Dechrau Gyrfa Gofal Plant

Gwybodaeth i bobl sydd am ddechrau gyrfa gofal plant neu sefydlu darpariaeth gofal plant newydd ym Mro Morgannwg.

 

bigstock-Stickman-Illustration-of-Schoo-102380036

Dechrau Meithrin

Gall plant ddechrau mynd i’r ysgol feithrin y tymor ar ôl eu pen-blwydd yn dair oed, fel arfer am bum bore neu bum prynhawn yr wythnos.

 

Gallwch gofrestru eich diddordeb drwy lenwi ffurflen ar-lein ein hadran Derbyn i’r Ysgol pan fydd eich plentyn bron yn ddwyflwydd oed. Bydd yr adran yn ysgrifennu atoch i’ch hysbysu pryd dylech chi wneud cais:


Cofrestru diddordeb mewn lle meithrin

 

Mae ysgolion a gynorthwyir gan yr Eglwys yng Nghymru ac ysgolion Catholig yn gweinyddu eu mynediad eu hunain i’r ysgol feithrin, felly bydd angen i chi gysylltu â’r ysgol yn uniongyrchol i wneud cais yn yr achos hwn.

 

Chwilio Ysgolion yn y Fro

 

Am wybodaeth bellach ac i weld rhestr o ysgolion meithrin, ewch i adran Addysg Oed Meithrin ar y wefan neu gysylltu ag adran Derbyn i’r Ysgol yn uniongyrchol: 

Addysg oed meithrin

bigstock-Illustration-of-Kids-Carrying--32319599

Dechrau Ysgol Gynradd

Gall plant ddechrau mynd i’r ysgol gynradd yn llawn amser yn y mis Medi ar ôl eu pen-blwydd yn bedair oed.

 

Mae pob ysgol yn gwasanaethu dalgylch penodol. Os nad ydych yn siŵr pa ysgolion sydd yn eich dalgylch, cysylltwch ag adran Derbyn i’r Ysgol neu roi eich cod post yn yr adnodd chwilio (Saesneg) ar yr hafan: 

 

 

Rhaid i rieni nodi pa ysgol maent yn ei ffafrio ar gyfer eu plentyn. Os bydd y galw yn uwch na’r nifer o lefydd sydd ar gael, plant y dalgylch fydd yn cael blaenoriaeth bob amser, yn unol â threfn  y meini prawf mynediad ffurfiol. 

 

Gwneud cais ar-lein

 

Os ydych chi’n dymuno i’ch plentyn fynd i ysgol wirfoddol a gefnogir, bydd angen i chi gysylltu â’r ysgol yn uniongyrchol. 

 

Chwilio Ysgolion yn y Fro

 

Am fwy o wybodaeth ewch i Derbyn Plant i'r Ysgolion Cynradd:

Derbyn Plant i'r Ysgolion Cynradd

bigstock-Illustration-of-School-Kids-Wa-102382688

Dechrau Ysgol Uwchradd

Os yw'ch plentyn yn mynychu Blwyddyn 6 Ysgol Gynradd neu Ysgol Iau y Fro a disgwylir iddi gael ei drosglwyddo i ysgol uwchradd ym mis Medi, byddwch yn derbyn llythyr gan yr awdurdod derbyn perthnasol sy'n eich cynghori am y broses.

 

Am fwy o wybodaeth ewch i Derbyn Plant i'r Ysgolion Uwchradd:

Derbyn i Ysgol Uwchradd

 

 

Bod yn Ddwyieithog

Ydych chi’n meddwl am addysg Gymraeg?

Os ydych chi’n ystyried addysgu eich plentyn drwy gyfrwng y Gymraeg, ac eisiau gwybod mwy am y cymorth sydd ar gael, mae ein llyfryn Bod yn Ddwyieithog.

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi cynhyrchu Canllaw i Addysg Cyfrwng Cymraeg sy'n darparu gwybodaeth ar ddechrau eich taith ddwyieithog:

bigstock-Illustration-of-Kids-Being-Esc-59397236

Ydych chi’n symud i Fro Morgannwg?

Os ydych chi’n symud i Fro Morgannwg, neu’n dymuno ymgeisio am le mewn ysgol o fewn y sir, bydd angen i chi lenwi ffurflen Newid Ysgol. 

 

Adran Derbyn i’r Ysgol Bro Morgannwg

bigstock-Illustration-of-Stickman-Kids--82572575

Oes angen gofal plant arnoch chi?

Mae adnoddau gofal plant hyblyg ar gael os oes ei angen arnoch chi cyn neu ar ôl ysgol ac yn ystod y gwyliau.

 

Mae rhai ysgolion yn cynnal clwb brecwast neu ar ôl ysgol, ac mae gofalwyr plant ar gael i fynd â phlant i’r ysgol a’u casglu. 

 

Cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd y Fro am ragor o wybodaeth am ddewis gofal plant, gan gynnwys mathau o ofal plant a chymorth ariannol gyda chostau gofal plant, ewch i'n tudalen Dewis Gofal Plant:

Dewis Gofal Plant

 

Vale Family Information Service Childcare Search

Family-information-Service