Cost of Living Support Icon

Digwyddiadau Cymunedol

Mae Tîm Buddsoddi Cymunedol Cyngor Bro Morgannwg yn gweithio ochr yn ochr â thenantiaid a thrigolion i ddatblygu a gwella mentrau cymunedol. 

Gwaith ailwampio y tu allan i Gwenog Court yn dod â thenantiaid cynllun gwarchod ac ysgol ynghyd.

Gwenog Court Logo

Yr Ardd Gymunedol - Awst 2022 (mae’r logo yn y llun i'r dde wedi’i ddylunio

gan ddisgybl yn Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru yr Holl Saint)

Garden Before Pic

Garden Before Pics

Gwenog Court Garden

Garden After Pics

Gan weithio mewn partneriaeth â’r tîm Cyfoethogi Cymunedau a’r Rheolwr Cymdogaethau lleol, datblygwyd cynllun ar gyfer prosiect bioamrywiaeth ar dir Gwenog Court, sy’n ddatblygiad tai gwarchod yn y Barri sy'n cefnogi dros 100 o breswylwyr.

 

Cyn i’r prosiect hwn ddechrau ychydig iawn oedd gan yr ardal i'w gynnig i'r preswylwyr, y disgyblion a'r gymuned leol. Cynhaliwyd proses ymgynghori a dylunio fanwl a oedd â'r nod o wneud yr ardal hon yn enghraifft o'r hyn y gellid ei gyflawni trwy fioamrywiaeth a mynd i'r afael â’r newid yn yr hinsawdd fel rhan o strategaeth y Cyngor ar gyfer y dyfodol.

 

Dywedodd Mark Ellis, arweinydd y prosiect, "roedd preswylwyr Gwenog Court yn hapus iawn bod Cam Un y prosiect wedi’i gwblhau. Wrth i ni gamu allan o Covid-19 bydd yr ardd gymunedol yn helpu i leihau unigedd cymdeithasol ac unigrwydd wrth i gyfleoedd godi i'r preswylwyr gael mynediad i'r awyr agored".

 

Dywedodd Georgia Thomas, y Rheolwr Cymdogaeth lleol "Rydym yn falch iawn ein bod wedi derbyn y gefnogaeth hon diolch i grant Lleoedd Lleol ar gyfer Natur Llywodraeth Cymru.  Bydd y prosiect yn gyfle cyffrous i'r preswylwyr a'r gymuned leol gael mynediad i fyd natur ac ymgysylltu ag ef ar garreg eu drws." O ganlyniad, rydym wedi defnyddio ein cyllid amgylcheddol i gefnogi Cam Dau y prosiect sef datblygu'r gofod cymunedol i'r ysgol leol ei ddefnyddio a fydd yn cael ei lansio ym mis Chwefror 2023".

 

Pod Bwyd Penarth

Mae Pod Bwyd Penarth bellach yn gweithredu o gynhwysydd llongau wedi'i addasu yn ystâd St Luke.

Mae ar agor ar ddyddiau Llun a Gwener rhwng 2pm a 4pm ac ar ddydd Mercher o 3.30pm tan 5.30pm.

Y nod yw helpu cymunedau lleol sydd wedi wynebu heriau mawr yn ystod y pandemig a bydd y pod bwyd hefyd yn helpu i fynd i'r afael â gwastraff bwyd.

Mae'r cyfleuster yn rhan o raglen Cymdogaeth Llechen Lân y Cyngor, cynllun dwy flynedd i wneud y rhan hon o Benarth yn lanach, yn wyrddach, yn iachach ac yn fwy cysylltiedig.

 

Hysbyseb Gwirfoddolwyr

 

Mark Ellis

Os hoffech chi wirfoddoli, Cysylltwch â Mark Ellis yn

  • 07826020707
  • markellis@valeofglamorgan.gov.uk

Garddwest Crawshay yn helpu i ddathlu gwirfoddolwyr

Cynhaliwyd garddwest yng Nghynllun Tai Gwarchod Crawshay i ddathlu'r prosiect pontio'r cenedlaethau llwyddiannus rhwng gwirfoddolwyr o Vale Plus Extra, tenantiaid o'r cynllun yn Llanilltud Fawr a phlant o Flwyddyn 5 Ysgol y Ddraig.


Crawshay Garden Party

Mae'r gwirfoddolwyr wedi bod yn gweithio gyda Thîm Plismona Cymdogaethau Bro Morgannwg drwy gydol yr Haf a'r Hydref.

 

Mae'r gwirfoddolwyr wedi gwneud gwaith gwych; plannu, dad-chwynnu, tacluso, dyfrio a gwneud celf a chrefftau ar gyfer yr ardd. Mae pawb wedi gweithio'n wych gyda'i gilydd ac wedi mwynhau plannu'r hadau a'u gwylio yn tyfu. Mae’r tenantiaid wedi gallu mynd â ffrwythau a llysiau gartref ac mae tenantiaid Cynllun Tai Gwarchod Crawshay wedi bod yn mwynhau cynnyrch yn eu digwyddiadau te prynhawn cymdeithasol wythnosol.

 

Nod y prosiect yw atal twyll fasnachwyr rhag targedu aelodau agored i niwed o'n cymuned trwy gynorthwyo tenantiaid a gweithredu fel gwarcheidwaid cymunedol, gan gadw llygad ar breswylwyr ardal Llanilltud Fawr.

 

Crawshay Garden Party Pics

Aeth Maer Llanilltud Fawr i’r digwyddiad a chyflwynodd dystysgrifau i'r gwirfoddolwyr sydd wedi gweithio mor galed i wneud y prosiect yn llwyddiant.  Dywedodd Sheralee Baldwin, cydlynydd y cynllun "Mae mor hyfryd gweld y gwirfoddolwyr yn dod bob wythnos ac yn gwneud gwahaniaeth mor enfawr i'r ardd. Rwy'n gwybod fy mod yn siarad ar ran yr holl denantiaid sydd wir yn gwerthfawrogi'r gwaith caled wedi’i wneud a'r ardd hardd y maen nhw'n edrych allan arni".

 

Diolch yn fawr i'r Big Fresh Catering Company a ddarparodd y bwffe anhygoel a fwynhawyd gan fwy na 80 o bobl a aeth i’r arddwest.