Cost of Living Support Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

 

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY, AR BAPUR LLIW GWAHANOL

 

Hysbysiad o’r Cyfarfod      CABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                       DYDD LLUN, 8 MAWRTH, 2021 AM 2.00 PM

 

Lleoliad                           CYFARFOD O BELL

 

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion.

[Gweld Cofnod]

           

3.         Derbyn datganiadau o ddiddordeb.

(Sylwer: Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau'r Arweinydd Gweithredol ac Aelod Cabinet dros Berfformio ac Adnoddau -

4.         Cynllun Cyflenwi Blynyddol Cyngor Bro Morgannwg (Cynllun Gwella Rhan 1) 2021-22.

[Gweld Cofnod]

5.         Effaith Coronavirus ar ein Cymunedau - Mawrth 2021.

[Gweld Cofnod]

6.         Ch3 Adroddiad Absenoldeb Salwch 2020/2021.

[Gweld Cofnod]

7.         Adnewyddu Ail-lunio: Y Camau Nesaf ar gyfer Trawsnewid.

[Gweld Cofnod]

8.         Monitro Cyfalaf ar gyfer y Cyfnod 1 Ebrill 2020 i 31 Ionawr 2021.

[Gweld Cofnod]

9.         Monitro Refeniw ar gyfer y Cyfnod 1 Ebrill 2020 i 31 Ionawr 2021.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad Yr Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio -

10.      Cynnig i Sefydlu Sylfaen Adnoddau Arbenigol yn Ysgol Uwchradd Whitmore o fis Medi 2021.

[Gweld Cofnod]

11.      Canolfan Dysgu a Lles - Derbyn Tendr.

[Gweld Cofnod]

12.      Prosiect Adfywio Siediau Nwyddau Hood Road (Chwarter Arloesi, Glannau'r Barri). [Gweld map]

[Gweld Cofnod]

13.      Adolygiad Thematig Estyn o Gymorth i Gymunedau Dysgu mewn Ysgolion ac Unedau Cyfeirio Disgyblion.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Hamdden, Celfyddydau a Diwylliant -

14.      Clwb Bowlio Millwood - Prydles.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth -

15.      Rhwydwaith Trafnidiaeth Dinas Powys WelTAG Cam Dau a Mwy.

[Gweld Cofnod]

 

16.      Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sy’n rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

EFALLAI Y GWAHERDDIR Y CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD TRA YR YSTYRIR YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

Adroddiad Yr Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio -

17.      Canolfan Dysgu a Lles - Derbyn Tendr.

[Gweld Cofnod]

18.      Prosiect Adfywio Siediau Nwyddau Hood Road (Chwarter Arloesi, Glannau'r Barri).

[Gweld Cofnod]

 

19.       Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sy’n rhai brys (Rhan II).

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

2 Mawrth, 2021

 

Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg / This document is available in English

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, dylid gwneud ymholiadau i

Mr. M. Swindell 01446 709479.

E‑bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Cabinet – 

Y Cynghorydd N. Moore (Arweinydd Gweithredol ac Aelod Cabinet Perfformiad ac Adnoddau)

Y Cynghorydd L. Burnett (Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet Addysg ac Adfywio)

Y Cynghorydd Mrs. M.R. Wilkinson (Aelod Cabinet dros Dai a Gwasanaethau Adeiladu)

Y Cynghorydd E. Williams (Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cyfreithiol, Rheoleiddio a Chynllunio)

Y Cynghorydd K.F. McCaffer (Aelod Cabinet dros Hamdden, y Celfyddydau a Diwylliant)

Y Cynghorydd P.G. King (Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth)

Y Cynghorydd B.T. Gray (Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol ac Iechyd)

 


SYLWCH: Oherwydd y cyfyngiadau cyfredol a'r gofyniad i bellhau cymdeithasol ni fydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal yn ei leoliad arferol. Cyfarfod rhithwir fydd hwn a bydd ‘presenoldeb’ yn cael ei gyfyngu i Aelodau’r Cyngor a Swyddogion i gefnogi eitemau’r agenda. Bydd y cyfarfod yn cael ei gofnodi i'w drosglwyddo wedi hynny trwy wefan y Cyngor. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn, cysylltwch â democratic@valeofglamorgan.gov.uk  neu ffôn. 01446 709479.