Cost of Living Support Icon

  

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL. 

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY, AR BAPUR LLIW GWAHANOL

 

Hysbysiad o’r Cyfarfod     CABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                       DYDD LLUN, 21 MEHEFIN, 2021 AM 2.00 PM

 

Lleoliad                           CYFARFOD O BELL

 

AGENDA

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Derbyn datganiadau o ddiddordeb.

(Sylwer: Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriadau –

4.         Crynodeb Archwiliad Blynyddol Bro Morgannwg 2020 a Chynnydd yn erbyn Argymhellion Rheoleiddio Allanol a chynigion ar gyfer Gwella – Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio: 24 Mai, 2021.

[Gweld Cofnod]

5.         Adroddiad Monitro Blynyddol Safonau Iaith Cymru 2020-21 – Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant: 10 Mehefin, 2021.  (Cyfeiriad)

[Gweld Cofnod] 

 

Adroddiad yr Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio –

6.         Gwaredu Parseli Bach o Dir Sy’n Eiddo i Addysg.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Tai ac Adeiladu –

7.         Fframwaith Atgyweirio Ymatebol, Cynnal a Chadw, Gwagleoedd, Safon Ansawdd Tai Cymru a Phrosiectau Bach y Gwasanaethau Tai ac Adeiladu.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Hamdden, y Celfyddydau a Diwylliant –

8.         Ymestyn y Contract Rheoli Hamdden.

[Gweld Cofnod]

9.         Ystyriaeth o'r Ymatebion i Ymgynghoriad y Celfyddydau, ac Argymhellion Wedi Hynny.  

[Gweld yr Adroddiad Ymgynghori]  [Gweld Sylwadau gan y Cynghorydd Dr. I.J. Johnson]

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth –

10.      Diffygion Brys a Pharhaol – Contract Cynnal a Chadw Priffyrdd.

[Gweld Cofnod]

11.      Tirlithriad Penarth Heights 2016.

[Gweld Cofnod]

12.      Gorchymyn Rheoleiddio Traffig Arbrofol - Terfynau Cyflymder 20MPH.

[Gweld Cofnod]

13.      Adroddiad Gwrthwynebiad: Gorchymyn Rheoleiddio Traffig Arfaethedig Ardaloedd Parcio Trwyddedau Trigolion yn unig Y Bont-Faen a Cosmeston.

[Gweld Cofnod]


14.      Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sy’n rhai brys (Rhan I).

           (i)    Adroddiad Gwrthwynebiad: Gorchymyn Rheoleiddio Traffig Ardaloedd Parcio Trwyddedig Ynys y Barri, The Knap ac Ogmore-by-Sea.

[Gweld Cofnod]

           (ii)    Adroddiad Gwrthwynebiad: Diwygiadau Arfaethedig Ynys y Barri i Orchmynion Rheoleiddio Traffig.

[Gweld Cofnod]

 

RHAN II

 

EFALLAI Y GWAHERDDIR Y CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD TRA YR YSTYRIR YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Hamdden, y Celfyddydau a Diwylliant –

15.      Ymestyn y Contract Rheoli Hamdden.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth –

16.      Diffygion Brys a Pharhaol - Contract Cynnal a Chadw Priffyrdd.

[Gweld Cofnod]

17.      Tirlithriad Penarth Heights 2016.

[Gweld Cofnod]

 

18.      Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sy’n rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

15 Mehefin, 2021

 

Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg / This document is available in English

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, dylid gwneud ymholiadau i

Mr. M. Swindell 01446 709479.

E‑bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Cabinet – 

Y Cynghorydd N. Moore (Arweinydd Gweithredol ac Aelod Cabinet Perfformiad ac Adnoddau)

Y Cynghorydd L. Burnett (Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet Addysg ac Adfywio)

Y Cynghorydd Mrs. M.R. Wilkinson (Aelod Cabinet dros Dai a Gwasanaethau Adeiladu)

Y Cynghorydd E. Williams (Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cyfreithiol, Rheoleiddio a Chynllunio)

Y Cynghorydd K.F. McCaffer (Aelod Cabinet dros Hamdden, y Celfyddydau a Diwylliant)

Y Cynghorydd P.G. King (Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth)

Y Cynghorydd B.T. Gray (Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol ac Iechyd)

 

SYLWCH: Oherwydd y cyfyngiadau cyfredol a'r gofyniad i bellhau cymdeithasol ni fydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal yn ei leoliad arferol. Cyfarfod rhithwir fydd hwn a bydd ‘presenoldeb’ yn cael ei gyfyngu i Aelodau’r Cyngor a Swyddogion i gefnogi eitemau’r agenda. Bydd y cyfarfod yn cael ei gofnodi i'w drosglwyddo wedi hynny trwy wefan y Cyngor. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn, cysylltwch â democratic@valeofglamorgan.gov.uk  neu ffôn. 01446 709479.