Cost of Living Support Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

 

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY, AR BAPUR LLIW GWAHANOL

 

Hysbysiad o’r CyfarfodCABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                      DYDD LLUN, 15 EBRILL, 2019 AM 2.00 PM

 

Lleoliad                          YSTAFELL BWYLLGOR 2, SWYDDFEYDD DINESIG, HEOL HOLTON, Y BARRI

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Derbyn datganiadau o ddiddordeb.

            (Sylwer:Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Cyfarfodydd -

4.         Fforwm Ymgynghorol ar y Cyd - 11 Chwefror, 2019.

[Gweld Cofnod]

5.         Fforwm Mynediad Lleol Bro Morgannwg - 13 Chwefror, 2019.

[Gweld Cofnod]

6.         Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir - 26 Chwefror, 2019.

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriadau -

7.         Diweddariad Ymgysylltu â Staff - Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol: 14 Mawrth, 2019.

[Gweld Cofnod]

8.         Tynnu Arian Dewisol yn Ôl ar gyfer Talu Tâl Gwasanaethau Cludiant Ysgol - Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol: 14 Mawrth, 2019.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Arweinydd –   

9.         Rhyddhad Dewisol Treth y Cyngor.

[Gweld Cofnod]

10.       Trethi Annomestig - Rhyddhad Ardrethi Stryd Fawr a Manwerthu.

[Gweld Cofnod]

11.       Grantiau i Sefydliadau Gwirfoddol.

[Gweld Cofnod]

12.       Defnyddio Pwerau Argyfwng y Rheolwr Gyfarwyddwr.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet Adfywio a Chynllunio -

13.       Blaengynllun Bioamrywiaeth.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Ddysgu a Diwylliant –

14.       Trefniadau Derbyn i Ysgolion 2020/21.

[Gweld Cofnod]

 

15.       Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sy’n rhai brys.

            (i)     Cyfeiriad -

                    Diweddariad ar Welliannau Trafnidiaeth Strategol yn Ninas Powys - Pwyllgor Craffu’r Amgylchedd ac Adfywio, 7 Mawrth, 2019.

[Gweld Cofnod]

          

RHAN II

 

EFALLAI Y GWAHERDDIR Y CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD TRA YR YSTYRIR YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

16.      Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

9 Ebrill, 2019

 

Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg / This document is available in English

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, dylid gwneud ymholiadau i Ms. A. Rudman Ffôn: 01446 709855. E‑bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Cabinet

Cadeirydd - Y Cynghorydd J.W. Thomas (Arweinydd a Pherfformiad ac Adnoddau)

Y Cynghorydd T.H. Jarvie (Dirprwy Arweinydd a Gwasanaethau Rheoleiddio a Chyfreithiol)

Y Cynghorydd J.C. Bird (Adfywio a Chynllunio)

Y Cynghorydd G.A. Cox (Gwasanaethau Cymdogaeth a Chludiant)

Y Cynghorydd B.T. Gray (Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Hamdden)

Y Cynghorydd A.C. Parker (Gwasanaethau Tai ac Adeiladu)

Y Cynghorydd R.A. Penrose (Dysgu a Diwylliant)