Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Cymryd Rhan

 

Mae Cartrefi'r Fro yn awyddus i sicrhau ei fod yn gwrando ar ei denantiaid a'i lesddeiliaid ac yn gweithio gyda nhw, gan greu cyfleoedd i wella a datblygu'r gwasanaethau y mae'n eu darparu. 

 

Gelwir y broses o gynnwys tenantiaid a lesddeiliaid wrth wneud penderfyniadau am y gwasanaethau a gynigiwn, yn Gyfranogiad Tenantiaid

 

Credwn fod ymgysylltu a gwrando ar ein tenantiaid a'n lesddeiliaid yn allweddol i gael pethau'n iawn, gan mai ein tenantiaid/lesddeiliaid yw'r arbenigwyr ar sut mae ein gwasanaethau'n cael eu derbyn.

 

Yn ein barn ni, dylai mewnbwn tenantiaid a lesddeiliaid fod yn rhan ganolog o'r ffordd rydym yn rheoli ein cartrefi, ein heiddo lesddaliad a'n tenantiaethau.   Rydym yn awyddus i greu cyfleoedd i denantiaid/lesddeiliaid weithio gyda'n timau i gynllunio a darparu gwasanaethau.

 

Mae nifer o ddiffiniadau o Gyfranogiad Tenantiaid ac Ymgysylltu â Thenantiaid, darperir diffiniad a ddefnyddir yn helaeth gan TPAS Cymru, "Mae Cyfranogiad Tenantiaid  yn ffordd i denantiaid a landlordiaid rannu syniadau a chydweithredu. Mae'n ffordd i'r tenant fod yn rhan o'r broses o wneud penderfyniadau sy'n digwydd yn ystod trafodaethau am wella safon amodau a gwasanaeth tai".

 

TPAS yw'r Gwasanaeth Ymgynghorol Cyfranogiad Tenantiaid a gellir dod o hyd i fanylion am yr hyn a wnânt ar eu gwefan:

 

tpas.cymru

Sut gallwch chi gymryd rhan? 

Ar hyn o bryd mae amrywiaeth o ffyrdd y gallwch gymryd rhan, gallwch fod yn rhan o'n:

 

 • Get-Involved@valeofglamorgan.gov.uk

  

 • Grwpiau Tenantiaid a Phreswylwyr
  Mae gennym dros 60 o denantiaid yn cymryd rhan reolaidd wrth drafod materion lleol ar ystadau ac yn eu cymunedau, gan gynnwys amodau ystadau, ymddygiad gwrthgymdeithasol, cyfleusterau, parcio a chymryd rhan yn y broses o wneud penderfyniadau ar y newidiadau ymarferol y gallwn eu cymryd i fynd i'r afael â'r materion hyn. 
 • Gweithgor Cartrefi'r Fro
  Mae’n cynnwys tua 15 o denantiaid.  Grŵp ymbarél o denantiaid o fyrddau preswylwyr gwahanol sy’n cwrdd ac yn ystyried materion strategol sydd ag effaith ar y gwasanaeth tai e.e. polisïau newydd, perfformiad, gwasanaethau a mentrau newydd.
 • Y Fforwm Dylunio Ansawdd (QDF)
  Mae’n cynnwys 6 thenant sy'n goruchwylio canllawiau/rhaglen waith Safonau Ansawdd Tai Cymru a phrosiectau gwaith mwy  sy'n cael eu cynnal gan gynnwys ymweliadau â phrosiectau Adeiladu Newydd.
 • Fforwm Tai Gwarchod
  yn cynnwys trigolion o 5 Cynllun Tai Gwarchod Cartrefi’r Fro sy'n cyfarfod bob dau fis i drafod materion yn ymwneud â Thai Gwarchod a materion lleol eraill sydd o ddiddordeb.
 • Grŵp Craffu Tai a Chymunedau
  Mae'n cynnwys 4 aelod tenant o'r Gweithgor, uwch aelodau staff Tai a Chynghorwyr sy'n adolygu perfformiad ac yn ystyried cynigion a syniadau prosiect newydd
 • Grŵp Staff/Tenantiaid FestiVale
  mae'r grŵp hwn yn cyfarfod yn rheolaidd i drafod syniadau newydd ar gyfer y digwyddiad Blynyddol FestiVale Tenantiaid a gynhelir fel arfer ym mis Awst.   Maent yn cynorthwyo mynychwyr yn y digwyddiad i gwblhau Arolygon Boddhad, darparu syniadau ar sut y gellir gwella cymunedau ac ardaloedd a sicrhau bod pawb sy'n mynychu yn cael diwrnod allan hyfryd.   Mae'r digwyddiad hwn am ddim i bob tenant a'i deulu agos a darperir byrbryd/diod am ddim ar y safle drwy system dalebau i bawb.
 • Ddarparu adborth mewn arolygon a holiaduron
  Ni all pawb roi o'u hamser i gymryd rhan yn y gwahanol grwpiau sydd ar gael.  Ond gallwch barhau i roi eich barn ar ein gwasanaethau presennol ac arfaethedig drwy lenwi holiaduron ac arolygon pryd bynnag y gallwch.

 

I gymryd rhan yn unrhyw un o'n mentrau cyfranogiad tenantiaid neu i gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â: 

Heather Powney

Heather Powney

Uwch Swyddog Cyswllt Tenantiaid ar

 

Mark Ellis

Mark Ellis

Swyddog Cyfoethogi Cymunedau ac Ymglymiad

 

 

Shani Payter

Shani Payter

Swyddog Cyfoethogi Cymunedau ac Ymglymiad

 

 

 

 

Datblygiadau yn y Dyfodol 

Wrth symud ymlaen byddwn yn cynnig cyfleoedd ychwanegol i denantiaid gymryd rhan gan gynnwys dod yn Gyfaill Beirniadol drwy hyfforddiant fel Asesydd Ansawdd Gwasanaeth (SQA) a hyfforddiant fel Siopwyr Dirgel.

  

 • Beth yw Aseswyr Ansawdd Gwasanaethau (SQAs)

   

  Bydd SQAs yn ein helpu i graffu'n fanwl ar y gwasanaethau a ddarparwn, gan ddarparu her adeiladol o ran Pam a Sut y caiff gwasanaethau eu darparu fel y maent.  

   

  Bydd y math o wasanaethau y bydd yr SQA yn craffu arnynt yn cael ei bennu yn ôl lefel y cwynion a gawn gan feysydd gwasanaeth.  Bydd yr SQA yn gwneud argymhellion ar yr hyn sydd angen ei newid a pham, gan ymdrin â'r hyn sy'n gweithio'n dda a'r hyn nad yw'n gweithio'n dda. Bydd hyn yn allweddol i alluogi staff Cartrefi'r Fro i ddarparu gwell gwasanaethau i'n tenantiaid, gan ddarparu Gwerth am Arian a'u cyflwyno mewn Ffordd Amserol.

 • Beth yw siopwyr dirgel?

  Bydd siopwyr dirgel yn cwblhau ymarferion "Siopa Dirgel" o bryd i'w gilydd ac yn profi sut mae gwasanaethau'n cael eu darparu mewn gwirionedd ac a ydynt yn cael eu darparu i'r safon gywir ac, os nad ydynt, pa newidiadau sydd eu hangen.