Cost of Living Support Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

 

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY, AR BAPUR LLIW GWAHANOL

 

Hysbysiad o’r CyfarfodCABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                      DYDD LLUN, 18 MAWRTH, 2019 AM 2.00 PM

 

Lleoliad                          YSTAFELL BWYLLGOR 2, SWYDDFEYDD DINESIG, HEOL HOLTON, Y BARRI

 

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Derbyn datganiadau o ddiddordeb.

            (Sylwer:Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod] 

           

Adroddiadau’r Arweinydd – 

4.         Cronfa Grant Cymunedau Cadarn.

[Gweld Cofnod]

5.         Llythyr Blynyddol Ombwdsman Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2017/18.

[Gweld Cofnod]

6.         Diweddariad ar Gytundeb Rhannu Gwybodaeth Bersonol Cymru (WASPI).

[Gweld Cofnod]

7.         Ail-lunio Gwasanaethau – Ffioedd a Thaliadau Arfaethedig o fewn Cyfarwyddiaeth y Rheolwr Gyfarwyddwr ac Adnoddau ar gyfer 2019/20.

[Gweld Cofnod]

8.         Arolwg Barn y Cyhoedd 2018-19.

[Gweld Cofnod]

9.         Ail-lunio Gwasanaethau - Diweddariad ar Weithredu.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol, Iechyd a Hamdden –

10.      Gwasanaethau Dydd mewnol a Teleofal – Ffioedd a Thaliadau Arfaethedig ar gyfer 2019/20.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Aelod Cabinet Adfywio a Chynllunio -

11.       Mabwysiadu Canllawiau Cynllunio Atodol ar gyfer Datblygu Twristiaeth a Hamdden, Ynni Adnewyddadwy a Safonau Parcio.

[Gweld Cofnod]

12.       Rhaglen Ddigwyddiadau Arfaethedig 2019-20.

[Gweld Cofnod]

13.       Gwaredu Tir Coleg Caerdydd a’r Fro.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Aelod Cabinet Gwasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth -

14.       Polisi Rheoli Parcio drafft 2019/20.

[Gweld Cofnod]

15.       Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus – Rheoli Cŵn.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Ddysgu a Diwylliant -

16.       Cyllid Allanol: Grantiau Cronfa Gymdeithasol Ewrop ac Ysbrydoli i Gyflawni ac Ysbrydoli i Weithio.

[Gweld Cofnod]

 

17.       Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sy’n rhai brys.

(i)        Cyfeirnod - 

            Aildrefnu Arfaethedig y Ddarpariaeth Gynradd yng Ngorllewin y Fro - Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant: 12 Mawrth 2019.

[Gweld Cofnod]

(ii)       Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Ddysgu a Diwylliant -

            Aildrefnu Arfaethedig y Ddarpariaeth Gynradd yng Ngorllewin y Fro.

[Gweld Cofnod]

(iii)       Cyfeirnod -             

            Gwasanaethau Ail-lunio - Gwasanaethau Gorfodi - Pwyllgor Craffu yr Amgylchedd ac Adfywio: 7 Mawrth, 2019.

[Gweld Cofnod]

 

RHAN II

 

EFALLAI Y GWAHERDDIR Y CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD TRA YR YSTYRIR YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

18.      Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

12 Mawrth, 2019

 

Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg / This document is available in English

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, dylid gwneud ymholiadau i Ms. A. Rudman Ffôn: 01446 709855. E‑bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Cabinet

Cadeirydd - Y Cynghorydd J.W. Thomas (Arweinydd a Pherfformiad ac Adnoddau)

Y Cynghorydd T.H. Jarvie (Dirprwy Arweinydd a Gwasanaethau Rheoleiddio a Chyfreithiol)

Y Cynghorydd J.C. Bird (Adfywio a Chynllunio)

Y Cynghorydd G.A. Cox (Gwasanaethau Cymdogaeth a Chludiant)

Y Cynghorydd G.C. Kemp (Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Hamdden)

Y Cynghorydd A.C. Parker (Gwasanaethau Tai ac Adeiladu)

Y Cynghorydd R.A. Penrose (Dysgu a Diwylliant)