Cost of Living Support Icon

 

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

 

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY, AR BAPUR LLIW GWAHANOL

 

Hysbysiad o’r Cyfarfod   CABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                       DYDD LLUN, 7 MEHEFIN, 2021 AM 2.00 PM

 

Lleoliad                           CYFARFOD O BELL

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Derbyn datganiadau o ddiddordeb.

(Sylwer: Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Cyfarfodydd –  

4.         Panel Rhianta Corfforaethol – 22 Mawrth, 2021.

[Gweld Cofnod]

5.         Fforwm Ymgynghorol ar y Cyd – 19 Ebrill, 2021.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Arweinydd Gweithredol ac Aelod Cabinet dros Berfformio ac Adnoddau –

6.         Ch4 Adroddiad Absenoldeb Salwch 2020/2021.

[Gweld Cofnod]

7.         Trefniadau Llywodraethu Cynigion Cronfeydd Lefelu i fyny ac Adnewyddu Cymunedol Llywodraeth y DU.

[Gweld Cofnod]

8.         Papur Cabinet - Ymateb i Gynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol Drafft Llywodraeth Cymru (REAP).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio –

9.         Prosiect Adfywio Porth Canol Tref Y Barri (Safleoedd Cyfansawdd a Chlinig) [Gwybodaeth Atodol].

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cyfreithiol, Rheoleiddio a Chynllunio –

10.      Gwasanaeth Cofrestru – Seremonïau Pwrpasol.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth –

11.      Cyfnewidfa Drafnidiaeth Dociau Y Barri WelTAG Cam Dau.

[Gweld Cofnod]

12.      Contractau Cynnal a Chadw Priffyrdd.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol ac Iechyd –

13.      Adroddiad Diogelu Corfforaethol Blynyddol: 2020/21.

[Gweld Cofnod]

14.      Panel Rhianta Corfforaethol.

[Gweld Cofnod]

 

15.      Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sy’n rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

EFALLAI Y GWAHERDDIR Y CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD TRA YR YSTYRIR YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth –

16.      Contractau Cynnal a Chadw Priffyrdd.

[Gweld Cofnod]

 

17.       Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sy’n rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

1 Mehefin, 2021

 

Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg / This document is available in English

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, dylid gwneud ymholiadau i

Mr. M. Swindell 01446 709479.

E‑bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Cabinet – 

Y Cynghorydd N. Moore (Arweinydd Gweithredol ac Aelod Cabinet Perfformiad ac Adnoddau)

Y Cynghorydd L. Burnett (Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet Addysg ac Adfywio)

Y Cynghorydd Mrs. M.R. Wilkinson (Aelod Cabinet dros Dai a Gwasanaethau Adeiladu)

Y Cynghorydd E. Williams (Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cyfreithiol, Rheoleiddio a Chynllunio)

Y Cynghorydd K.F. McCaffer (Aelod Cabinet dros Hamdden, y Celfyddydau a Diwylliant)

Y Cynghorydd P.G. King (Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth)

Y Cynghorydd B.T. Gray (Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol ac Iechyd)


SYLWCH: Oherwydd y cyfyngiadau cyfredol a'r gofyniad i bellhau cymdeithasol ni fydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal yn ei leoliad arferol. Cyfarfod rhithwir fydd hwn a bydd ‘presenoldeb’ yn cael ei gyfyngu i Aelodau’r Cyngor a Swyddogion i gefnogi eitemau’r agenda. Bydd y cyfarfod yn cael ei gofnodi i'w drosglwyddo wedi hynny trwy wefan y Cyngor. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn, cysylltwch â democratic@valeofglamorgan.gov.uk  neu ffôn. 01446 709479.