Cost of Living Support Icon

Gatiau Gwli

Nod y cynllun Gatiau Gwli yw gwella diogelwch eich cymuned drwy osod clwydi cloadwy o safon uchel, o ddur galfanedig wedi’i dorri â laser a’i orchuddio â phowdr

 

Gosodir gatiau gwli ar lonydd cefn neu gwlis y tu ôl i dai. Maent yn atal lladron ac yn helpu i roi stop ar weithgareddau gwrthgymdeithasol ac anghyfreithlon. Bydd lonydd yn llawer mwy diogel ac yn llecyn tawel at ddefnydd teuluoedd.

 

Caiff gatiau gwli ei darparu mewn partneriaeth â Heddlu De Cymru. Mae’r gwasanaethau tân ac ambiwlans yn bartneriaid hefyd. Cafwyd cyllid ar gyfer y gatiau gan Lywodraeth Cymru, arian Ewropeaidd a Phartneriaeth Bro Ddiogelach.

 

Nodwch: yn achos priffyrdd a fabwysiadwyd, bydd y lonydd hyn yn parhau i fod yn fabwysiedig, ac yn cael eu rheoli a’u cynnal gennym ni. Pan maent yn breifat, maent yn parhau i fod yn breifat.

 

Sut mae’r cynllun yn gweithio

Os ydych chi’n byw mewn ardal lle mae gatiau gwli wedi eu gosod, byddwch yn derbyn allwedd sy’n agor y clwydi perthnasol. Ni fydd hon yn agor clwydi eraill yn y cyffiniau.

 

Gwneud cais am allwedd gât lôn gefn

 

Mae’r allweddi meistr yn cael eu dal yn ein meddiant ni ac ym meddiant y gwasanaethau brys a chwmnïau adnoddau cyhoeddus amrywiol.

 

Mae’r rhan fwyaf o gatiau gwli’n cael eu cynnal a’u cadw gennym ni yn y Cyngor. Bydd gatiau ar dir cymdeithasau tai preifat o dan ofal y gymdeithas dai berthnasol. 

Dweud wrthon ni am broblem gyda gatiau gwli

I ddweud wrthon ni am broblem gyda gatiau gwli, llenwch ein ffurflen ar-lein neu gysylltu â Gwasanaethau Gweladwy:

 

Ffurflen problem gyda gatiau gwli

 

Os byddwch yn gweld gatiau’n cael eu difrodi, eu fandaleiddio neu eu niweidio mewn unrhyw ffordd, cysylltwch â’r heddlu (drwy ffonio 999). 

 

Nodwch: pan mae angen i ni gau lôn gefn, cyhoeddir gorchymyn traffig. (Mae’r pwerau yma’n cael eu nodi o fewn Adrannau 1 a 2 Deddf Rheoleiddio Traffig 1984.) Cynhelir ymgynghoriad statudol â’r cyrff perthnasol i gyd, dangosir arwyddion ar y safle / yn y wasg leol sy’n hysbysu’r cyhoedd o’n cynigion, ac anfonir llythyr at bob cartref sy’n cael ei effeithio.