Gorchmynion Traffig

Rhaid i bob cyfyngiad parcio gael ei gefnogi gan Orchymyn Rheoleiddio Traffig (GRhT) cyfreithiol i sicrhau bod modd ei orfodi'n gyfreithiol gyda'r llinellau marcio ffordd a/neu'r arwyddion priodol.

 

Mae’r broses GRhT yn ddrud ac yn cymryd llawer o amser, ac felly bydd cyfyngiadau o’r fath yn cael eu gosod pan fo tystiolaeth glir o bryderon diogelwch ar y ffyrdd yn unig.

 

Er y byddai cyflwyno cyfyngiadau parcio ar ffurf llinellau melyn dwbl yn aml yn osgoi materion parcio cyffredinol, yn anffodus nid yw’r broses hon mor syml ag y mae’n ymddangos oherwydd y cwbl y mae’r cyhoedd yn ei weld yw llinellau melyn ar y ffordd.

 

Fodd bynnag, mae angen i gyfyngiadau fel hyn (‘Dim Aros ar Unrhyw Adeg’ NWAT) ar ffurf llinellau melyn dwbl neu gyfyngiadau eraill gael eu cefnogi gan Orchymyn Rheoleiddio Traffig cyfreithiol. Fodd bynnag, mae llawer o offer, amser ac adnoddau ynghlwm wrth ymgymryd â'r drefn gyfreithiol.

 

Rydym yn derbyn llawer o geisiadau i dorri i lawr ar barcio ar adrannau o'r briffordd cyhoeddus, fodd bynnag er mwyn eu gorfodi'n gyfreithiol, mae angen i gyfyngiadau o'r fath gael eu cefnogi gan Orchmynion Rheoleiddio Traffig. Mae hyn yn cynnwys trefn gyfreithiol hirfaith a drud, sy'n cymryd llawer o amser swyddogion.

 

Byddai’n her fawr iawn i ymdrin â nifer fawr o geisiadau am linellau melyn dwbl yn y ffordd hon, felly rydym wedi mabwysiadu polisi sy’n nodi y bydd cyfyngiadau o’r fath yn cael eu gweithredu pan fo tystiolaeth glir o fater diogelwch ar y ffyrdd neu lif traffig cyfyngedig ar hyd ffordd.