Cost of Living Support Icon

34,Gwern Close, Gwenfo *Dan Gynnig*

Perchentyaeth Cost Isel: Dyma gyfle gwych i brynu eiddo mewn lleoliad dymunol am gost fforddiadwy.

 • Ydych chi’n brynwr tro cyntaf sy’n dymuno bod yn berchen ar eich tŷ eich hun? 

 • Ddim yn gallu fforddio prisiau’r farchnad? 

 • Does dim angen edrych ymhellach, gallai perchentyaeth fod o fewn eich cyrraedd

Mae’n bleser gan Gyngor Bro Morgannwg gynnig ar y cyd â Harmoni Homes yn United Welsh Housing, tŷ dwy ystafell wely yng Ngwenfô fel rhan o'n cynllun perchentyaeth cost isel.

 

Mae hwn yn eiddo i’w ail-werthu gyda sgôr TPY o B.

Band Treth Gyngor:  D

Ffioedd Rheoli Ystadau: £74.74 ddwywaith y flwyddyn. 

 

Mae'r llety yn cynnwys:

 • Cyntedd a'r Ystafell Gotiau

 • Lolfa

 • Cegin /  Ystafell Fwyta

 • Ystafell ymolchi 

 • Dwy Ystafell Wely 

 • Gardd gefn 

 • 1 man parcio dynodedig

 

 Dyma gyfle gwych i brynwyr tro cyntaf gael eu troed ar yr ysgol eiddo.  

 

 

Cynigir yr eiddo hwn i’w ailwerthu am 70% o bris y farchnad £161,000 (y pris 100% yw £230,000)

 

Mae’n hanfodol bod gennych Forgais mewn Egwyddor yn barod a digon o arian ar gyfer y blaendal, ynghyd â chyfreithiwr yn barod i weithredu ar eich rhan, ar ôl gweld yr eiddo.

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach ac i wneud trefniadau i weld yr eiddo, cysylltwch â:

 • 01446 709433 / 01446 709476

 

 

Mae meini prawf o ran cymhwysedd yn berthnasol.

Bydd ymgeiswyr cymwys:

 • Yn prynu am y tro cyntaf

 • Yn gallu cael morgais am werth yr eiddo

 • Â modd o gael blaendal

Sylwch: Mae meini prawf cymhwyster yn berthnasol, manylir ar y rhain yn y Cwestiynau Cyffredin. 
Aspire-2own logo

Gwneud Cais am Eiddo

Peidiwch ag anghofio, cyn gwneud cais am eiddo bydd angen i chi gofrestru ar gyfer Cynllun Aspire2Own.

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn prynu'r eiddo hwn darllenwch yr hysbyseb a chwblhewch ffurflen gais: