Cost of Living Support Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

 

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY, AR BAPUR LLIW GWAHANOL

 

Hysbysiad o’r Cyfarfod     CABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                       DYDD LLUN, 25 IONAWR, 2021 AM 2.00 PM

 

Lleoliad                           CYFARFOD O BELL

 

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion.

[Gweld Cofnod]

           

3.         Derbyn datganiadau o ddiddordeb.

(Sylwer: Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriadau –

4.         Datblygu Cynllun Gweithredu Newid Hinsawdd –

(i)         Pwyllgor Craffu Perfformiad Ac Adnoddau Corfforaethol: 18 Tachwedd 2020;

(ii)        Pwyllgor Craffu’r Amgylchedd Ac Adfywio: 15 Rhagfyr, 2020.

[Gweld Cofnod]

5.         Cynigion Cyllideb Refeniw Cychwynnol 2021/22 a Chynllun Ariannol Tymor Canolig 2020/21 i 2023/24 – Pwyllgor Craffu Perfformiad Ac Adnoddau Corfforaethol: 16 Rhagfyr, 2020.

[Gweld Cofnod]

6.         Swyddfa Archwilio Cymru: Adolygiad Rheoli Gwastraff – Bro Morgannwg – Pwyllgor Archwilio: 14 Rhagfyr, 2020.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Cyfarfodydd –  

7.         Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir – 8 Rhagfyr, 2020.

[Gweld Cofnod]

8.         Panel Rhianta Corfforaethol – 9 Tachwedd, 2020.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau'r Arweinydd Gweithredol ac Aelod Cabinet dros Berfformio ac Adnoddau –

9.         Defnyddio Pwerau Brys y Rheolwr Gyfarwyddwr.

[Gweld Cofnod]

10.       Siarter Argyfwng Hinsawdd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus y Fro.

[Gweld Cofnod]

11.       Caffael Platfform Profiad Cwsmer Digidol (amnewid CRM).

[Gweld Cofnod]

12.       Amserlen Cyfarfodydd Mai 2021 – 2022.

[Gweld Cofnod]

13.       Adolygiad o Gerfluniau, Henebion, Enwau Strydoedd ac Enwau Adeiladau – Cylch Gorchwyl y Panel Adolygu.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Hamdden, Celfyddydau a Diwylliant –

14.       Adnewyddu Cwrt Tenis Parc Romilly.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth –

15.       Cynllun Lliniaru Llifogydd Llanmaes.

[Gweld Cofnod]

16.       Cyllido a Chyflenwi Gwasanaeth Greenlinks.

[Gweld Cofnod]

17.       Cynllun Brys Bysiau (BES) – Cais i Gynghorau ymuno â Chynllun BES 2.

[Gweld Cofnod]

 

18.      Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sy’n rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

EFALLAI Y GWAHERDDIR Y CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD TRA YR YSTYRIR YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

Adroddiad Cyfarfod –  

19.       Panel Rhianta Corfforaethol – 9 Tachwedd, 2020.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Arweinydd Gweithredol ac Aelod Cabinet dros Berfformio ac Adnoddau –

20.       Caffael Platfform Profiad Cwsmer Digidol (amnewid CRM).

[Gweld Cofnod]

 

21.       Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sy’n rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

 

19 Ionawr, 2021

 

Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg / This document is available in English

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, dylid gwneud ymholiadau i

Mr. M. Swindell 01446 709479.

E‑bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Cabinet – 

Y Cynghorydd N. Moore (Arweinydd Gweithredol ac Aelod Cabinet Perfformiad ac Adnoddau)

Y Cynghorydd L. Burnett (Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet Addysg ac Adfywio)

Y Cynghorydd Mrs. M.R. Wilkinson (Aelod Cabinet dros Dai a Gwasanaethau Adeiladu)

Y Cynghorydd E. Williams (Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cyfreithiol, Rheoleiddio a Chynllunio)

Y Cynghorydd K.F. McCaffer (Aelod Cabinet dros Hamdden, y Celfyddydau a Diwylliant)

Y Cynghorydd P.G. King (Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth)

Y Cynghorydd B.T. Gray (Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol ac Iechyd)

 


SYLWCH: Oherwydd y cyfyngiadau cyfredol a'r gofyniad i bellhau cymdeithasol ni fydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal yn ei leoliad arferol. Cyfarfod rhithwir fydd hwn a bydd ‘presenoldeb’ yn cael ei gyfyngu i Aelodau’r Cyngor a Swyddogion i gefnogi eitemau’r agenda. Bydd y cyfarfod yn cael ei gofnodi i'w drosglwyddo wedi hynny trwy wefan y Cyngor. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn, cysylltwch â democratic@valeofglamorgan.gov.uk  neu ffôn. 01446 709479.