Cost of Living Support Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

 

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY, AR BAPUR LLIW GWAHANOL

 

Hysbysiad o’r CyfarfodCABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                      DYDD LLUN, 1 GORFFENNAF, 2019 AM 2.00 PM

 

Lleoliad                          YSTAFELL BWYLLGOR 2, SWYDDFEYDD DINESIG, HEOL HOLTON, Y BARRI

 

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Derbyn datganiadau o ddiddordeb.

            (Sylwer:Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriadau –

4.         Polisi Rheoli Parcio Drafft 2019/20 – Pwyllgor Craffu’r Amgylchedd ac Adfywio: 4 Ebrill, 2019.

5.         Polisi Rheoli Parcio Drafft 2019/20 – Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol: 11 Ebrill, 2019.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Arweinydd –   

6.         Cau Cyfrifon 2018/19.

[Gweld Cofnod]

7.         Defnyddio Pwerau Argyfwng y Rheolwr Gyfarwyddwr.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol ac Iechyd -

8.         Ailwynebu Priffyrdd Cynllun 3 Blynedd 2019 i 2022.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Hamdden, y Celfyddydau a Diwylliant –

9.         Ardal Arfaethedig Gemau Amlddefnydd, Cae Chwarae King George V, Llandochau.

[Gweld Cofnod]

 

10.       Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sy’n rhai brys.

 

RHAN II

 

EFALLAI Y GWAHERDDIR Y CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD TRA YR YSTYRIR YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

11.      Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

25 Mehefin, 2019

 

Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg / This document is available in English

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, dylid gwneud ymholiadau i

Mrs. K. Bowen: 01446 709856. E‑bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Cabinet – 

Y Cynghorydd N. Moore (Arweinydd Gweithredol ac Aelod Cabinet Perfformiad ac Adnoddau)

Y Cynghorydd Lis Burnett (Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet Addysg ac Adfywio)

Y Cynghorydd Mrs. M.R. Wilkinson (Aelod Cabinet dros Dai a Gwasanaethau Adeiladu)

Y Cynghorydd E. Williams (Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cyfreithiol, Rheoleiddio a Chynllunio)

Y Cynghorydd K.F. McCaffer (Aelod Cabinet dros Hamdden, y Celfyddydau a Diwylliant)

Y Cynghorydd P.G. King (Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth)

Y Cynghorydd B.T. Gray (Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol ac Iechyd)