Cost of Living Support Icon

Gwastraff Gardd

 

Newidiadau i'ch amserlen casglu gwastraff

O Dydd Llun 17 Gorffennaf 2023 fyddwn ni ddim yn casglu gwastraff gardd o'ch cartref mwyach am ddim. 

 

Os ydych chi eisiau i ni gasglu gwastraff gardd o'ch cartref, gallwch chi  dalu i danysgrifio i wasanaeth newydd. Gallwch danysgrifio i'r gwasanaeth ar unrhyw adeg, ond unwaith y bydd y gwasanaeth newydd yn dechrau ddydd Llun 3 Gorffennaf 2023 , bydd angen i chi gofrestru o leiaf 72 awr cyn eich diwrnod casglu nesaf.

 

Os byddai'n well gennych chi beidio â thanysgrifio i'n gwasanaeth casglu newydd, gallwch chi barhau i fynd â'ch gwastraff gardd i'ch Canolfan ailgylchu gwastraff cartref leol yn rhad ac am ddim neu compostio yn y cartref.

 

Darllenwch y Telerau ac Amodau cyn cofrestru i dalu am wasanaeth casglu gwastraff gardd.

 

Cofrestru â’r gwasanaeth casglu gwastraff gardd

 

 

 

 

Gwiriwr Diwrnod Casglu

Nodwch eich cod post i wirio manylion eich casgliadau ailgylchu a gwastraff nesaf ac i drefnu e-byst atgoffa.


 

Ynghylch y gwasanaeth casglu gwastraff gardd am ffi

Bydd y gwasanaeth newydd fel arfer yn weithredol o  fis Mawrth i fis Tachwedd. Os byddwch chi’n cofrestru ar gyfer y gwasanaeth, byddwn ni’n casglu eich gwastraff gardd bob pythefnos yn ystod y misoedd hyn. 

 

Eleni rydyn ni’n cynnal gwasanaeth llai. Os byddwch chi’n cofrestru, byddwn ni’n casglu eich gwastraff gardd bob pythefnos o fid Gorffennaf i fis Tachwedd. Oherwydd bod y gwasanaeth yn cael ei leihau, bydd y gost hefyd yn cael ei lleihau i:

 • £20 Hyd at 8 bag / pythefnos

 • £30 Mwy nag 8 bag / pythefnos

 

Os ydych chi’n cofrestru â’r gwasanaeth hwn, gallwch chi ofyn am gasgliad pan fydd ei angen arnoch chi rhwng mis Rhagfyr a mis Chwefror heb unrhyw gost ychwanegol. Ni fyddwch chi’n gallu gofyn am gasgliadau os nad ydych chi wedi cofrestru ar gyfer y gwasanaeth.

 

Gall eich diwrnod casglu newid. Byddwn yn cadarnhau eich diwrnod casglu ar ôl i chi gofrestru ar gyfer y gwasanaeth newydd ac yn rhoi calendr i chi sy'n dangos eich dyddiadau casglu.

 

Beth i'w roi mewn bagiau gwastraff gardd

 

Green-bag
Garden-waste

 

TickIe, plîs
 • Gwair, dail a’r rhan fwyaf o chwyn
 • Planhigion a blodau
 • Toriadau llwyni a thorion gwrychoedd
 • Gwelyau anifeiliaid o ddeunyddiau fel gwair, gwellt, neu siafins pren a ddefnyddir gan anifeiliaid nad ydynt yn bwyta cig
Dim diolch
 • Pridd, cerrig neu foncyffion. Ewch â’r eitemau hyn i’ch Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref leol, os gwelwch yn dda
 • Chwyn ymledol fel Canclwm Japan. Trefnwch i gontractwr arbenigol ddod i gasglu hwn a chael gwared arno’n ddiogel
 • Unrhyw ddodrefn o’r ardd, boed yn blastig neu’n bren. Ewch â’r eitemau hyn i’ch Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref leol, os gwelwch yn dda
 • Baw anifeiliaid neu bobl. Rhowch yr eitemau hyn yn eich bagiau du
 • Gwelyau anifeiliaid a ddefnyddir gan anifeiliaid sy’n bwyta cig. Rhowch yr eitemau hyn yn eich bagiau du

 

Cwestiynau cyffredin

 

 • Pam rydych chi'n newid y gwasanaeth casglu gwastraff gardd?

  Rydyn ni’n gwneud y newid hwn i'r gwasanaeth oherwydd pwysau ariannol cynyddol ar y Cyngor.

   

  Er nad oes rhaid i ni gynnig gwasanaeth gwastraff gardd yn ôl y gyfraith, hoffen ni barhau i gynnig y gwasanaeth hwn ond mae angen i ni godi tâl amdano bellach.

   

  Mae'r Dreth Gyngor yr ydych chi’n ei thalu yn helpu i ddarparu gwasanaethau gorfodol y mae'n rhaid eu blaenoriaethu.

   

  Bydd cael gwasanaeth casglu gwastraff gardd dewisol, wedi’i ariannu gan y defnyddiwr, yn ein helpu i ddiogelu ein gwasanaethau cyhoeddus mwy hanfodol.

   

  Mae'r tâl newydd yn talu cost y bagiau gwyrdd a'n costau yn sgil casglu ac ailgylchu eich gwastraff gardd.

   

  Mae defnyddio'r tâl newydd hwn i'r gwasanaeth hefyd yn ei gwneud yn decach i drigolion nad ydyn nhw’n cynhyrchu gwastraff gardd, sy’n dewis  compostio gartref, neu sy’n dewis peidio â defnyddio'r gwasanaeth.

   

  Mae hefyd yn golygu y bydd ond angen i ni ymweld â'r ardaloedd lle mae preswylwyr yn defnyddio'r gwasanaeth. Bydd hynny’n lleihau nifer yr adnoddau sydd eu hangen arnom i gasglu'r gwastraff hwn, gan gynnwys amser staff a thanwydd ar gyfer ein cerbydau. Drwy leihau'r pellter yr ydym yn ei deithio, bydd hefyd yn lleihau faint o lygredd sy'n cael ei ryddhau gan gerbydau ac yn lleihau ein hallyriadau carbon, a bydd hynny’n helpu i atal newid yn yr hinsawdd.

   

  Mae hanner cynghorau Cymru eisoes yn codi tâl am y gwasanaeth hwn, ac mae llawer o rai eraill hefyd yn ystyried gwneud hynny.

   

  Mae'r gost flynyddol am y gwasanaeth hwn yn gystadleuol iawn o'i chymharu â chwmnïau preifat neu fasnachol sy'n casglu gwastraff gardd.

 • Sut a phryd y byddaf yn talu am y gwasanaeth casglu gwastraff gardd newydd? 

  Os byddwch chi’n cofrestru â’r gwasanaeth casglu gwastraff gardd newydd, byddwch chi’n talu am y gwasanaeth hwn ymlaen llaw, mewn un taliad untro am weddill y flwyddyn. 

   

  Nid oes modd ad-dalu'r taliad, ond os byddwch chi’n symud cartref ym Mro Morgannwg, byddwn ni’n trosglwyddo'ch tanysgrifiad i'ch cartref newydd.

   

  Ni allwch chi dalu am y gwasanaeth hwn mewn rhandaliadau neu drwy Ddebyd Uniongyrchol neu siec.

   

  Gallwch dalu un taliad unwaith ac am byth gyda cherdyn neu gydag arian parod yn y Dderbynfa Swyddfeydd Dinesig, am weddill misoedd y flwyddyn.

 • A oes unrhyw brisiau arbennig neu ostyngol i ddefnyddio’r gwasanaeth casglu gwastraff gardd newydd?

  Nid oes prisiau arbennig neu ostyngol ar gael gan y gwasanaeth hwn.

 • Sut y dylwn i gyflwyno fy ngwastraff gardd ar y diwrnod casglu?

  Os ydych chi'n cofrestru ar gyfer y gwasanaeth casglu gwastraff gardd newydd, bydd modd i ni gasglu hyd at wyth bag gwyrdd o wastraff gardd gennych ar bob diwrnod casglu.

   

  Os ydych chi’n cofrestru â’r 'gwasanaeth gwell', gallwch chi roi cymaint o fagiau o wastraff gardd ag sydd eu hangen arnoch ar bob diwrnod casglu.

   

  Peidiwch â defnyddio unrhyw fath arall o gynhwysydd, megis bagiau plastig untro.

   

  Peidiwch â rhoi gwastraff gardd ychwanegol wrth ochr eich  bagiau gwyrdd.  'Gwastraff ochr' yw hwn. Nid ydyn ni’n casglu 'gwastraff ochr' ac efallai y bydd yn rhaid i chi dalu dirwy.

   

  Peidiwch â gorlenwi'ch bagiau gwyrdd.  Os ydyn nhw’n rhy llawn neu'n rhy drwm, ni fyddwn ni’n casglu eu cynnwys.

   

  Ar eich diwrnod casglu, caewch y fflapiau ar eich bagiau, a rhowch nhw yn eich man casglu cyn 7am.

   

  Cofiwch gasglu eich bagiau o'ch man casglu ar ôl i ni eu gwagio. 

 • Ar hyn o bryd rwy'n derbyn ‘gwasanaeth cymorth casglu’. A fydd hwn yn parhau os byddaf yn cofrestru ar gyfer y gwasanaeth casglu gwastraff gardd newydd?

  Gallwch. Os ydych chi’n derbyn 'gwasanaeth cymorth casglu' ar hyn o bryd, byddwn ni’n parhau i ddarparu'r gwasanaeth hwn i chi. Nid oes angen i chi gofrestru eto ar gyfer y gwasanaeth hwn.

 • Rwy'n ei chael hi'n anodd rhoi fy ngwastraff gardd allan i chi ei gasglu.  Allwch chi fy helpu gyda hyn, os gwelwch yn dda?

  Os nad ydych chi’n gallu rhoi eich gwastraff gardd allan am gyfnod dros dro neu barhaol – na chwaith gwastraff ailgylchu a gwastraff arall – oherwydd problemau symudedd, a does neb arall i'ch helpu, gallwch chi gysylltu â ni i wneud cais am 'Wasanaeth Cymorth Casglu' a byddwn ni’n asesu eich sefyllfa.

   

  Ystyr ‘gwasanaeth cymorth casglu’ yw pan fydd ein criwiau'n casglu eich gwastraff ailgylchu a gwastraff arall o bwynt casglu y cytunwyd arno sy'n gyfleus ac yn hawdd i chi ei gyrraedd.

 • Dw i ddim eisiau tanysgrifio i'r gwasanaeth casglu gwastraff gardd newydd. Beth ddylwn i ei wneud gyda'm bag gwyrdd presennol? 

  Os ydych chi wedi dewis peidio â thanysgrifio i'r gwasanaeth casglu gwastraff gardd newydd, ac nid ydych chi eisiau eich bag gwastraff gardd ailddefnyddiadwy gwyrdd mwyach, gallwch ei roi yn ôl yn eich llyfrgell leol. 

   

  Peidiwch â defnyddio'r bag hwn i roi unrhyw fath arall o ailgylchu na gwastraff arall i ni ei gasglu. 

 • Beth ddylwn i ei wneud os ydw i'n symud tŷ?

  Os ydych chi'n symud i gartref arall ym Mro Morgannwg, byddwn yn trosglwyddo eich tanysgrifiad.  Pan fyddwch chi’n cysylltu â ni, byddwn ni’n cynghori a oes angen i chi fynd â'ch bagiau gwyrdd presennol gyda chi i'ch cartref newydd, ac a fydd newid i'ch dyddiau neu ddyddiadau casglu.

  Gwastraff Gardd Newid Cyfeiriad

   

  Os ydych chi’n symud i gartref arall y tu allan i'r sir, byddwn ni’n canslo eich tanysgrifiad, ond ni fyddwn ni’n ad-dalu taliadau am y gwasanaeth ar ôl 14 diwrnod.

  Canslo Gwastraff Gardd

 • Beth dylwn i ei wneud os ydw i eisiau canslo fy nhanysgrifiad gwastraff gardd?

  Os hoffech ganslo'ch tanysgrifiad i'n gwasanaeth casglu gwastraff gardd, cysylltwch â ni. Nid oes modd ad-dalu eich tanysgrifiad am y flwyddyn.

   

  Canslo Gwastraff Gardd

 • A fydd yn rhaid i mi adnewyddu fy nhanysgrifiad bob tymor?

  Bydd. Bydd angen i chi adnewyddu eich tanysgrifiad unwaith y flwyddyn.

 • Beth sy'n digwydd i'm gwastraff gardd ar ôl ei gasglu?

  Mae'r gwastraff gardd rydyn ni’n ei gasglu’n cael ei droi'n gompost, sy'n cael ei ddefnyddio gan ffermwyr a thyfwyr i gynhyrchu bwyd mewn parciau a gerddi cyhoeddus, ac i wella’r pridd mewn gerddi cartrefi.

   

  I weld sut mae eich gwastraff gardd yn cael ei droi'n gompost, ewch i https://myrecyclingwales.org.uk/cy

 • A fydd codi tâl am y gwasanaeth hwn yn annog trigolion i adael eu gwastraff yn anghyfreithlon neu i roi gwastraff gardd yn eu bagiau du?

  Nid ymddengys fod hyn yn broblem fawr i gynghorau eraill sydd eisoes yn codi tâl am wasanaeth casglu gwastraff gardd.

   

  Mae gan bob un ohonon ni gyfrifoldeb i leihau ein heffaith ar yr amgylchedd ac mae gadael sbwriel yn anghyfreithlon. 

   

  Os gwelwch chi unrhyw un yn tipio eu gwastraff gardd, neu unrhyw wastraff arall, yn anghyfreithlon, rhowch wybod i ni.

   

  Os bydd unrhyw breswylwyr yn rhoi gwastraff gardd yn eu bagiau du, ni fyddwn ni’n casglu'r rhain.

 • Beth y dylwn i ei wneud os bydd rhywun yn rhoi eu gwastraff gardd yn fy magiau gwyrdd?

  Os bydd rhywun yn rhoi eu gwastraff gardd yn eich bagiau gwyrdd heb eich caniatâd, cysylltwch â ni.

 • A allaf gofrestru a thalu am y gwasanaeth hwn ar gyfer eiddo arall?

  Gallwch. Gallwch chi danysgrifio a thalu am y gwasanaeth hwn ar gyfer eiddo arall, er enghraifft aelod o'r teulu neu gartref ffrind.  Adeg cofrestru, gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys cyfeiriad yr eiddo lle rydych chi eisiau i ni gasglu gwastraff yr ardd.

 • Nid ydych wedi casglu fy ngwastraff gardd. Beth ddylwn i ei wneud?

  Gallwch roi gwybod am gasgliad sydd wedi’i golli o'r diwrnod wedyn.

   

  Sylwch nad oes modd rhoi gwybod am gasgliadau Gwastraff Gardd sydd wedi’u colli ar yr un diwrnod gan fod ein criwiau weithiau’n gweithio tan ar ôl 5pm i orffen rowndiau. 

   

  Rhowch wybod am gasgliadau sydd wedi’u colli o fewn 2 ddiwrnod gwaith. 

   

  Rhoi gwybod am gasgliad gwatsraff gardd a fethwyd