Cost of Living Support Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

 

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY, AR BAPUR LLIW GWAHANOL

 

 

Hysbysiad o’r Cyfarfod   CABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                       DYDD LLUN, 9 MEDI, 2019 AM 2.00 PM

 

Lleoliad                           YSTAFELL BWYLLGOR 2, SWYDDFEYDD DINESIG,                                             HEOL HOLTON, Y BARRI

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Derbyn datganiadau o ddiddordeb.

            (Sylwer:Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriadau -

4.         Cofrestr Risg Corfforaethol Chwarter 4: Pwyllgor Archwilio – 1 Gorffennaf, 2019.

[Gweld Cofnod]

5.         Monitro Refeniw a Chyfalaf 1 Ebrill - 31 Mai 2019: Pwyllgor Craffu yw Yn Iach a Gofal Cymdeithasol – 15 Gorffennaf, 2019.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Cyfarfod –

6.         Panel Rhianta Corfforaethol – 8 Gorffennaf, 2019.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Arweinydd Gweithredol ac Aelod Cabinet dros Berfformiad ac Adnoddau -

7.         Adroddiad Blynyddol Bro Morgannwg (Cynllun Gwella Rhan 2) 2018/19.

[Gweld Cofnod]

8.         Defnyddio Pwerau Argyfwng y Rheolwr Gyfarwyddwr.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio -

9.         Blaen Gynllun Bioamrywiaeth Rhan 2 Drafft.

[Gweld Cofnod]

10.       Swyddfeydd Twristiaeth Llawr Cyntaf, Cyn Ganolfan Gwybodaeth i Dwristiaid, Ynys y Barri.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Dai a Gwasanaethau Adeiladau -

11.       Contractau Cefnogi Pobl - Siop Un Stop.

[Gweld Cofnod]

12.       Cymeradwyaeth i Ganiatâd i Gais Nawdd Cymunedol.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth -

13.       Cynllun Lliniaru Llifogydd Llanmaes. [Gwybodaeth Atodol]

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol ac Iechyd -

14.       Darparu Tendr Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol.

[Gweld Cofnod]

 

15.       Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sy’n rhai brys.

 

RHAN II

 

EFALLAI Y GWAHERDDIR Y CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD TRA YR YSTYRIR YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth -

16.       Cynllun Lliniaru Llifogydd Llanmaes.

[Gweld Cofnod]

 

17.      Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

3 Medi, 2019

 

Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg / This document is available in English

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, dylid gwneud ymholiadau i

Ms. A. Rudman: 01446 709855. E‑bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Cabinet – 

Y Cynghorydd N. Moore (Arweinydd Gweithredol ac Aelod Cabinet Perfformiad ac Adnoddau)

Y Cynghorydd Lis Burnett (Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet Addysg ac Adfywio)

Y Cynghorydd Mrs. M.R. Wilkinson (Aelod Cabinet dros Dai a Gwasanaethau Adeiladu)

Y Cynghorydd E. Williams (Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cyfreithiol, Rheoleiddio a Chynllunio)

Y Cynghorydd K.F. McCaffer (Aelod Cabinet dros Hamdden, y Celfyddydau a Diwylliant)

Y Cynghorydd P.G. King (Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth)

Y Cynghorydd B.T. Gray (Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol ac Iechyd)