Cost of Living Support Icon

 

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL. 

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY, AR BAPUR LLIW GWAHANOL

 

Hysbysiad o’r Cyfarfod     CABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                       DYDD LLUN, 27 MEDI, 2021 AM 2.00 PM

 

Lleoliad                           CYFARFOD O BELL

 

AGENDA

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Derbyn datganiadau o ddiddordeb.

(Sylwer: Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriad –

4.         Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar Reolau Etholiadau Lleol (Prif Ardaloedd) (Cymru) 2021 drafft a Rheolau Etholiadau Lleol (Cymunedau) (Cymru) 2021 drafft – Pwyllgor Craffu Perfformiad Ac Adnoddau Corfforaethol: 22 Medi, 2021. [Gweld y Cyfeirnod]

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Cyfarfodydd –

5.         Cabinet Prifddinas Ranbarth Caerdydd – 28 Mehefin, 2021.

[Gweld Cofnod]

6.         Panel Rhianta Corfforaethol – 5 Gorffennaf, 2021.

[Gweld Cofnod]

7.         Fforwm Ymgynghorol ar y Cyd – 19 Gorffennaf, 2021.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Arweinydd Gweithredol ac Aelod Cabinet dros Berfformiad ac Adnoddau –

8.         Diweddariad Mentrau Gweithio Cydweithredol Strategol.

[Gweld Cofnod]

9.         Ymateb Drafft i Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar y Cyd-bwyllgorau Corfforaethol: Canllawiau Statudol Drafft.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio –

10.      Cronfa Grant Cymunedau Cryf 2020-2025.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Tai ac Adeiladu –

11.      Cais i apelio Peidio â phenderfynu ar Gais Cynllunio sy'n ymwneud â Maes y Ffynnon, Tresimwn.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cyfreithiol, Rheoleiddio a Chynllunio –

12.      Cynllun Datblygu Lleol Bro Morgannwg 2021-2036: Ymgynghoriad ar yr Adroddiad Adolygu drafft a'r Cytundeb Cyflenwi drafft.

[Gweld Cofnod]

13.      Anifeiliaid fel Gwobrau a Rhyddhau Balŵns ar Dir Cyngor Bro Morgannwg.

[Gweld Cofnod]

14.      Adroddiad Cynnydd Blynyddol Rheoli Ansawdd Aer Awyr Lleol 2021.

[Gweld Cofnod]

15.      Adroddiad Adolygiad Annibynnol Biomas Barry.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Hamdden, Celfyddydau a Diwylliant –

16.      Llysoedd Tenis Parc Romilly.

[Gweld Cofnod]

 

17.      Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sy’n rhai brys (Rhan I).

           Cyfeiriadau -

           17(i)       Ymateb Drafft i Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar y Cyd-bwyllgorau Corfforaethol: Canllawiau Statudol Drafft - Pwyllgor Craffu Perfformiad Corfforaethol ac Adnoddau - 22ain Medi, 2021.

[Gweld Cofnod]

           17(ii)      Adolygiad o Strwythur y Tîm Arweinyddiaeth Gweithredol Uwch - Pwyllgor Craffu Perfformiad Corfforaethol ac Adnoddau - 22ain Medi, 2021.

[Gweld Cofnod]

 

           Adroddiad y Cyfarfod -

           17(iii)     Cofnodion Panel Cynghori Llywodraethwyr Awduron Lleol - 23 Medi, 2021.

[Gweld Cofnod]

 

RHAN II

 

EFALLAI Y GWAHERDDIR Y CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD TRA YR YSTYRIR YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

18.       Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sy’n rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

21 Medi, 2021

 

Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg / This document is available in English

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, dylid gwneud ymholiadau i

M. Swindell 01446 709479.

E‑bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Cabinet – 

Y Cynghorydd N. Moore (Arweinydd Gweithredol ac Aelod Cabinet Perfformiad ac Adnoddau)

Y Cynghorydd L. Burnett (Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet Addysg ac Adfywio)

Y Cynghorydd M.R. Wilkinson (Aelod Cabinet dros Dai a Gwasanaethau Adeiladu)

Y Cynghorydd E. Williams (Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cyfreithiol, Rheoleiddio a Chynllunio)

Y Cynghorydd K.F. McCaffer (Aelod Cabinet dros Hamdden, y Celfyddydau a Diwylliant)

Y Cynghorydd P.G. King (Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth)

Y Cynghorydd B.T. Gray (Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol ac Iechyd)

 

 

SYLWCH: Oherwydd y cyfyngiadau cyfredol a'r gofyniad i bellhau cymdeithasol ni fydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal yn ei leoliad arferol. Cyfarfod rhithwir fydd hwn a bydd ‘presenoldeb’ yn cael ei gyfyngu i Aelodau’r Cyngor a Swyddogion i gefnogi eitemau’r agenda. Bydd y cyfarfod yn cael ei gofnodi i'w drosglwyddo wedi hynny trwy wefan y Cyngor. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn, cysylltwch â democratic@valeofglamorgan.gov.uk  neu ffôn. 01446 709479.