Cost of Living Support Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

 

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY, AR BAPUR LLIW GWAHANOL

 

Hysbysiad o’r Cyfarfod   CABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                       DYDD LLUN, 22 CHWEFROR, 2021 AM 2.00 PM

 

Lleoliad                           CYFARFOD O BELL

 

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion.

[Gweld Cofnod]

           

3.         Derbyn datganiadau o ddiddordeb.

(Sylwer: Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeirnodau -

4.         Cyd-bwyllgorau Corfforaethol - Ymateb i Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru – Pwyllgor Craffu’r Amgylchedd Ac Adfywio: 19 Ionawr, 2021.

[Gweld Cofnod]

5.         Cyd-bwyllgorau Corfforaethol - Ymateb i Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru – Pwyllgor Craffu Perfformiad Ac Adnoddau Corfforaethol: 20 Ionawr, 2021. 

[Gweld Cofnod]

6.         Bil Etholiadau Llywodraeth Leol - Rhan 6 Perfformiad a Llywodraethu Prif Gynghorau - Ymateb Ymgynghori  – Pwyllgor Craffu Perfformiad Ac Adnoddau Corfforaethol: 20 Ionawr, 2021.

[Gweld Cofnod]

7.         Polisi Tâl 2021/2022 – Pwyllgor Craffu Perfformiad Ac Adnoddau Corfforaethol: 11 Chwefror 2021.  (Cyfeiriad i ddilyn)

[Gweld Cofnod]

8.         Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru – Arolwg o Drefniadau Etholiadol Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg – Pwyllgor Craffu Perfformiad Ac Adnoddau Corfforaethol: 11 Chwefror 2021.  (Cyfeiriad i ddilyn)

[Gweld Cofnod]

9.         Cyngor Bro Morgannwg – Ffioedd a Thaliadau Arfaethedig ar gyfer 2021/2022 – Pwyllgor Craffu Perfformiad Ac Adnoddau Corfforaethol: 11 Chwefror 2021.  (Cyfeiriad i ddilyn)

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau'r Arweinydd Gweithredol ac Aelod Cabinet dros Berfformio ac Adnoddau -

10.      Defnyddio Pwerau Brys y Rheolwr Gyfarwyddwr.

[Gweld Cofnod]

11.      Diweddariad Mentrau Gweithio Cydweithredol Strategol.

[Gweld Cofnod]

12.      Cyngor Bro Morgannwg – Ffioedd a Thaliadau Arfaethedig ar gyfer 2021/2022.

[Gweld Cofnod]

13.      Strategaeth Gyfalaf 2021/22 a Chynigion Cyfalaf Terfynol 2021/22 i 2025/26.

[Gweld Cofnod]

14.      Cynigion Terfynol ar gyfer Cyllideb Refeniw 2021/22.

[Gweld Cofnod]

15.      Cyigion Terfynol Cyllideb Cyfrif Refeniw Tai (CRT) 2021/22.

[Gweld Cofnod]

16.      Strategaeth Rheoli Trysorlys a Buddsoddi 2021/22.

[Gweld Cofnod]

17.      Adroddiad Monitro Cydraddoldeb Blynyddol 2019-2020. 

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad Yr Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio -

18.      Cynnig i Farchnata a Gwaredu'r Sied Trên ar gyfer Defnydd Hamdden Fasnachol.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau'r Aelod Cabinet dros Wasanaethau Tai ac Adeiladu -

19.       Swyddog Ymgysylltu Digidol a Gwirfoddoli.

[Gweld Cofnod]

20.       Cynllun Busnes Cyfrif Refeniw Tai.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth -

21.       Rheoli Asedau Gwasanaethau Cymdogaeth a System Gweithio Symudol.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol ac Iechyd –

22.      Cefnogi Recriwtio a Chadw Gweithwyr Cymdeithasol Cymwysedig yng Ngwasanaethau Plant a Phobl Ifanc.

[Gweld Cofnod]

 

23.      Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sy’n rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

EFALLAI Y GWAHERDDIR Y CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD TRA YR YSTYRIR YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth -

24.       Rheoli Asedau Gwasanaethau Cymdogaeth a System Gweithio Symudol.

[Gweld Cofnod]

 

25.       Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sy’n rhai brys (Rhan II).

 

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

16 Chwefror 2021

 

Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg / This document is available in English

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, dylid gwneud ymholiadau i

Mr. M. Swindell 01446 709479.

E‑bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Cabinet – 

Y Cynghorydd N. Moore (Arweinydd Gweithredol ac Aelod Cabinet Perfformiad ac Adnoddau)

Y Cynghorydd L. Burnett (Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet Addysg ac Adfywio)

Y Cynghorydd Mrs. M.R. Wilkinson (Aelod Cabinet dros Dai a Gwasanaethau Adeiladu)

Y Cynghorydd E. Williams (Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cyfreithiol, Rheoleiddio a Chynllunio)

Y Cynghorydd K.F. McCaffer (Aelod Cabinet dros Hamdden, y Celfyddydau a Diwylliant)

Y Cynghorydd P.G. King (Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth)

Y Cynghorydd B.T. Gray (Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol ac Iechyd)

 


SYLWCH: Oherwydd y cyfyngiadau cyfredol a'r gofyniad i bellhau cymdeithasol ni fydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal yn ei leoliad arferol. Cyfarfod rhithwir fydd hwn a bydd ‘presenoldeb’ yn cael ei gyfyngu i Aelodau’r Cyngor a Swyddogion i gefnogi eitemau’r agenda. Bydd y cyfarfod yn cael ei gofnodi i'w drosglwyddo wedi hynny trwy wefan y Cyngor. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn, cysylltwch â democratic@valeofglamorgan.gov.uk  neu ffôn. 01446 709479.