiau a dysglau du neu frown
 • Cewynnau
 • Cadachau gwlyb
 • Polystyren
 • Gwastraff anifeiliaid anwes
 • Yr holl wastraff cartref sy'n weddill na ellir ei ailgylchu
 • Unrhyw eitemau y gellir eu hailgylchu o'ch cartref gan ddefnyddio cynwysyddion a ddarperir gan y cyngor, neu'r rhai y gellir eu hailgylchu yn eich Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref leol

 

Gwiriwr Diwrnod Casglu

Nodwch eich cod post i wirio manylion eich casgliadau ailgylchu a gwastraff nesaf ac i drefnu e-byst atgoffa.


 

Biniau Hylendid

Rydym yn casglu amrywiaeth o eitemau fel rhan o'n gwasanaeth casglu gwastraff hylendid. Rydym yn casglu cewynnau, bagiau cewynnau a chadachau, yn ogystal â chynhyrchion anymataliaeth, glanweithdra a hylendid oedolion. 

 

Os hoffech ddefnyddio'r gwasanaeth hwn, gallwch brynu cadi hylendid am un taliad o £10.

 

 Rhowch eich cadi hylendid allan i'w gasglu ar eich diwrnod casglu bagiau du. Leiniwch eich cadi gyda bag cryf, os gwelwch yn dda. 

 

Lwfans Bag Ychwanegol

Os ydych yn didoli eich gwastraff yn gywir, yn ailgylchu popeth y gallwch, ac yn dal i deimlo y gallai fod angen i chi roi mwy o fagiau du allan, ffoniwch ni ar 01446 700111 i drafod eich anghenion.

 

Os ydych yn gymwys i gael 'lwfans bag ychwanegol' byddwn yn anfon cyflenwad o fagiau porffor untro atoch. Gallwch ddefnyddio'r rhain i roi gwastraff ychwanegol na ellir ei ailgylchu allan gyda’ch bagiau du. 

 

Cwestiynau cyffredin

 

 • Sut byddaf yn storio fy magiau du llawn am hyd at dair wythnos?

  Ar gyfartaledd, mae bron i hanner y cynnwys a roddir mewn bagiau du yn ailgylchadwy. Os ydych yn ailgylchu popeth y gallwch drwy ddefnyddio ein casgliadau ailgylchu bob wythnos, bydd gennych lai o wastraff na ellir ei ailgylchu i'w roi allan i'w gasglu yn eich bagiau du. Mae hyn yn golygu y dylech gael llai o fagiau du wedi'u llenwi i'w storio tan eich casgliad nesaf.

   

  Efallai y byddwch yn dewis storio'ch bagiau du (neu borffor) wedi'u llenwi mewn bin llwch neu fin olwyn y tu allan i'ch cartref, yna symud y bagiau du (neu borffor) i ymyl y ffordd ar eich diwrnod casglu. Fel arall, gallwch symud eich bin llwch neu fin olwyn i'ch man casglu cyn 7am ar eich diwrnod casglu i'n criwiau eu gwagio. Bydd biniau ar olwyn yn cael eu llwytho i gefn ein cerbydau casglu i'w gwagio a bydd biniau llwch yn cael eu gwagio â llaw. Sylwch fod biniau olwyn yn cael eu defnyddio ar eich risg eich hun.

 • Pa fathau o wastraff y byddwch chi'n eu casglu mewn bagiau du?

  Ni fydd y mathau o wastraff na ellir ei ailgylchu a gasglwn yn eich bagiau du yn newid.

   

  Os yw'ch bagiau du yn cynnwys eitemau y dylid bod wedi'u rhoi yn eich cynwysyddion ailgylchu, ni fyddwn yn eu casglu. Yn hytrach, bydd ein criwiau yn gosod sticer ar y bag yn gofyn i chi ddidoli ei gynnwys mewn pryd ar gyfer eich casgliad nesaf.

   

  Peidiwch â rhoi gwastraff ychwanegol ochr yn ochr â'ch tri bag du ar eich diwrnod casglu. 'Gwastraff ochr' yw hwn. Nid ydyn ni’n casglu 'gwastraff ochr' ac efallai y bydd yn rhaid i chi dalu dirwy.

 • Sut y dylwn i gyflwyno fy magiau du ar y diwrnod casglu?

  Ar eich diwrnod casglu, clymwch eich bagiau du’n dynn, a rhowch nhw yn eich man casglu cyn 7am.
 • A allaf roi gwastraff anifeiliaid anwes yn fy nghadi ar gyfer gwastraff hylendid?

  Os oes angen i chi gael gwared ag unrhyw garthion anifeiliaid, hynny yw 'baw anifeiliaid anwes' neu 'wastraff anifeiliaid anwes', rhowch hwn yn eich bagiau du ar gyfer gwastraff na ellir ei ailgylchu. 

   

  Os oes gennych gaddy hylendid gallwch hefyd waredu gwastraff anifeiliaid anwes mewn bag y tu mewn i'ch cadi hylendid leinio.

   

  Os yw eich anifail anwes yn 'llysysol', felly ddim yn bwyta cig – fel cwningod, moch cwta, crwbanod, a gerbilod – gallwch roi eu gwastraff mewn unrhyw fin compost neu ar unrhyw domen gompost sydd gennych.
 • Beth ddylwn i ei wneud gyda bagiau plastig a phacio?

  Os oes angen i chi gael gwared ar unrhyw fagiau plastig neu lapio, mae rhai o'r eitemau hyn yn cael eu derbyn mewn mannau ailgylchu mewn lleoliadau fel archfarchnadoedd.

   

  Ewch i www.walesrecycles.org.uk i ddod o hyd i'ch canolfan agosaf.

   

  Gall y mathau o eitemau a dderbynnir amrywio rhwng gwahanol leoliadau, felly dilynwch y canllawiau gan y sefydliad sy'n rheoli'r pwynt ailgylchu.

   

  Os na allwch fynd â'r eitemau hyn i un o'r cyfleusterau hyn a bod angen i chi eu gwaredu gartref, rhowch nhw yn eich bagiau du ar gyfer gwastraff na ellir ei ailgylchu.

 • O ble alla i gael bagiau du?

  Gallwch brynu sachau du untro o'r rhan fwyaf o siopau groser neu nwyddau, ond gwnewch yn siŵr nad ydyn nhw'n fwy na chynhwysedd 60 litr. Mae hyn er mwyn sicrhau nad ydynt yn rhy drwm nac yn anniogel i'n criwiau eu casglu.

 • Nid ydych wedi casglu fy magiau du. Beth ddylwn i ei wneud?

  Efallai y byddwn yn casglu eich bagiau du ar unrhyw adeg ar eich diwrnod casglu.


  Os gwelwch sticer ar un neu fwy o'ch bagiau du nad ydym wedi'u casglu erbyn noson eich diwrnod casglu, mae'n debygol nad ydym wedi methu hyn, ond yn hytrach nad ydym wedi ei gasglu oherwydd bod eitem ynddo na ddylai fod yno, neu mae'n rhy drwm ac felly’n anniogel i'n criwiau ei gasglu. Os yw hyn yn wir, edrychwch ar y sticer a dilynwch y canllawiau arno, a fydd yn fwyaf tebygol o ofyn i chi dynnu unrhyw eitem(au) na ddylai fod yn y bag, yna rhowch eich bag allan eto ar eich diwrnod casglu nesaf i ni eu casglu.


  Os nad ydych yn siŵr beth yw'r eitem sydd wedi'i chamleoli, edrychwch ar ein Ailgylchu A i Y am restr lawn o eitemau cyffredin y cartref a'r cynwysyddion y dylech eu rhoi ynddynt.


  Os ydych wedi rhoi gwastraff ychwanegol ochr yn ochr â'ch bagiau du, ni fyddwn yn ei gasglu. 'Gwastraff ochr' yw hwn. Nid ydyn ni’n casglu 'gwastraff ochr' ac efallai y bydd yn rhaid i chi dalu dirwy.


  Os nad yw'n glir pam nad ydym wedi casglu eich bagiau du, ac nad ydym ychwaith wedi casglu bagiau du eich cymdogion, edrychwch ar ein gwefan neu gyfrifon cyfryngau cymdeithasol am wybodaeth am unrhyw darfu ar ein gwasanaethau casglu.


  Os nad yw eich bagiau du wedi cael eu casglu erbyn y diwrnod ar ôl eich diwrnod casglu, cysylltwch â ni.

 • Beth alla i ac na allaf ei ailgylchu o'm cartref?

  I weld pa wastraff cartref y gallwch ac na allwch ei ailgylchu gartref, defnyddiwch ein Ailgylchu A i Y defnyddiol. Mae'n eich galluogi i chwilio am eitem a byddwn yn dweud wrthych sut i'w hailgylchu neu ei gwaredu'n gywir.
 • Mae angen help arnaf i ddidoli fy ngwastraff ac ailgylchu'n gywir. Allwch chi fy helpu gyda hyn?

  Mae gennym dîm o Swyddogion Ailgylchu sy'n gallu:

  • rhoi cyngor ac arweiniad i chi am ein holl wasanaethau ailgylchu a gwastraff na ellir eu hailgylchu,
  • eich helpu i wneud y mwyaf o'ch ailgylchu a lleihau eich gwastraff na ellir ei ailgylchu, ac
  • ystyried a allai fod angen 'lwfans bag ychwanegol' arnoch i roi bag ychwanegol o wastraff na ellir ei ailgylchu, os ydych yn didoli'ch gwastraff yn gywir ac yn ailgylchu'r cyfan y gallwch ei ailgylchu

   

  Byddwn yn asesu eich sefyllfa ac, os ydym yn cytuno eich bod yn ailgylchu popeth y gallwch, byddwn yn gofyn i chi gasglu cyflenwad o sachau porffor untro penodol o'n Swyddfeydd Dinesig yn y Barri, er mwyn i chi eu defnyddio i roi eich bag ychwanegol o wastraff na ellir ei ailgylchu ar eich diwrnod casglu, ochr yn ochr â'ch tri bag du.


  I drefnu i un o'n Swyddogion Ailgylchu ymweld â chi yn eich cartref, cysylltwch â ni.

 • Ar hyn o bryd rwy'n derbyn ‘gwasanaeth casglu â chymorth'. A fydd hyn yn parhau?

  Bydd. Os ydych chi’n derbyn 'gwasanaeth casglu â chymorth' ar hyn o bryd, byddwn ni’n parhau i ddarparu'r gwasanaeth hwn i chi. Nid oes angen i chi gofrestru eto ar gyfer y gwasanaeth hwn.

 • Rwy'n ei chael hi'n anodd rhoi fy magiau du allan i chi eu casglu.  Allwch chi fy helpu gyda hyn, os gwelwch yn dda?

  Os nad ydych chi’n gallu rhoi eich bagiau du allan am gyfnod dros dro neu’n barhaol oherwydd problemau symudedd, a heb rywun arall i'ch helpu, gallwch chi gysylltu â ni i wneud cais am 'wasanaeth cymorth casglu’ a byddwn ni’n asesu eich sefyllfa.


  Ystyr ‘gwasanaeth cymorth casglu’ yw pan fydd ein criwiau'n casglu eich gwastraff ailgylchu a gwastraff arall o bwynt casglu y cytunwyd arno sy'n gyfleus ac yn hawdd i chi ei gyrraedd.

 • Beth sy’n digwydd i fy ailgylchu a fy mag du ar ôl ei gasglu?

  Mae'r bagiau du o wastraff na ellir ei ailgylchu o'ch cartref yn cael eu cludo i 'Gyfleuster Adfer Ynni' yng Nghaerdydd, lle caiff ei brosesu i greu trydan ar gyfer y Grid Cenedlaethol, a ddefnyddir wedyn i bweru cartrefi.


  Er bod ailgylchu cymaint o wastraff â phosibl – fel poteli a jariau gwydr, caniau metel, tuniau, aerosolau a ffoil, poteli plastig, potiau, tybiau a dysglau ac ati – fel y gellir eu defnyddio i greu cynnyrch newydd, sydd bob amser yn well i'r amgylchedd - mae adfer hyd yn oed ychydig bach o ynni o'n gwastraff na ellir ei ailgylchu dros ben yn ei ddargyfeirio o safleoedd tirlenwi.


  I ddysgu sut mae'r gwastraff na ellir ei ailgylchu o'ch bagiau du yn creu ynni ac yn dargyfeirio gwastraff o safleoedd tirlenwi, ewch i wefan Viridor.

 • A fydd casglu bagiau du yn llai aml yn annog trigolion i dipio’n anghyfreithlon neu roi gwastraff na ellir ei ailgylchu yn eu cynwysyddion ailgylchu?

  Nid yw'n ymddangos bod hyn yn broblem o bwys i gynghorau eraill sydd eisoes yn casglu gwastraff na ellir ei ailgylchu bob tair neu bedair wythnos.


  Os yw preswylydd yn gwaredu gwastraff cartref neu fasnach ar ffyrdd, mewn caeau, mewn afonydd, neu ar dir preifat heb ganiatâd, gelwir hyn yn 'dipio anghyfreithlon'. Ni chaniateir hyn. Os ydych yn tipio’n anghyfreithlon, gallech orfod talu cosb benodedig yn y pen draw, neu fynd i’r llys a chael dirwy.


  Nid oes byth esgus dros dipio anghyfreithlon, ac nid oes gennym reswm i gredu y bydd y rhan fwyaf o drigolion Bro Morgannwg yn dechrau torri'r gyfraith fel hyn.


  Yr eitemau mwyaf cyffredin sy'n cael eu tipio'n anghyfreithlon yw eitemau swmpus neu wastraff masnach, ac nid ydym yn casglu dim ohonynt fel rhan o'n casgliadau arferol.


  Os oes angen i chi gael gwared ar eitemau swmpus o'r cartref nad ydych eu heisiau mwyach – megis gwelyau a soffas, matresi, byrddau a chadeiriau, cypyrddau dillad, popty a pheiriannau golchi llestri, rhewgelloedd oergell, peiriannau golchi a sychwyr dillad, a thanhaen carpedi – gallwch fynd â'r rhain i'ch Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref leol am ddim.


  Fel arall, gallwch archebu casgliad gwastraff cartref swmpus.


  Mae gan bob un ohonon ni gyfrifoldeb i leihau ein heffaith ar yr amgylchedd. Os ydych yn gweld unrhyw un yn tipio gwastraff na ellir ei ailgylchu’n anghyfreithlon (neu unrhyw fath o ailgylchu), rhowch wybod i ni.


  Os bydd unrhyw breswylwyr yn rhoi gwastraff na ellir ei ailgylchu yn eu cynwysyddion i'w ailgylchu, ni fyddwn yn ei gasglu.

 • Mae angen i mi gael gwared ar gewynnau, bagiau cewynnau a/neu weipiau. Ble ddylwn i roi'r rhain?

  Rydym yn casglu amrywiaeth o eitemau fel rhan o'n Gwasanaeth Casglu Gwastraff Hylendid, sy'n cynnwys cewynnau, bagiau clytiau a chadachau, yn ogystal â chynhyrchiol anymataliaeth a misglwyf. 


  Gall preswylwyr a hoffai ddefnyddio'r gwasanaeth hwn brynu cadi hylendid am gost untro o £10, ac ar ôl hynny byddwn yn casglu'r gwastraff hwn o'u cartref bob tair wythnos, ar eu diwrnod casglu arferol ar gyfer gwastraff na ellir ei ailgylchu. Dylid leinio cadis hylendid gyda bag du. 

   

  Efallai y byddwch yn dewis storio'ch bagiau du (neu borffor) wedi'u llenwi mewn bin llwch neu fin olwyn y tu allan i'ch cartref, yna symud y bagiau du (neu borffor) i ymyl y ffordd ar eich diwrnod casglu. Fel arall, gallwch symud eich bin llwch neu fin olwyn i'ch man casglu cyn 7am ar eich diwrnod casglu i'n criwiau eu gwagio. Bydd biniau ar olwyn yn cael eu llwytho i gefn ein cerbydau casglu i'w gwagio a bydd biniau llwch yn cael eu gwagio â llaw. Sylwch fod biniau olwyn yn cael eu defnyddio ar eich risg eich hun.

 • Mae angen i mi waredu cynhyrchion anymataliaeth. Ble ddylwn i roi'r rhain?

  Rydym yn casglu amrywiaeth o eitemau fel rhan o'n Gwasanaeth Casglu Gwastraff Hylendid, sy'n cynnwys cynhyrchion anymataliaeth, yn ogystal â chewynnau, bagiau cadach a weipiau, a chynhyrchion hylendid. 

   

  Gall preswylwyr a hoffai ddefnyddio'r gwasanaeth hwn brynu cadi hylendid am gost untro o £10, ac ar ôl hynny byddwn yn casglu'r gwastraff hwn o'u cartref bob tair wythnos, ar eu diwrnod casglu arferol ar gyfer gwastraff na ellir ei ailgylchu. Dylid leinio cadis hylendid gyda bag du. 

   

  Efallai y byddwch yn dewis storio'ch bagiau du (neu borffor) wedi'u llenwi mewn bin llwch neu fin olwyn y tu allan i'ch cartref, yna symud y bagiau du (neu borffor) i ymyl y ffordd ar eich diwrnod casglu. Fel arall, gallwch symud eich bin llwch neu fin olwyn i'ch man casglu cyn 7am ar eich diwrnod casglu i'n criwiau eu gwagio. Bydd biniau ar olwyn yn cael eu llwytho i gefn ein cerbydau casglu i'w gwagio a bydd biniau llwch yn cael eu gwagio â llaw. Sylwch fod biniau olwyn yn cael eu defnyddio ar eich risg eich hun.

   

 • Mae gennym nifer fawr o bobl yn byw yn ein cartref. A allwn ni gyflwyno mwy na thri bag du o wastraff na ellir ei ailgylchu ar ein diwrnod casglu, bob tair wythnos?

  Mae rhai preswylwyr yn gymwys i gael 'Lwfans Bagiau Ychwanegol', sy'n eu galluogi i roi bag ychwanegol o wastraff na ellir ei ailgylchu i ni ei gasglu ar eu diwrnod casglu. 
  Efallai y byddwch yn gymwys am y lwfans hwn os oes gennych chi:

  • 6 neu fwy o bobl yn byw yn eich cartref

  • llawer iawn o wastraff anifeiliaid anwes a dillad gwely i'w gwaredu,

  • lludw o unrhyw losgyddion coed neu danau yn eich cartref, neu

  • wastraff arall na allwch ei ailgylchu na'i gyfyngu i'r terfyn tri bag


  Os ydych chi'n teimlo eich bod chi'n ailgylchu'r cyfan y gallwch ac angen mwy o le ar gyfer eich gwastraff na ellir ei ailgylchu, gallwch wneud cais am y 'Lwfans Bag Ychwanegol'.


  Byddwn yn asesu eich sefyllfa ac, os ydym yn cytuno eich bod yn ailgylchu popeth y gallwch, byddwn yn gofyn i chi gasglu cyflenwad o sachau porffor untro penodol o'n Swyddfeydd Dinesig yn y Barri, er mwyn i chi eu defnyddio i roi eich bag ychwanegol o wastraff na ellir ei ailgylchu ar eich diwrnod casglu, ochr yn ochr â'ch tri bag du.

 • Dwi ddim yn meddwl ei bod hi'n deg fy mod i'n talu fy Nhreth Gyngor a dim ond yn cael casgliad unwaith bob tair wythnos.

  Nawr ein bod wedi cyflwyno casgliadau ar wahân bob wythnos ledled y sir ar gyfer eich holl ddeunydd ailgylchadwy, megis:

  • gwastraff bwyd,
  • poteli a jariau gwydr
  • metelau a phlastigau cymysg, gan gynnwys:
   • caniau metel, tuniau, aerosolau a ffoil,

   • poteli, potiau, tybiau, cynhwysyddion a dysglau plastig

   • cartonau bwyd a diod fel (Tetra Pak),

   • cardfwrdd,

   • batris y cartref, ac

   • eitemau trydanol bach,

   

  rydym yn casglu mwy o'ch gwastraff nag erioed o'r blaen.

   

  Oherwydd ein bod bellach yn gallu casglu'r holl eitemau ailgylchadwy hyn fel 'ailgylchu' o'ch cartref, bydd gennych lai o eitemau na ellir eu hailgylchu dros ben i'w rhoi yn eich bagiau du, sy'n golygu y gallwn gasglu'r gwastraff hwn yn llai aml.

   

  Rydym hefyd yn casglu amrywiaeth o eitemau fel rhan o'n gwasanaeth casglu gwastraff hylendid ar wahân, sy'n cynnwys cewynnau, bagiau clytiau a chadachau, yn ogystal â chynhyrchiol anymataliaeth a misglwyf.

 • Mae fy nghymydog yn rhoi eu bagiau du ar gyfer gwastraff na ellir ei ailgylchu'n uniongyrchol wrth ymyl fy un i. Os bydd un ohonom yn gosod mwy na thair bag ar ein diwrnod casglu, sut fyddwch chi'n gwybod pa un ohonom ni wnaeth hyn?

  Er bod rhai cartrefi wedi dewis rhoi eu bagiau du mewn pentwr a rennir yn yr un man casglu, yn aml nid oes rheswm pam na all preswylwyr roi eu bagiau wrth y palmant o flaen eu cartref yn lle hynny.

   

  Ni ddylai preswylwyr bentyrru eu bagiau gyda'i gilydd. Bydd hyn yn ein helpu i adnabod cartrefi sy'n cyflwyno mwy o fagiau na thri bag du allan ar eu diwrnod casglu.

 • Beth y dylwn i ei wneud os bydd rhywun yn rhoi eu gwastraff na ellir ei ailgylchu yn fy magiau du?

  Os bydd rhywun yn rhoi eu gwastraff na ellir ei ailgylchu yn eich bagiau du heb eich caniatâd, cysylltwch â ni.