Casgliadau Ailgylchu ar wahân 

Mae casgliadau ailgylchu ym Mro Morgannwg yn newid, ac mae'r newidiadau'n cael eu cyflwyno'n raddol.

 

Casgliadau: Wythnosol

 

Pan ddaw'r newidiadau i'ch ardal chi, byddwch chi'n derbyn tri chynhwysydd newydd:

 • bag oren  i ddal cardfwrdd
 • bag gwyn  i ddal  papur
 • cadi llwyd i ddal  poteli a jariau gwydr

 

Bydd angen i chi hefyd barhau i ddefnyddio rhai o'ch cynwysyddion ailgylchu presennol:

 • Bag glas i ddal plastigion, caniau a chartonau bwyd a diod

 • Cadi gwyrdd i ddal gwastraff bwyd 

 • Bag gwyrdd i ddal gwastraff gardd 

 

 

Pryd fydd y newidiadau’n cael eu cyflwyno?

 • Ardaloedd gwledig y Fro: Hydref 2019

 • Y Barri: 19 Hydref 2020

 • Penarth, Dinas Powys, Sili a’r cyffiniau: 2021

 

Newyddion diweddaraf 

Medi 2020: Dros yr wythnosau nesaf, byddwn yn dechrau darparu'r cynwysyddion ailgylchu newydd yn y Barri, a thaflen yn esbonio sut i'w defnyddio.

 

Bydd angen i chi ddechrau defnyddio eich cynwysyddion newydd a gwahanu eich ailgylchu o ddydd Llun 19 Hydref 2020.  

 

 

Bag Oren - Cardfwrdd

 

Orange-bag
Cardboard
Tick
 • Bocsys cardfwrdd
 • Bocsys wyau
 • Tiwbiau papur ty bach
 • Bocsys grawnfwyd
 • Bocsys past dannedd
 • Papur brown
 • Pecynnau Tetra

 

Sylwer: Gwnewch yn siŵr bod yr holl gardbord yn cael ei roi yn y bag i'w ailgylchu gyda'r fflap ar gau. Bydd hyn yn helpu i sicrhau bod cardfwrdd yn sych ac o'r maint cywir i'w ailgylchu yn y system newydd.

 

Rhaid i focsys mawr nad ydynt yn ffitio yn y bag ac na ellir eu gwneud yn llai gael eu hailgylchu yn y Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref.

Bag Gwyn - Papur

 

White-bag

 

Paper

Tick
 • Papurau newyddion
 • Cylchgronau
 • Amlenni
 • Papur wedi'i rhwygo
 • Papur wal
 • Papur lapio
 • Tyweli papur
 • Papur cegin
 • Papur brown

Cadi Llwyd - Poteli a jariau gwydr

 

Grey-caddy

 

Glass-bottles-and-jars

 

Tick
 • Jariau gwydr
 • Poteli gwydr
 • Llestri ceramig neu tsieni
 • Gwydrau yfed
 • Haenau gwydr
 • Bylbiau golau
 • Pyrex
 • Gwydr wedi torri

Bag Glas - Plastig, caniau, erosolau gwag, ffoil a Tetra Paks

 

Blue-bag

 

Plastic-tins-and-cans

 

Tick
 • Poteli siampw a chyflyrydd
 • Poteli llaeth
 • Caniau yfed
 • Poteli yfed
 • Pecynnau Tetra e.e. cartonau sudd
 • Tiniau bwyd e.e. caniau cawl
 • Caniau erosol gwag
 • Ffoil
 • Cartonau ffoil
 • Poteli cynnyrch glanhau
 • Potiau iogwrt
 • Cartonau/tybiau anhyblyg plastig e.e. punnet o fefys
 • Hambyrddau plastig ec eithrio plastig du neu frown
 • Cartonau tecawê e.e. blychau a chaeadau plastig tecawê Tsieineaidd
 • Pecynnau creision
 • Pecynnau bwyd (megis bwyd anifeiliaid anwes)
 • Pecynnau bisgedi
 • Bagiau plastig
 • Plastig du neu frown
 • Haenau (fel haenen lynu neu gaeadau prydau parod)
 • Plastigion caled e.e. teganau
 • Tuniau neu danwyr nwy
 • Tanwyr
 • Lapio a phecynnu plastig fel bagiau y mae nwyddau'n cael eu danfon ynddynt
 • Caeadau llawes / ffilm ar botiau iogwrt
 • Lapio swigod
 • Bagiau bara
 • Unrhyw orchuddion bwyd anhyblyg

 

Cadi Gwyrdd - Gwastraff bwyd

 

Food-waste-caddy

 

Food-waste

 

Tick
 • Ffrwythau a llysiau
 • Bara, teisennau a phasteiod
 • Cig a physgod
 • Bwyd cŵn a chathod
 • Bwyd moch cwta, cwningod ac adar 
 • Pilio ffrwythau a llysiau
 • Cregyn ac esgyrn
 • Bagiau te a gwaddodion coffi
 • Plisgyn wyau
 • Pecynnau
 • Hylifau
 • Olewau neu fraster
 • Baw dynol neu anifeiliaid

 

Bag Gwyrdd - Gwastraff gardd

 

Green-bag

 

Garden-waste

 

Tick
 • Glaswellt
 • Tocion lwyni
 • Dail
 • Planhigion
 • Blodau
 • Y rhan fwyaf o chwyn
 • Toriadau clawdd
 • Pridd
 • Rwbel neu gerrig
 • Chwyn ymosodol fel canclwm Japan
 • Baw anifeiliaid
 • Phren

 

 

Am fwy o wybodaeth am eitemau y gellir ac na ellir eu hailgylchu, gwiriwch yr A-Y ailgylchu.

 

A-Y Ailgylchu 

 

 • Pam mae’n newid? 

  Nod y newid hwn yw gwella safon y deunydd rydym yn ei gasglu i’w ailgylchu, sy’n well ar gyfer yr amgylchedd ac a fydd yn ein helpu i ailgylchu mwy yn y DU. Mae hefyd yn unol â’r dull a gynghorir ar gyfer Cymru gyfan gan Lywodraeth Cymru.

   

  Mae profiad awdurdodau lleol eraill yng Nghymru yn dangos mai'r ffordd orau o gynyddu faint o wastraff sy'n cael ei ailgylchu ac ansawdd yr ailgylchu hwn yw defnyddio cynwysyddion ar wahân ar gyfer y gwahanol fathau o ddeunyddiau yn eich gwastraff, megis cardfwrdd, papur, gwydr ac ati. Mae'n golygu bod yr ailgylchu a gasglwn o'ch cartref yn cael ei halogi cyn lleied â phosibl gan ddeunyddiau eraill, felly gellir creu rhywbeth newydd ohono yn y pen draw.

   

  Bydd gan y cerbydau newydd a fydd yn casglu eich ailgylchu wahanol rannau ar gyfer gwahanol ddeunyddiau a bydd ein criwiau casglu yn rhoi eich ailgylchu yn uniongyrchol yn y rhannau cywir.

 • A gaf i gynwysyddion newydd?

  Byddwn yn danfon cynhwysyddion newydd i chi mewn pryd ar gyfer lansio'r gwasanaeth newydd yn eich ardal.

   

  • bag oren i ddal cardfwrdd
  • bag gwyn i ddal  papur
  • cadi llwyd i ddal  poteli a jariau gwydr

   

  Defnyddiwch eich bag glas presennol ar gyfer eich plastigion, caniau a chartonau bwyd a diod (fel Tetra Pak)

   

  Parhewch i ddefnyddio eich cadi gwyrdd ar gyfer gwastraff bwyd a’ch bag gwyrdd presennol ar gyfer gwastraff gardd.

 • Beth gallaf ei wneud â fy hen gynwysyddion?

  Gallwch barhau i ddefnyddio'ch bag glas presennol i ailgylchu plastigion, caniau a chartonau bwyd a diod ychwanegol (fel Tetra Pak), a'ch blwch gwyrdd presennol i ailgylchu unrhyw wydr ychwanegol.

 • Beth fydd yn digwydd os rhof rywbeth yn y cynhwysydd anghywir trwy gamgymeriad?   

  Os ydych yn rhoi rhywbeth yn y cynhwysydd anghywir, efallai na fydd eich ailgylchu yn cael ei gasglu.


  Os yw hyn yn digwydd, bydd y criwiau'n rhoi sticer ar eich cynhwysydd.

   

  Os nad ydych chi'n siŵr ble i osod eitemau penodol, edrychwch ar ein rhestr A-Y sy’n rhestru eitemau penodol a ble y dylid eu gosod.

   

  A-Y Ailgylchu

 • Beth sy’n digwydd i fy ailgylchu a fy ngwastraff bag du ar ôl ei gasglu?  

   
  •  

   Bydd ailgylchu sydd wedi’i wahanu a gaiff ei gasglu  yn cael ei gludo i'n cyfleuster prosesu ailgylchu yn y Bont-faen, ac mae pob blwch yn cael ei wagio yn ei barth cyfatebol yn barod i'w prosesu ar wahân e.e. parth cardiau, parth papur 

  • Eir â’r bwyd i gyfleuster treulio anaerobig yng Nghaerdydd. Mae’r broses yn cynhyrchu ynni adnewyddadwy a roddir yn ôl yn y grid cenedlaethol i roi ynni i gartrefi a chymunedau ac i ddeunydd fel compost y gellir ei ddefnyddio i wrteithio tir.

  • Eir â gwastraff gardd i gyfleuster yng Nghaerdydd lle caiff ei droi’n gompost.

  • Eir â gwastraff bagiau duon i Gyfleuster Adfer Ynni lle caiff ei droi yn ynni.

 • Beth os ydw i'n byw mewn fflat?

  Ar hyn o bryd nid yw'r newidiadau hyn yn cynnwys fflatiau. Bydd y rhain yn parhau i ddefnyddio casgliad cyd-gymysg gan mai dim ond trwy ddefnyddio biniau olwyn mewn ardaloedd cymunedol y gellir eu gwasanaethu ar hyn o bryd.

   

  Bydd y rhain yn cael eu treualu yn ddiweddarach.

 

I gael rhagor o wybodaeth am y rhesymau dros y newidiadau dan sylw ewch i’r dudalen Ymgynghoriad ar Newidiadau i Gasgliadau Ailgylchu a Gwastraff.