Cost of Living Support Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

 

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY, AR BAPUR LLIW GWAHANOL

 

Hysbysiad o’r Cyfarfod     CABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                       DYDD LLUN, 22 MAWRTH, 2021 AM 2.00 PM

 

Lleoliad                           CYFARFOD O BELL

 

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Derbyn datganiadau o ddiddordeb.

(Sylwer: Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriadau –

4.         Digwyddiad Llifogydd 23ain Rhagfyr, 2020 –Pwyllgor Craffu’r Amgylchedd ac Ddfywio: 16 Chwefror, 2021.

[Gweld Cofnod]

5.         Archwilio Cymru: Adolygiad o'r Rhaglen Gwasanaethau Ail-lunio – Bro Morgannwg – Pwyllgor Archwilio: 1 Mawrth 2021.

[Gweld Cofnod]

6.         Diweddariad Chwarter 3 y Gofrestr Risg Gorfforaethol – Pwyllgor Archwilio: 1 Mawrth 2021.

[Gweld Cofnod]

7.         Archwilio Cymru: Adolygiad o Wasanaethau Hamdden Allanol – Pwyllgor Archwilio: 1 Mawrth 2021.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Cyfarfod –

8.         Fforwm Ymgynghorol ar y Cyd – 22 Chwefror, 2021.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau'r Arweinydd Gweithredol ac Aelod Cabinet dros Berfformio ac Adnoddau –

9.        Prosiect Sero – Cynllun Drafft Her Newid Hinsawdd.

[Gweld Cofnod]

10.      Trefniadau ar gyfer Cychwyn y Ddyletswydd Gymdeithasol-Economaidd.

[Gweld Cofnod]

11.      Adolygiad o Gerfluniau, Henebion, Enwau Strydoedd ac Enwau Adeiladau – Cylch Gorchwyl y Panel Adolygu.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad Yr Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio –

12.      Diweddariad ar y Cynnig i Gynyddu Nifer y Lleoedd Ysgolion Cynradd yn y Bont-faen i gwrdd â'r Galw Cynyddol o Ganlyniad i Ddatblygiadau Tai Diweddar ac Arfaethedig.

[Gweld Cofnod]

13.      Trefniadau Derbyn Ysgol 2022/2023.

[Gweld Cofnod]

14.      Rhaglen Digwyddiadau Arfaethedig 2021 - 2022 gyda Diweddariad Coronafirws.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Wasanaethau Tai ac Adeiladu –

15.      Tai Pobl Hŷn Penarth gyda Chyfadeilad Gofal.

[Gweld Cofnod]

16.      Diweddariad ar Chwilio am Safle Sipsiwn a Theithwyr.

[Gweld Cofnod]

17.      Adroddiad Gwrthwynebiadau i Neilltuo Tir y Gronfa Gyffredinol i'r Cyfrif Refeniw Tai at Ddibenion Datblygu Tai.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Hamdden, Celfyddydau a Diwylliant –

18.       Clwb Bowlio Millwood – Prydles.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth –

19.      Gwella Trafnidiaeth Strategol yn Cwmpasu Coridorau o Gyffordd 34 yr M4 i’r A48 WelTAG Cam Dau ac Achos Busnes Amlinellol. [Gwybodaeth Atodol]

[Gweld Cofnod]

 

20.      Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sy’n rhai brys (Rhan I).

           (i)    Mynegiant o Ddiddordeb O ran Safle Gorsaf Bwer Aberthaw a Rhaglen Statws Pwer STEP Llywodraeth y DU

[Gweld Cofnod]

 

RHAN II

 

EFALLAI Y GWAHERDDIR Y CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD TRA YR YSTYRIR YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

Adroddiad Yr Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio –

21.      Diweddariad ar y Cynnig i Gynyddu Nifer y Lleoedd Ysgolion Cynradd yn y Bont-faen i gwrdd â'r Galw Cynyddol fel Canlyniad Datblygiadau Tai Diweddar a Arfaethedig.

[Gweld Cofnod]

 

22.       Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sy’n rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

16 Mawrth, 2021

 

Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg / This document is available in English

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, dylid gwneud ymholiadau i

Mr. M. Swindell 01446 709479.

E‑bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Cabinet – 

Y Cynghorydd N. Moore (Arweinydd Gweithredol ac Aelod Cabinet Perfformiad ac Adnoddau)

Y Cynghorydd L. Burnett (Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet Addysg ac Adfywio)

Y Cynghorydd Mrs. M.R. Wilkinson (Aelod Cabinet dros Dai a Gwasanaethau Adeiladu)

Y Cynghorydd E. Williams (Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cyfreithiol, Rheoleiddio a Chynllunio)

Y Cynghorydd K.F. McCaffer (Aelod Cabinet dros Hamdden, y Celfyddydau a Diwylliant)

Y Cynghorydd P.G. King (Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth)

Y Cynghorydd B.T. Gray (Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol ac Iechyd)

 


SYLWCH: Oherwydd y cyfyngiadau cyfredol a'r gofyniad i bellhau cymdeithasol ni fydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal yn ei leoliad arferol. Cyfarfod rhithwir fydd hwn a bydd ‘presenoldeb’ yn cael ei gyfyngu i Aelodau’r Cyngor a Swyddogion i gefnogi eitemau’r agenda. Bydd y cyfarfod yn cael ei gofnodi i'w drosglwyddo wedi hynny trwy wefan y Cyngor. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn, cysylltwch â democratic@valeofglamorgan.gov.uk  neu ffôn. 01446 709479.