Cost of Living Support Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL. 

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY, AR BAPUR LLIW GWAHANOL

 

 

Hysbysiad o’r Cyfarfod        CABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                          DYDD LLUN, 20 RHAGFYR, 2021 AM 2.00 PM

 

Lleoliad                              CYFARFOD O BELL

 

 

AGENDA

 

 

RHAN I

 

1.       Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.       Cofnodion.

[Gweld Cofnod]

 

3.       Derbyn datganiadau o ddiddordeb.

(Sylwer: Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriadau –  

4.       Prosiect Sero – Cyflawni’r Cynllun Her Newid Hinsawdd – Pwyllgor Craffu’r Amgylchedd ac Adfywio: 16 Tachwedd, 2021.

[Gweld Cofnod]

5.       Strategaeth Ddrafft Hyrwyddo Iaith Gymraeg – Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol: 17 Tachwedd, 2021.

[Gweld Cofnod]

6.       Adroddiad Blynyddol Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg 2020/21 - Cydbwyllgor Cyswllt Y Sector Gwirfoddol: 30 Tachwedd, 2021.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Cyfarfod –

7.       Panel Rhianta Corfforaethol: 13 Medi, 2021.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Arweinydd Gweithredol ac Aeold Cabinet dros Berfformiad ac Adnoddau –

8.       Ymatab Drafft i Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar Reoliadau Cyd-bwyllgorau Corfforaethol (Cyffredinol) (Cymru) 2022.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio –  

9.       Argyfwng Natur - Cyflawni Cynllun Gweithredu'r Cyngor.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Wasanaethau Tai ac Adeiladu –

10.     Strategaeth Drafft Cyfranogiad Tenantiaid a Phreswylwyr Prydles 2021-2026.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cyfreithiol, Rheoleiddio a Chynllunio –

11.     Diweddariad Cynnydd ynghylch Datrysiad Hybrid ar gyfer Cyfarfodydd y Cyngor a Chyfranogiad ac Ymgysylltiad y Cyhoedd.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Hamdden, Celfyddydau a Diwylliant –

12.     Ail-lunio’r Diweddariad Gwasanaeth Celfyddydau ac Adolygiad Oriel Ganolog y Celfyddydau.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth –

13.     Teithio Gweithredol – Canlyniadau’r Ymgynghoriad ar gyfer Diweddariad Map y Rhwydwaith Teithio Gweithredol 2021.

[Gweld Cofnod]

 

14.     Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sy’n rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

EFALLAI Y GWAHERDDIR Y CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD TRA YR YSTYRIR YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

15.     Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sy’n rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

14 Rhagfyr, 2021

 

 

Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg / This document is available in English

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, dylid gwneud ymholiadau i

M. Swindell 01446 709479.

E‑bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Cabinet – 

Y Cynghorydd N. Moore (Arweinydd Gweithredol ac Aelod Cabinet Perfformiad ac Adnoddau)

Y Cynghorydd L. Burnett (Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet Addysg ac Adfywio)

Y Cynghorydd M.R. Wilkinson (Aelod Cabinet dros Dai a Gwasanaethau Adeiladu)

Y Cynghorydd E. Williams (Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cyfreithiol, Rheoleiddio a Chynllunio)

Y Cynghorydd K.F. McCaffer (Aelod Cabinet dros Hamdden, y Celfyddydau a Diwylliant)

Y Cynghorydd P.G. King (Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth)

Y Cynghorydd B.T. Gray (Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol ac Iechyd)

 

 

SYLWCH: Oherwydd y cyfyngiadau cyfredol a'r gofyniad i bellhau cymdeithasol ni fydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal yn ei leoliad arferol. Cyfarfod rhithwir fydd hwn a bydd ‘presenoldeb’ yn cael ei gyfyngu i Aelodau’r Cyngor a Swyddogion i gefnogi eitemau’r agenda. Bydd y cyfarfod yn cael ei gofnodi i'w drosglwyddo wedi hynny trwy wefan y Cyngor. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn, cysylltwch â democratic@valeofglamorgan.gov.uk  neu ffôn. 01446 709479.

 

 

https://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/our_council/Council-Structure/minutes,_agendas_and_reports/minutes-agendas-and-reports.aspx