Gorfodi

Swyddogion gorfodi amgylcheddol ar batrôl ym Mro Morgannwg wrth i fesurau newydd i fynd i’r afael â sbwriel a throseddau amgylcheddol ddod i rym.

 

Bydd gollwng sbwriel, baw ci a graffiti oll yn cael eu taclo gan swyddogion arbenigol, wedi eu cyflogi gan y contractwyr gorfodi preifat 3GS, sydd â’r grym i roi dirwyon o £75 yn y fan a’r lle.

 

Bydd y swyddogion ar batrôl ar strydoedd, parciau, caeau chwarae a mannau agored ledled y Fro a bydd grymoedd cyfreithiol ganddynt i atal unrhyw un y gwelant yn cyflawni trosedd amgylcheddol fel taflu sbwriel.

 

Bydd gweithrediadau ac ymchwiliadau cudd hefyd yn cael eu cynnal er mwyn mynd i’r afael â thipio anghyfreithlon.

 

Bydd y tîm hefyd yn targedu perchnogion busnes anghyfrifol, sy’n methu â sicrhau bod gwastraff yn cael ei waredu mewn modd cywir drwy adael bagiau ar strydoedd neu adael biniau masnachol i orlifo. Mewn achosion o’r fath, gellir cyflwyno Hysbysiadau Cosb Benodedig o hyd at £300.

 

Adrodd ar broblem 

Gallwch adrodd ar achos o ollwng sbwriel, baw cŵn, tipio anghyfreithlon neu graffiti drwy gyfrwng ein ffurflen ar-lein:

 

Talu Dirwy

Gellir talu HCB dros y ffôn trwy ffonio:

 • 01256 898 913

 

I dalu drwy’r post, rhaid gyrru’r hysbysiad ynghyd â siec neu archeb bost at:

3GS(UK) Limited

Payments Centre

PO BOX 6941

Basingstoke

RG24 4UZ

 

Dylid gwneud sieciau ac archebion post yn daladwy i ‘3GS(UK) Limited’

 

 •  Beth yw’r diffiniad o sbwriel?

  Does dim diffiniad caeth o’r hyn yw sbwriel, mae’n cynnwys UNRHYW BETH gaiff ei daflu i ffwrdd ac fe’i disgrifir felly

  gan y Ddeddfwriaeth.

 • Sut ydw i’n rhoi gwybod am rywun dwi’n credu sydd wedi bod yn gollwng sbwriel?
  Gallwch e-bostio visible@valeofglamorgan.gov.uk, cyflwyno adroddiad ar-lein neu gysylltu â Cyswllt Un Fro ar 01446 700111.
 • Sut bydd y Swyddog Gorfodi yn gwybod os yw rhywun yn rhoi ei enw cywir?

  Gall Swyddogion Gorfodi gadarnhau pwy yw unigolion gan ddefnyddio’r system adnabod electronig ddiweddaraf.

 • Beth os yw rhywun yn gwrthod rhoi ei enw?
  Mae’n drosedd dan Is-adran 88(8B) Deddf Diogelu’r Amgylchedd i berson fethu â rhoi enw a chyfeiriad llawn i Swyddog Gorfodi, neu i roi enw neu gyfeiriad ffug. Gall y gosb am wrthod o’r fath fod yn ddirwy hyd at £1,000 ac euogfarn droseddol yn Llys yr Ynadon.
 •  A fydd dirwyon yn cael eu gostwng os cânt eu talu’n fuan?

  Does dim gostyngiadau ar gyfer taliadau buan.

 •  Beth os na dala i?
  Bydd gan droseddwr 14 diwrnod wedi’r dyddiad cyhoeddi i dalu HCB.  Os methant wneud hynny, bydd y Cyngor yn ceisio euogfarn trwy Lys yr Ynadon.  O’i gael yn euog, bydd y troseddwr yn derbyn record droseddol a dirwy o hyd at £2500. Mae hyn am fod troseddau amgylcheddol yn Droseddol ac nid Sifil eu natur.
 • A fydd cyflwyno’r gwasanaeth newydd hwn ar gost y trethdalwr lleol?
  Fydd dim cost o gwbl i’r trethdalwr lleol ac fe gaiff ei gyllido trwy gynhyrchu’r HCBau.  
 • A yw’r Cyngor yn defnyddio hwn fel modd o greu incwm?
  Nid yw Awdurdodau Lleol yn cael defnyddio gorfodi fel modd o godi incwm.  Unig ddiben y camau gorfodi yw glanhau’r strydoedd a’r mannau agored o fewn Bro Morgannwg, nid i greu incwm.
 • A yw’r Swyddogion Gorfodi yn derbyn tâl ysgogi/comisiwn am gyhoeddi hysbysiadau cosb?

  Mae pob swyddog ar gyflog, ac nid oes unrhyw anogaeth ariannol i gyhoeddi Hysbysiadau Cosb Benodedig. Byddai proses o’r fath yn anfoesol ac anghyfreithlon.

 • Beth yw’r gwahaniaeth rhwng dirwy Parcio (HTC) a dirwy Amgylcheddol (HCB)?
  Mae troseddau parcio yn fater Sifil ar gyfer y Llys Sirol yn unig, ac nid yw’r troseddwyr yn derbyn record droseddol.

 

 •  A allaf apelio yn erbyn fy HCB?
  Rhaid gwneud unrhyw apêl yn erbyn HCB trwy Lys yr Ynadon.  Rhaid gwneud unrhyw apêl yn erbyn cyhoeddi HCB yn uniongyrchol i 3GS.  Cysylltwch â 3GS ar 01256 898913 am fwy o wybodaeth ynghylch hyn.