Cost of Living Support Icon

  

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL. 

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY, AR BAPUR LLIW GWAHANOL

 

Hysbysiad o’r Cyfarfod   CABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                      DYDD LLUN, 19 GORFFENNAF, 2021 AM 2.00 PM

 

Lleoliad                          CYFARFOD O BELL

 

AGENDA

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Derbyn datganiadau o ddiddordeb.

(Sylwer: Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Cyfarfod –  

4.         Panel Rhianta Corfforaethol – 17 Mai, 2021.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Arweinydd Gweithredol ac Aelod Cabinet dros Berfformiad ac Adnoddau –

5.         Adroddiad Blynyddol Rheoli'r Trysorlys 2020/21.

[Gweld Cofnod]

6.         Strategaeth Gyllideb 2022/23.

[Gweld Cofnod]

7.         Adroddiad Monitro Cynllun Cyflenwi Blynyddol: Perfformiad Chwarter 4 2020/21.

[Gweld Cofnod]

8.         Adroddiad Blynyddol Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Bro Morgannwg 2020-21.

[Gweld Cofnod]

9.         Amrywiaeth mewn Democratiaeth.

[Gweld Cofnod]

10.       Adnewyddu Dogfen Grant Cwmni Buddiant Cymunedol Darlledu Bro Morgannwg.

[Gweld Cofnod]

11.       Dyfarniad Grant ac Estyniad Trwydded i Ymddiriedolaeth Siarter y Bont-Faen 2021/22 i 2023/24.

[Gweld Cofnod]

12.       Polisi Gwerthu Gorfodedig.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Wasanaethau Tai ac Adeiladu –

13.      Cynllun Adnewyddu Allanol Cynllun Tai Lloches Longmeadow Court 2021-22.

[Gweld Cofnod]

14.      Cynllun Adnewyddu Allanol ac Amgylcheddol Severn Avenue 2021-22. 

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth –

15.      Rhwydwaith Teithio Gweithredol – Proses Ymgynghori Statudol.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol ac Iechyd –

16.      Cau Cartrefi Gofal Preswyl Annibynnol.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Hamdden, y Celfyddydau a Diwylliant –

17.      Ymestyn y Contract Rheoli Hamdden.

[Gweld Cofnod]

 

18.      Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sy’n rhai brys (Rhan I).

           Cyfeiriadau -

          (i)    Parch iew o'r Strategaeth Datblygu Aelodau - Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd: 12 Gorffennaf, 2021.

[Gweld Cofnod]

          (ii)   Rhaglen Sefydlu a Datblygu Aelodau Draft 2022 - Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd: 12

                 Gorffennaf, 2021.

[Gweld Cofnod]

 

          Adroddiad yr Arweinydd Gweithredol ac Aelod Cabinet dros Berfformio ac Adnoddau -

          (iii)  Polisi Datgelu.

[Gweld Cofnod]

 

RHAN II

 

EFALLAI Y GWAHERDDIR Y CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD TRA YR YSTYRIR YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Wasanaethau Tai ac Adeiladu –

19.      Cynllun Adnewyddu Allanol Cynllun Tai Lloches Longmeadow Court 2021-22.

[Gweld Cofnod]

20.      Cynllun Adnewyddu Allanol ac Amgylcheddol Severn Avenue 2021-22.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Hamdden, y Celfyddydau a Diwylliant –

21.      Ymestyn y Contract Rheoli Hamdden.

[Gweld Cofnod]

 

22.       Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sy’n rhai brys (Rhan II).

 

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

13 Gorffennaf, 2021

 

 

Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg / This document is available in English

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, dylid gwneud ymholiadau i

Mr. M. Swindell 01446 709479.

E‑bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Cabinet – 

Y Cynghorydd N. Moore (Arweinydd Gweithredol ac Aelod Cabinet Perfformiad ac Adnoddau)

Y Cynghorydd L. Burnett (Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet Addysg ac Adfywio)

Y Cynghorydd Mrs. M.R. Wilkinson (Aelod Cabinet dros Dai a Gwasanaethau Adeiladu)

Y Cynghorydd E. Williams (Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cyfreithiol, Rheoleiddio a Chynllunio)

Y Cynghorydd K.F. McCaffer (Aelod Cabinet dros Hamdden, y Celfyddydau a Diwylliant)

Y Cynghorydd P.G. King (Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth)

Y Cynghorydd B.T. Gray (Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol ac Iechyd)

 

SYLWCH: Oherwydd y cyfyngiadau cyfredol a'r gofyniad i bellhau cymdeithasol ni fydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal yn ei leoliad arferol. Cyfarfod rhithwir fydd hwn a bydd ‘presenoldeb’ yn cael ei gyfyngu i Aelodau’r Cyngor a Swyddogion i gefnogi eitemau’r agenda. Bydd y cyfarfod yn cael ei gofnodi i'w drosglwyddo wedi hynny trwy wefan y Cyngor. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn, cysylltwch â democratic@valeofglamorgan.gov.uk  neu ffôn. 01446 709479.