Cost of Living Support Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL. 

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY, AR BAPUR LLIW GWAHANOL

 

 

Hysbysiad o’r Cyfarfod       CABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                         DYDD LLUN, 22 TACHWEDD, 2021 AM 2.00 PM

 

Lleoliad                             CYFARFOD O BELL

 

AGENDA

 

 

RHAN I

 

1.       Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.       Cofnodion.

[Gweld Cofnod]

 

3.       Derbyn datganiadau o ddiddordeb.

(Sylwer: Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriadau –  

4.       Adroddiad Adolygiad Annibynnol Biomas Barri – Pwyllgor Craffu’r Amgylchedd ac Adfywio: 19 Hydref, 2021.

[Gweld Cofnod]

5.       Gorchymyn Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg (Trefniadau Etholiadol) 2021 – Pwyllgor Craffu Perfformiad Ac Adnoddau Corfforaetho: 17 Tachwedd, 2021.  (Gweld y Cyfeirnod)

[Gweld Cofnod]

6.       Lleoedd Pleidleisio a Gorsafoedd Pleidleisio: Adolygiad Bach – Pwyllgor Craffu Perfformiad Ac Adnoddau Corfforaetho: 17 Tachwedd, 2021.  (Gweld y Cyfeirnod)

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Cyfarfodydd –

7.       Grŵp Cynghori Arfordir Treftadaeth Morgannwg: 17 Medi, 2021.

[Gweld Cofnod]

8.       Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir: 28 Med, 2021.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Arweinydd Gweithredol ac Aelod Cabinet dros Berfformiad ac Adnoddau –

9.       Monitro Refeniw ar gyfer y Cyfnod 1 Ebrill i 30 Medi 2021 a Chyllideb Ddiwygiedig 2021/22.

[Gweld Cofnod]

10.     Monitro Cyfalaf ar gyfer y Cyfnod 1 Ebrill i 30 Medi, 2021.

[Gweld Cofnod]

11.     Adroddiad Canol Blwyddyn Rheoli'r Trysorlys 2021/22.

[Gweld Cofnod]

12.     Cynigion Cyllideb Refeniw Cychwynnol 2022/23 a Chynllun Ariannol Tymor Canolig 2021/22 i 2024/25.

[Gweld Cofnod]

13.     Cynigion Cyllideb Cychwynnol y Cyfrif Refeniw Tai (HRA) 2022/23 a'r Gyllideb Ddiwygiedig 2021/22.

[Gweld Cofnod]

14.     Cynigion Rhaglen Gyfalaf Cychwynnol 2022/23 i 2026/27.

[Gweld Cofnod]

15.     Cynllun Gostyngiad Treth Gyngor.

[Gweld Cofnod]

16.     Anheddau gwag y Dreth Gyngor: 2022-2023.

[Gweld Cofnod]

17.     Precept Dyddiadau Taliad 2022-2023.

[Gweld Cofnod]

18.     Cynllun Cyflenwi Blynyddol Cyngor Bro Morgannwg 2022-23.

[Gweld Cofnod]

19.     Ch2 Adroddiad Absenoldeb Salwch 2021/2022.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Dai a Gwasanaethau Adeiladu –   

20.     Gwaredu Parsel Bach o Dir Perchnogaeth Tai yn Barry Road, Y Barri.

[Gweld Cofnod]

21.     Cynllun Gwella Amgylcheddol Ystâd Buttrills 2021-22.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol ac Iechyd –

22.      Adroddiad Canol Tymor Diogelu Corfforaethol.

[Gweld Cofnod]

23.      Penodiadau i'r Corff Allanol.

[Gweld Cofnod]

 

24.     Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sy’n rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

EFALLAI Y GWAHERDDIR Y CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD TRA YR YSTYRIR YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Dai a Gwasanaethau Adeiladu –   

25.     Cynllun Gwella Amgylcheddol Ystâd Buttrills 2021-22.

[Gweld Cofnod]

 

26.     Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sy’n rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

16 Tachwedd, 2021

 

Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg / This document is available in English

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, dylid gwneud ymholiadau i

M. Swindell 01446 709479.

E‑bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Cabinet – 

Y Cynghorydd N. Moore (Arweinydd Gweithredol ac Aelod Cabinet Perfformiad ac Adnoddau)

Y Cynghorydd L. Burnett (Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet Addysg ac Adfywio)

Y Cynghorydd M.R. Wilkinson (Aelod Cabinet dros Dai a Gwasanaethau Adeiladu)

Y Cynghorydd E. Williams (Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cyfreithiol, Rheoleiddio a Chynllunio)

Y Cynghorydd K.F. McCaffer (Aelod Cabinet dros Hamdden, y Celfyddydau a Diwylliant)

Y Cynghorydd P.G. King (Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth)

Y Cynghorydd B.T. Gray (Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol ac Iechyd)

 

 

SYLWCH: Oherwydd y cyfyngiadau cyfredol a'r gofyniad i bellhau cymdeithasol ni fydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal yn ei leoliad arferol. Cyfarfod rhithwir fydd hwn a bydd ‘presenoldeb’ yn cael ei gyfyngu i Aelodau’r Cyngor a Swyddogion i gefnogi eitemau’r agenda. Bydd y cyfarfod yn cael ei gofnodi i'w drosglwyddo wedi hynny trwy wefan y Cyngor. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn, cysylltwch â democratic@valeofglamorgan.gov.uk  neu ffôn. 01446 709479.

 

 

https://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/our_council/Council-Structure/minutes,_agendas_and_reports/minutes-agendas-and-reports.aspx