Cynwysyddion Ailgylchu a Gwastraff  

Mae’r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth am y mathau o fagiau a chynwysyddion sydd ar gael i chi fel trigolion y Fro wrth ailgylchu gyda’n cynllun casgliad ochr y ffordd.

 

Nid ydyn yn gallu casglu unrhyw fagiau ailgylchu sydd wedi’i rhoi mewn cynhwysyddion anghywir e.e bagiau plastig, bagiau du. 

 

Cofiwch osod yr eitemau wrth ochr y ffordd (neu yn eich ardal biniau cymunedol) erbyn 7.00am ar ddiwrnod eich casgliad rheoli gwastraff.  

 

Oriau agor:

  • Depo’r Alpau: Lluniau 8:30am-5.00pm a Gwener 8:30am-4:30pm

 

Blue-recycling-bag

Bagiau Ailgylchu Glas

 

Mae bagiau parhaol ailgylchu glas am gael o Llyrfgell y Barri,  Depo’r Alpau yng Ngwenfô a holl lyfrgelloedd y Fro.

 

Gwneir y bagiau o’r un deunydd â’n bagiau gwastraff gardd, ond mae pwysau cudd y tu mewn iddynt, a fflap velcro hawdd i’w agor a’i gau. Dylai hyn leihau’r faint o ddeunydd ailgylchu sy’n cael ei chwythu o gwmpas mewn tywydd gwael. 

 

Deunyddiau y gellir eu rhoi mewn bagiau glas: papur, gwydr, caniau, cardfwrdd, plastig, caniau erosol gwag, cartonau, ffoil glân

Recycling box with net

Blychau a Rhwydi Ailgylchu

Gellir casglu bocsys o Llyfrgell y Barri a Depo’r Alpau.

 

Deunyddiau y gellir eu rhoi mewn bagiau glas: papur, gwydr, caniau, cardfwrdd, plastig, caniau erosol gwag, cartonau, ffoil glân

Kitchen waste caddy and bags

Pecyn a bagiau Gwastraff Cegin  

Os oes angen pecyn gwastraff cegin newydd arnoch chi, gallwch chi gasglu un o Llyfrgell y Barri, neu Ddepo’r Alpau yng Ngwenfô. Mae’r pecyn yn cynnwys cist ailgylchu i’r gegin a chist gloadwy i fynd ar ochr y ffordd.

 

Bagiau

Os rhedwch mas o fagiau bwyd, clymwch un i handlen eich cadi a bydd y criw casglu yn rhoi rholyn newydd yn eich cadi. 

 

Gallwch chi brynu bagiau o lyfrgelloedd y Barri, y Bont-faen, Dinas Powys, Llanilltud Fawr, Penarth, Sain Tathan a’r Sili, Cyngor Cymunedol Dinas Powys Community Council, Depo’r Alpau a’r Swyddfeydd Dinesig.

Os cewch eich hun heb fagiau, gallwch ddefnyddio papur newydd i leinio’ch cist.

 

Deunyddiau y gellir eu rhoi mewn bagiau gwastraff cegin:

Ffa, pasta, reis, bara, teisennau, pasteiod, cynnyrch y llaethdy, plisg wyau, cig, pysgod, bagiau te, gwaddodion coffi, bwyd cŵn, cathod, moch cwta a chwningod, hadau adar a chrafion platiau.

Garden-Waste-Bags

Bagiau Gwastraff Gardd 

Mae dau fath o fag ar gael i’w prynu: rhai ailddefnyddiadwy neu rai pydradwy.

 

Gellir prynu’r bagiau o  Llyfrgell y Barri, Depo’r Alpau, llyfrgelloedd Y Barri, Llanilltud Fawr, y Bont-faen a Phenarth, a West House, Penarth. 

 

Deunyddiau y gellir eu rhoi mewn bagiau gwastraff gardd: Glaswellt, toriadau llwyni, dail, planhigion, blodau, y rhan fwyaf o chwyn a thoriadau clawdd

 

Pris bagiau ailddefnyddiadwy: £2

Yellow Hygiene Caddy

Cist Hylendid 

Gallwn ni gynnig cist gloadwy yn rhad ac am ddim i chi i storio’r math hwn o eitemau. (Maent ar gael mewn melyn, llwyd neu ddu ond ni ellir dewis y lliw, yn anffodus – byddwch chi’n derbyn yr un sy mewn stoc.)

 

Leiniwch eich cist â bag cryf, fel sach ddu, a rhoi’r eitemau budr ynddi. Bydd y cynnwys yn cael ei gasglu’r un wythnos â’ch sachau duon.

 

Clymwch y bag ynghau cyn ei adael allan i’w gasglu os gwelwch yn dda. Os ydych chi’n defnyddio sach ddu, gadewch hon wrth ochr y ffordd os yw’n haws na chario’r gist allan. Fodd bynnag, rhaid clymu bag o unrhyw liw arall ynghau a’i adael yn y gist i’r tîm ei gasglu.

 

Deunyddiau y gellir eu rhoi mewn cist hylendid: cewynnau, padiau gwlychu a baeddu a chadachau mislif.

 

Pris: £2

 

Black Bin Bag

Sachau duon 

Erbyn hyn, mae’n hawdd ailgylchu’r rhan fwyaf o ddeunyddiau, a chant eu casglu bob wythnos. Dylid rhoi pob deunydd na ellir ei ailgylchu mewn sach ddu. Mewn egwyddor, ychydig iawn o bethau fydd yn mynd i’ch sachau duon.

 

Deunyddiau i’w rhoi mewn sachau duon: mae polystyren, pecynnau creision ac eitemau hylendid ymhlith y pethau prin rheiny sy’n mynd i safleoedd tirlenwi. Ailgylchwch bob tro mae’n bosib os gwelwch yn dda.

 

Cosbi trigolion sy’n diystyru’r gyfraith 

Bydd y cyngor yn gweithredu yn erbyn trigolion sy’n gadael eu sachau duon allan yn rhy fuan neu ar y diwrnod anghywir, yn sgil cwynion niferus gan aelodau’r cyhoedd. Yn ogystal â bod yn anghyfreithlon i bobl waredu gwastraff cartref ar ein strydoedd ar ddiwrnod pan nad oes casgliad, mae hefyd yn weithred sy’n dangos diffyg parch llwyr at eu cymdogion a’r amgylchedd.

 

Bydd staff glanweithdra, â chefnogaeth timau ymateb chwim, yn asesu problemau gwastraff, yn enwedig yn achos cartrefi lluosog fel fflatiau, lle mae trigolion yn fwy tebygol o brofi problemau â storio gwastraff rhwng diwrnodau casglu.