Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Casgliadau Ailgylchu ar wahân 

Mae casgliadau ailgylchu ym Mro Morgannwg yn newid, ac mae'r newidiadau'n cael eu cyflwyno'n raddol.

 

Helpwch ni i osgoi Gwastraff wedi ei halogi. Gwiriwch pa eitemau y gellir ac na ellir eu hailgylchu yn eich casgliad ymyl y ffordd cyn ei osod allan. Gall ein Ailgylchu A - Y eich helpu os ydych yn ansicr.

 

Casgliadau: Wythnosol

 Recycling-containers

 

Pan ddaw'r newidiadau i'ch ardal chi, byddwch chi'n derbyn tri chynhwysydd newydd:

 • bag oren  i ddal cardfwrdd
 • bag gwyn  i ddal  papur
 • cadi llwyd i ddal  poteli a jariau gwydr

 

Bydd angen i chi hefyd barhau i ddefnyddio rhai o'ch cynwysyddion ailgylchu presennol:

 • Bag glas i ddal plastigion, caniau a chartonau bwyd a diod

 • Cadi gwyrdd i ddal gwastraff bwyd 

 • Bag gwyrdd i ddal gwastraff gardd 

 

 

Pryd fydd y newidiadau’n cael eu cyflwyno?

 • Ardaloedd gwledig y Fro: Hydref 2019

 • Y Barri: 19 Hydref 2020

 • Penarth, Dinas Powys, Sili a’r cyffiniau: 2022

 

Bag Oren - Cardfwrdd

 

Orange-bag
Cardboard
Tick
 • Bocsys cardfwrdd
 • Bocsys wyau
 • Tiwbiau papur ty bach
 • Bocsys grawnfwyd
 • Bocsys past dannedd
 • Papur brown
 • Pecynnau Tetra

 

Sylwer: Gwnewch yn siŵr bod yr holl gardbord yn cael ei roi yn y bag i'w ailgylchu gyda'r fflap ar gau. Bydd hyn yn helpu i sicrhau bod cardfwrdd yn sych ac o'r maint cywir i'w ailgylchu yn y system newydd.

 

Rhaid i focsys mawr nad ydynt yn ffitio yn y bag ac na ellir eu gwneud yn llai gael eu hailgylchu yn y Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref.

Bag Gwyn - Papur

 

White-bag
Paper
Tick
 • Papurau newyddion
 • Cylchgronau
 • Amlenni
 • Papur wedi'i rhwygo
 • Papur wal
 • Papur lapio
 • Tyweli papur
 • Papur cegin
 • Papur brown

Cadi Llwyd - Poteli a jariau gwydr

 

Grey-caddy

 

Glass-bottles-and-jars

 

Tick
 • Jariau gwydr
 • Poteli gwydr
 • Llestri ceramig neu tsieni
 • Gwydrau yfed
 • Haenau gwydr
 • Bylbiau golau
 • Pyrex
 • Gwydr wedi torri

Bag Glas - Plastig, caniau, erosolau gwag, ffoil a Tetra Paks

 

Blue-bag

 

Plastic-tins-and-cans

 

Tick
 • Poteli siampw a chyflyrydd
 • Poteli llaeth
 • Caniau yfed
 • Poteli yfed
 • Pecynnau Tetra e.e. cartonau sudd
 • Tiniau bwyd e.e. caniau cawl
 • Caniau erosol gwag
 • Ffoil
 • Cartonau ffoil
 • Poteli cynnyrch glanhau
 • Potiau iogwrt
 • Cartonau/tybiau anhyblyg plastig e.e. punnet o fefys
 • Hambyrddau plastig ec eithrio plastig du neu frown
 • Cartonau tecawê e.e. blychau a chaeadau plastig tecawê Tsieineaidd
 • Pecynnau creision
 • Pecynnau bwyd (megis bwyd anifeiliaid anwes)
 • Pecynnau bisgedi
 • Bagiau plastig
 • Plastig du neu frown
 • Haenau (fel haenen lynu neu gaeadau prydau parod)
 • Plastigion caled e.e. teganau
 • Tuniau neu danwyr nwy
 • Tanwyr
 • Lapio a phecynnu plastig fel bagiau y mae nwyddau'n cael eu danfon ynddynt
 • Caeadau llawes / ffilm ar botiau iogwrt
 • Lapio swigod
 • Bagiau bara
 • Unrhyw orchuddion bwyd anhyblyg

 

Cadi Gwyrdd - Gwastraff bwyd

 

Food-waste-caddy

 

Food-waste

 

Tick
 • Ffrwythau a llysiau
 • Bara, teisennau a phasteiod
 • Cig a physgod
 • Bwyd cŵn a chathod
 • Bwyd moch cwta, cwningod ac adar 
 • Pilio ffrwythau a llysiau
 • Cregyn ac esgyrn
 • Bagiau te a gwaddodion coffi
 • Plisgyn wyau
 • Pecynnau
 • Hylifau
 • Olewau neu fraster
 • Baw dynol neu anifeiliaid

 

Bag Gwyrdd - Gwastraff gardd

 

Green-bag

 

Garden-waste

 

Tick
 • Glaswellt
 • Tocion lwyni
 • Dail
 • Planhigion
 • Blodau
 • Y rhan fwyaf o chwyn
 • Toriadau clawdd
 • Pridd
 • Rwbel neu gerrig
 • Chwyn ymosodol fel canclwm Japan
 • Baw anifeiliaid
 • Phren

 

 

Am fwy o wybodaeth am eitemau y gellir ac na ellir eu hailgylchu, gwiriwch yr A-Y ailgylchu.

 

A-Y Ailgylchu 

 

 • Pam mae’n newid? 

  Nod y newid hwn yw gwella safon y deunydd rydym yn ei gasglu i’w ailgylchu, sy’n well ar gyfer yr amgylchedd ac a fydd yn ein helpu i ailgylchu mwy yn y DU. Mae hefyd yn unol â’r dull a gynghorir ar gyfer Cymru gyfan gan Lywodraeth Cymru.

   

  Mae profiad awdurdodau lleol eraill yng Nghymru yn dangos mai'r ffordd orau o gynyddu faint o wastraff sy'n cael ei ailgylchu ac ansawdd yr ailgylchu hwn yw defnyddio cynwysyddion ar wahân ar gyfer y gwahanol fathau o ddeunyddiau yn eich gwastraff, megis cardfwrdd, papur, gwydr ac ati. Mae'n golygu bod yr ailgylchu a gasglwn o'ch cartref yn cael ei halogi cyn lleied â phosibl gan ddeunyddiau eraill, felly gellir creu rhywbeth newydd ohono yn y pen draw.

   

  Bydd gan y cerbydau newydd a fydd yn casglu eich ailgylchu wahanol rannau ar gyfer gwahanol ddeunyddiau a bydd ein criwiau casglu yn rhoi eich ailgylchu yn uniongyrchol yn y rhannau cywir.

 • A gaf i gynwysyddion newydd?

  Byddwn yn danfon cynhwysyddion newydd i chi mewn pryd ar gyfer lansio'r gwasanaeth newydd yn eich ardal.

   

  • bag oren i ddal cardfwrdd
  • bag gwyn i ddal  papur
  • cadi llwyd i ddal  poteli a jariau gwydr

   

  Defnyddiwch eich bag glas presennol ar gyfer eich plastigion, caniau a chartonau bwyd a diod (fel Tetra Pak)

   

  Parhewch i ddefnyddio eich cadi gwyrdd ar gyfer gwastraff bwyd a’ch bag gwyrdd presennol ar gyfer gwastraff gardd.

 • Beth gallaf ei wneud â fy hen gynwysyddion?

  Gallwch barhau i ddefnyddio'ch bag glas presennol i ailgylchu plastigion, caniau a chartonau bwyd a diod ychwanegol (fel Tetra Pak), a'ch blwch gwyrdd presennol i ailgylchu unrhyw wydr ychwanegol.

 • Beth fydd yn digwydd os rhof rywbeth yn y cynhwysydd anghywir trwy gamgymeriad?   

  Os ydych yn rhoi rhywbeth yn y cynhwysydd anghywir, efallai na fydd eich ailgylchu yn cael ei gasglu.


  Os yw hyn yn digwydd, bydd y criwiau'n rhoi sticer ar eich cynhwysydd.

   

  Os nad ydych chi'n siŵr ble i osod eitemau penodol, edrychwch ar ein rhestr A-Y sy’n rhestru eitemau penodol a ble y dylid eu gosod.

   

  A-Y Ailgylchu

 • Beth sy’n digwydd i fy ailgylchu a fy ngwastraff bag du ar ôl ei gasglu?  

   
  •  

   Bydd ailgylchu sydd wedi’i wahanu a gaiff ei gasglu  yn cael ei gludo i'n cyfleuster prosesu ailgylchu yn y Bont-faen, ac mae pob blwch yn cael ei wagio yn ei barth cyfatebol yn barod i'w prosesu ar wahân e.e. parth cardiau, parth papur 

  • Eir â’r bwyd i gyfleuster treulio anaerobig yng Nghaerdydd. Mae’r broses yn cynhyrchu ynni adnewyddadwy a roddir yn ôl yn y grid cenedlaethol i roi ynni i gartrefi a chymunedau ac i ddeunydd fel compost y gellir ei ddefnyddio i wrteithio tir.

  • Eir â gwastraff gardd i gyfleuster yng Nghaerdydd lle caiff ei droi’n gompost.

  • Eir â gwastraff bagiau duon i Gyfleuster Adfer Ynni lle caiff ei droi yn ynni.

 • Beth os ydw i'n byw mewn fflat?

  Mae preswylwyr sydd yn byw mewn fflatiau sydd â storfeydd biniau cymunedol wedi eu heithrio o’r newidiadau hyn.

   

  Mae’r rheiny sy’n byw mewn fflatiau sydd ar hyn o bryd yn gosod eu gwastraff a’u hailgylchu ar y palmant, wedi eu cynnwys yn y newidiadau.

   

  Bydd y rhain yn cael eu treualu yn ddiweddarach.

 • Pam na allwch chi ailgylchu plastigau meddal, fel cling-ffilm a bagiau siopa plastig? 
  Yn anffodus, mae plastigau teneuach, meddalach yn lleihau ansawdd cyffredinol ailgylchu plastig. Byddai hyn yn golygu na allem ailgylchu cymaint o'r plastigau sy’n cael eu casglu gennym yn gynhyrchion newydd o ansawdd da.
 • Pam na allwch chi gasglu cardfwrdd y tu allan i'm bag oren?

  Dylid plygu neu dorri cardfwrdd i ffitio i mewn i'ch bag oren. Bydd hyn yn helpu i sicrhau y gall ffitio i mewn i'r rhan gywir o’r cerbyd ailgylchu a'i fod yn barod i'w fyrnu yn y ganolfan ailgylchu. 

   

  Mae angen ailgylchu bocsys mawr nad ydynt yn ffitio yn y bag ac na ellir eu torri’n llai yn ein Canolfannau Ailgylchu a Gwastraff y Cartref

 • Pam fod papur brown yn mynd yn fy mag oren yn hytrach na’r bag gwyn ar gyfer papur?

  Dylid rhoi papur brown yn eich bag oren ar gyfer cardfwrdd.

   

  Er taw papur ydyw, mae papur brown eisoes wedi'i ailgylchu sawl gwaith, a phob tro y caiff ei ailgylchu mae ei ffibrau bach yn mynd yn fyrrach, gan ei wneud yn debycach i gerdyn garw ac felly mae angen ei ailgylchu gyda chardfwrdd.

   

   

 

I gael rhagor o wybodaeth am y rhesymau dros y newidiadau dan sylw, gweler y dogfennau isod: