Cost of Living Support Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL. 

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY, AR BAPUR LLIW GWAHANOL

 

Hysbysiad o’r Cyfarfod     CABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                      DYDD MERCHER, 12 MAI, 2021 AM 2.00 PM

 

Lleoliad                          CYFARFOD O BELL

 

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.       Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[View Minute]

 

2.       Cofnodion.

[View Minute]

 

3.       Derbyn datganiadau o ddiddordeb.

(Sylwer: Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[View Minute]

 

Cyfeiriadau –  

4.       Diweddariad ar Chwilio am Safle Sipsiwn a Theithwyr – Pwyllgor Craffu Tai a Chymunedau Diogel: 14 Ebrill, 2021. 

[View Minute]

5.       Prosiect Sero – Cynllun Drafft Her Newid Hinsawdd – Pwyllgor Craffu’r Amgylchedd Ac Adfywio: 20 Ebrill, 2021.

[View Minute]

6.       Archwiliad Cymru - Diweddariad ar Gynllun Gweithredu Craffu yn Addas ar Gyfer y Dyfodol – Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol: 21 Ebrill, 2021.

[View Minute]

 

Adroddiad y Cyfarfod –

7.       Fforwm MynediadLleol Bro Morgannwg – 22 Mawrth, 2021.

[View Minute]

 

Adroddiadau'r Arweinydd Gweithredol ac Aelod Cabinet dros Berfformio ac Adnoddau –

8.       Ystyriaeth o Strwythur Uwch Reolwyr o fewn y Cyngor.

[View Minute]

9.       Pafiliwn Pier Penarth.

[View Minute]

10.     Adnewyddu Cytundeb Menter Microsoft 2021 – 2024.

[View Minute]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth –

11.     Gwasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth - Polisi a Ffioedd Arfaethedig ar gyfer Gosod Eitemau ar Briffordd (byrddau a chadeiriau, gofod masnachu tu allan, byrddau hysbysebu, sgipiau, sgaffaldiau). 

[View Minute]

 

12.     Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sy’n rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

EFALLAI Y GWAHERDDIR Y CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD TRA YR YSTYRIR YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

13.     Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sy’n rhai brys (Rhan II).

 

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

6 Mai, 2021

 

Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg / This document is available in English

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, dylid gwneud ymholiadau i

Mr. M. Swindell 01446 709479.

E‑bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Cabinet – 

Y Cynghorydd N. Moore (Arweinydd Gweithredol ac Aelod Cabinet Perfformiad ac Adnoddau)

Y Cynghorydd L. Burnett (Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet Addysg ac Adfywio)

Y Cynghorydd Mrs. M.R. Wilkinson (Aelod Cabinet dros Dai a Gwasanaethau Adeiladu)

Y Cynghorydd E. Williams (Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cyfreithiol, Rheoleiddio a Chynllunio)

Y Cynghorydd K.F. McCaffer (Aelod Cabinet dros Hamdden, y Celfyddydau a Diwylliant)

Y Cynghorydd P.G. King (Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth)

Y Cynghorydd B.T. Gray (Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol ac Iechyd)

 


SYLWCH: Oherwydd y cyfyngiadau cyfredol a'r gofyniad i bellhau cymdeithasol ni fydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal yn ei leoliad arferol. Cyfarfod rhithwir fydd hwn a bydd ‘presenoldeb’ yn cael ei gyfyngu i Aelodau’r Cyngor a Swyddogion i gefnogi eitemau’r agenda. Bydd y cyfarfod yn cael ei gofnodi i'w drosglwyddo wedi hynny trwy wefan y Cyngor. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn, cysylltwch â democratic@valeofglamorgan.gov.uk  neu ffôn. 01446 709479.