Cost of Living Support Icon

 

 

Hysbysiad o’r CyfarfodCABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                      DYDD LLUN, 18 CHWEFROR, 2019 AM 2.00 PM

 

Lleoliad                          YSTAFELL BWYLLGOR 2, SWYDDFEYDD DINESIG, HEOL HOLTON, Y BARRI

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Derbyn datganiadau o ddiddordeb.

            (Sylwer:Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriadau –

4.       Fframwaith Canol Tref – Diweddariad ar Weithredu – Pwyllgor Craffu’r Amgylchedd Ac Adfywio: 10 Ionawr 2019.

[Gweld Cofnod]

5.       Datganiad Egwyddorion Deddf Hapchwarae 2005 2019-2022 – Pwyllgor Trwyddedu Statudol: 15 Ionawr, 2019.

[Gweld Cofnod]

6.       Rhaglen Ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain – Diweddariad Band B Sefyllfa Gyfredol – Pwyllgor Craffu Dysgu A Diwylliant: 15 Ionawr 2019.

[Gweld Cofnod]

           

Adroddiadau’r Arweinydd – 

7.    Cynigion Terfynol ar gyfer Cyllideb Refeniw 2019/20.

[Gweld Cofnod]

8.    Cyigion Terfynol Cyllideb Cyfrif Refeniw Tai (CRT) 2019/20.

[Gweld Cofnod]

9.    Strategaeth Gyfalaf 2019/20 a Chynigion Cyfalaf Terfynol 2019/20 i 2023/24.

[Gweld Cofnod]

10.  Defnyddio Pwerau Argyfwng y Rheolwr Gyfarwyddwr.

[Gweld Cofnod]

11.  Diweddariad Mentrau Cydweithio Strategol

[Gweld Cofnod]

12.  Diweddariad Ymgysylltiad Staff.

[Gweld Cofnod]

13.  Y Dreth Gyngor Preswylfeydd Gwag.

[Gweld Cofnod]

14.  Strategaeth Rheoli Trysorlys a Buddsoddi 2019/20 a'r Diweddariad ar gyfer 2018/19.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Adfywio a Chynllunio –

15.     Uwchgynhadledd Canol Tref y Barri.

[Gweld Cofnod]

  

Adroddiadau yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaethau a Thrafnidiaeth –

16.   Tynnu Cyllid Disgresiwn yn Ôl ar gyfer Gwasanaethau Trafnidiaeth Ysgol â Thâl.

[Gweld Cofnod]

17.   Adroddiad Ymgynghoriad Trafnidiaeth Gynaliadwy Penarth Heights. [Gweld Gwybodaeth Atodol]

[Gweld Cofnod]

18.   Ail-siapio Gwasanaethau:  Gwasanaethau Gorfodi.

[Gweld Cofnod]

19.   Diweddariad ar Welliannau Trafnidiaeth Strategol yn Ninas Powys.

[Gwybodaeth Atodol: Atodiad B; Atodiad C; Atodiad D]

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau yr Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol, Iechyd a Hamdden –

20.      Gardd Ffisegol y Bont-faen.

[Gweld Cofnod]

21.      Ail-siapio Gwasanaethau: Dull Cynaliadwy o Ddarparu Cyfleusterau Chwaraeon Awyr Agored Defnyddwyr Unigol.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Tai ac Adeiladu –

22.      Cynllun Comisiynu Lleol Cefnogi Pobl 2019 – 2022.

[Gweld Cofnod

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Ddysgu a Diwylliant –

23.      Cynnig i Gynyddu Nifer y Lleoedd Ysgol Gynradd a Sefydlu 48 o Leoedd Meithrin Rhan Amser yn Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sain Nicolas.

[Gweld Cofnod]

 

24.       Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sy’n rhai brys.

 

RHAN II

 

EFALLAI Y GWAHERDDIR Y CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD TRA YR YSTYRIR YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

25.      Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

12 Chwefror, 2019

 

Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg / This document is available in English

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, dylid gwneud ymholiadau i Mr. G. Davies Ffôn: 01446 709249. E‑bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk


I Aelodau’r Cabinet

Cadeirydd - Y Cynghorydd J.W. Thomas (Arweinydd a Pherfformiad ac Adnoddau)

Y Cynghorydd T.H. Jarvie (Dirprwy Arweinydd a Gwasanaethau Rheoleiddio a Chyfreithiol)

Y Cynghorydd J.C. Bird (Adfywio a Chynllunio)

Y Cynghorydd G.A. Cox (Gwasanaethau Cymdogaeth a Chludiant)

Y Cynghorydd G.C. Kemp (Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Hamdden)

Y Cynghorydd A.C. Parker (Gwasanaethau Tai ac Adeiladu)

Y Cynghorydd R.A. Penrose (Dysgu a Diwylliant)