Cost of Living Support Icon

 

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL. 

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY, AR BAPUR LLIW GWAHANOL

 

 

Hysbysiad o’r Cyfarfod     CABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                       DYDD LLUN, 5 GORFFENNAF, 2021 AM 2.00 PM

 

Lleoliad                           CYFARFOD O BELL

 

AGENDA

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Derbyn datganiadau o ddiddordeb.

(Sylwer: Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriadau –

4.         Gwasanaeth Profi Olrhain Diogelu Caerdydd a'r Fro  yn Cefnogi Cymunedau Lleiafrifoedd Ethnig – Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant: 10 Mehefin, 2021.

[Gweld Cofnod]

5.         Deddf Trwyddedu 2003: Adolygiad o'r Datganiad o'r Polisi Trwyddedu ar gyfer 2021-2026 – Pwyllgor Trwyddedu Statudol: 15 Mehefin, 2021.  [Gweld Cyfeiriad]

[Gweld Cofnod]

6.         Prosiect Zero – Cynllun Her Newid Hinsawdd Drafft – Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol: 16 Mehefin, 2021.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Cyfarfod –

7.         Pwyllgor Cynghori Bae Caerdydd – 2 Mehefin, 2021.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Arweinydd Gweithredol ac Aelod Cabinet dros Berfformiad ac Adnoddau –

8.        Cau Cyfrifon 2020/21.

[Gweld Cofnod]

9.        Monitro Refeniw am y Cyfnod rhwng 1 Ebrill a 31 Mai 2021.

[Gweld Cofnod]

10.      Monitro Cyfalaf am y Cyfnod rhwng 1 Ebrill a 31 Mai 2021.

[Gweld Cofnod]

11.      Rhaglen Waith Chwarterol y Cabinet – Ebrill i Fehefin 2021 a mis Gorffennaf i fis Medi 2021.

[Gweld Cofnod]

12.      Prosiect Zero – Cynllun Her Newid Hinsawdd Drafft.

[Gweld Cofnod]

13.      Y diweddaraf am Coronafeirws.

[Gweld Cofnod]

14.      Defnyddio Pwerau Argyfwng y Rheolwr Gyfarwyddwr.

[Gweld Cofnod]

15.      Diweddariad Blynyddol y Cynllun Rheoli Asedau Corfforaethol.

[Gweld Cofnod]

16.      Ymateb yr Ymgynghoriad: Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol Llywodraeth Cymru ar gyfer Cymru Gwrth-Hiliol.

[Gweld Cofnod]

 

17.      Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sy’n rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

EFALLAI Y GWAHERDDIR Y CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD TRA YR YSTYRIR YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

18.       Cofnodion.

[Gweld Cofnod]

 

19.       Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sy’n rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

29 Mehefin, 2021

 

Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg / This document is available in English

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, dylid gwneud ymholiadau i

Mr. M. Swindell 01446 709479.

E‑bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Cabinet – 

Y Cynghorydd N. Moore (Arweinydd Gweithredol ac Aelod Cabinet Perfformiad ac Adnoddau)

Y Cynghorydd L. Burnett (Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet Addysg ac Adfywio)

Y Cynghorydd Mrs. M.R. Wilkinson (Aelod Cabinet dros Dai a Gwasanaethau Adeiladu)

Y Cynghorydd E. Williams (Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cyfreithiol, Rheoleiddio a Chynllunio)

Y Cynghorydd K.F. McCaffer (Aelod Cabinet dros Hamdden, y Celfyddydau a Diwylliant)

Y Cynghorydd P.G. King (Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth)

Y Cynghorydd B.T. Gray (Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol ac Iechyd)

 

SYLWCH: Oherwydd y cyfyngiadau cyfredol a'r gofyniad i bellhau cymdeithasol ni fydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal yn ei leoliad arferol. Cyfarfod rhithwir fydd hwn a bydd ‘presenoldeb’ yn cael ei gyfyngu i Aelodau’r Cyngor a Swyddogion i gefnogi eitemau’r agenda. Bydd y cyfarfod yn cael ei gofnodi i'w drosglwyddo wedi hynny trwy wefan y Cyngor. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn, cysylltwch â democratic@valeofglamorgan.gov.uk  neu ffôn. 01446 709479.