Cost of Living Support Icon

Cartrefi'r Fro yn lansio eu Prosiect Proffilio Tenantiaid

Dros y 6 mis nesaf bydd holl drigolion y Fro yn derbyn galwad ffôn gan y Timau Tai mewn ynglŷn â'r wybodaeth sydd gennym amdanynt ar ein systemau.

 

Mae'n bwysig bod y data rydym yn ei gadw am ein trigolion yn gywir a’i fod yn unol â Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR).

 

Mae cael data cyfredol ar ein systemau am ein trigolion yn ofyniad cyfreithiol ond gall hefyd ein helpu i gynllunio ar gyfer digwyddiadau annisgwyl yn y dyfodol fel y pandemig Covid 19 presennol.

 

Er enghraifft, os oes angen cymorth ar ein trigolion, gallem gynnig cymorth iddynt, ond os nad oes gennym y data hwnnw byddai'n anodd cynllunio a theilwra'r cymorth hwnnw ar gyfer ein trigolion. Enghraifft arall posibl yw cael y cyfeiriad e-bost cywir i sicrhau bod ein trigolion yn cael y wybodaeth ddiweddaraf ar unwaith pan fydd newidiadau'n digwydd.

 

Mae cael y wybodaeth gywir ar yr amser cywir yn hanfodol nid yn unig i'n helpu ni i gynllunio ond hefyd i ddarparu gwasanaethau effeithiol i’n trigolion.

 

Pan fydd ein galwyr yn ffonio, byddant yn gwirio a yw'r data cyfredol sydd gennym am ein trigolion ar y system yn gywir ac a oes angen ychwanegu unrhyw fanylion ychwanegol megis dyddiadau geni neu, rifau ffôn symudol ychwanegol ynghyd â'r dull o gysylltu a ffefrir gan ein trigolion, er enghraifft. Bydd yr alwad yn cymryd tua 15 munud neu lai yn dibynnu ar y nifer o ddiweddariadau y gallai trigolion eu cyflwyno i ni.

 

Gallwch fod yn siŵr y bydd yr atebion yn cael eu trin yn gwbl gyfrinachol a chânt ond eu defnyddio i gynllunio a helpu i wella gwasanaethau. Ni fydd Cartrefi'r Fro yn darparu'r wybodaeth hon i drydydd partïon. 

 

Cwrdd â'ch Proffiliwr Tenantiaid

 


Olivia Kemp

Helo, Olivia ydw i, rwy'n un o broffilwyr Tenantiaid Cyngor Bro Morgannwg. Byddaf yn eich ffonio rhwng 10.00am a 5.00pm yn ystod yr wythnos i sicrhau bod eich manylion yn gyfredol neu a oes unrhyw beth y gallwn eich cefnogi gydag ef.

 

Edrychaf ymlaen at siarad â chi.

  


Michael Kyte

Helo, Michael ydw i, rwy'n un o broffilwyr Tenantiaid Cyngor Bro Morgannwg. Byddaf yn eich ffonio rhwng 10.00am a 5.00pm yn ystod yr wythnos i sicrhau bod eich manylion yn gyfredol neu a oes unrhyw beth y gallwn eich cefnogi gydag ef.

 

Edrychaf ymlaen at siarad â chi.

  

Jorden Van Rooyen

Helo, Jordan ydw i, rwy'n un o broffilwyr Tenantiaid Cyngor Bro Morgannwg. Byddaf yn eich ffonio rhwng 10.00am a 5.00pm yn ystod yr wythnos i sicrhau bod eich manylion yn gyfredol neu a oes unrhyw beth y gallwn eich cefnogi gydag ef.

 

Edrychaf ymlaen at siarad â chi.