Cost of Living Support Icon

Mae Cartrefi'r Fro wedi lansio eu Prosiect Proffilio Tenantiaid

Lansiodd Cartrefi'r Fro eu Prosiect Proffilio Tenantiaid yn 2021. Nododd ychydig llai na 50% o denantiaid newidiadau yn eu manylion. Mae Cam 1 wedi'i gwblhau, a bydd Cam 2 yn dechrau.

 

Mae'n bwysig bod y data rydym yn ei chadw am ein trigolion yn gywir a’i bod yn unol â Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR).

Mae cael data cyfredol ar ein systemau am ein trigolion yn ofyniad cyfreithiol ond gall hefyd ein helpu i gynllunio ar gyfer digwyddiadau annisgwyl yn y dyfodol.

 

Er enghraifft, os oes angen cymorth ar ein trigolion, gallem gynnig cymorth iddynt, ond os nad oes gennym y data hwnnw byddai'n anodd cynllunio a theilwra'r cymorth hwnnw ar gyfer ein trigolion. Enghraifft arall posibl yw cael y cyfeiriad e-bost cywir i sicrhau bod ein trigolion yn cael y wybodaeth ddiweddaraf ar unwaith pan fydd newidiadau'n digwydd.

 

Mae cael y wybodaeth gywir ar yr amser cywir yn hanfodol nid yn unig i'n helpu ni gynllunio ond hefyd i ddarparu gwasanaethau effeithiol i’n trigolion.

 

Fe wnaethom gysylltu â thrigolion i wirio a yw'r data cyfredol sydd gennym amdanynt ar y system yn gywir ac a oes angen ychwanegu unrhyw fanylion ychwanegol megis dyddiadau geni neu, rifau ffôn symudol ychwanegol ynghyd â'r dull o gysylltu a ffefrir gan y trigolion, er enghraifft.

 

Gallwch fod yn siŵr y bydd y wybodaeth yn cael ei thrin yn gwbl gyfrinachol a chaiff ond ei defnyddio i gynllunio a helpu i wella gwasanaethau.  Ni fydd Cartrefi'r Fro yn darparu'r wybodaeth hon i drydydd partïon.

 

Cam 2

Byddwn yn edrych i ddechrau cam 2 yn 2024 - mae hyn yn golygu bod agen i chi fod yn rhagweithiol a rhoi gwybod i ni am unrhyw newidiadau yn eich data personol a byddwn yn darparu mwy o wybodaeth am hyn yn fuan.