Cost of Living Support Icon

 

Hysbysiad o’r Cyfarfod    CABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                      DYDD LLUN, 21 IONAWR, 2019 AM 2.00 PM

 

Lleoliad                          YSTAFELL BWYLLGOR 2, SWYDDFEYDD DINESIG, HEOL HOLTON, Y BARRI

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Derbyn datganiadau o ddiddordeb.

             (Sylwer:Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Cyfarfod –

4.         Pwyllgor Ymgynghorol Bae Caerdydd – 19 Rhagfyr, 2018.

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriadau –

5.         Strategaeth Rheoli Asedau Tai: Pwyllgor Craffu Tai A Chymunedau Diogel – 5 Rhagfyr, 2018.

[Gweld Cofnod]

6.         Cynigion Cyllideb Refeniw Cychwynnol 2019/20 a Chyllideb Ddiwygiedig 2018/19: Pwyllgor Craffu Perfformiad Ac Adnoddau Corfforaethol– 13 Rhagfyr, 2018.

[Gweld Cofnod]

7.         Cynigion y Rhaglen Gyfalaf Cychwynnol 2019/20 i 2023/24 a Monitro Cyfalaf 2018/19: Pwyllgor Craffu Perfformiad Ac Adnoddau Corfforaethol– 13 Rhagfyr, 2018.

[Gweld Cofnod]

           

Adroddiadau’r Arweinydd – 

8.         Papur Gwyn: Diwygio Awdurdodau Tân ac Achub yng Nghymru – Ymateb y Cyngor.

[Gweld Cofnod]

9.         Gwaredu Tir sy’n Weddill yn Pencoedtre Road y Barri, Churchfields yn y Barri a Trebeferad Boverton.

[Gweld Cofnod]

10.       Rhaglen Waith Chwarterol y Cabinet Ionawr a Mawrth 2019.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Wasanaethau Tai ac Adeiladau –

11.       Gwaredu Parseli Bach o Dir sy’n Berchen i’r Adran Dai. [Gwybodaeth Atodol]

[Gweld Cofnod]

 

12.       Project Bancio Amser – Adroddiad Monitro Deuddeg Mis.

[Gweld Cofnod]

13.       Adennill Costau gan Lesddeiliaid.

[Gweld Cofnod]

14.       Tir yn St. Lukes / Garmon Road, Cedar Way, Penarth.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Ddysgu a Diwylliant –

15.       Cynnig i Gynyddu Nifer y Lleoedd Cynradd yn Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Dewi Sant.

[Gweld Cofnod]

16.       Derbyn Tendr i Ddarparu Addysg mewn Mannau Heb Fod yn Ysgolion.

[Gweld Cofnod]

 

17.       Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sy’n rhai brys.

 

RHAN II

 

EFALLAI Y GWAHERDDIR Y CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD TRA YR YSTYRIR YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Ddysgu a Diwylliant –

18.       Derbyn Tendr i Ddarparu Addysg mewn Mannau Heb Fod yn Ysgolion.

[Gweld Cofnod]

 

19.      Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

15 Ionawr, 2019

 

 

Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg / This document is available in English

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, dylid gwneud ymholiadau i Mr. G. Davies Ffôn: 01446 709249. E‑bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Cabinet

Cadeirydd - Y Cynghorydd J.W. Thomas (Arweinydd a Pherfformiad ac Adnoddau)

Y Cynghorydd T.H. Jarvie (Dirprwy Arweinydd a Gwasanaethau Rheoleiddio a Chyfreithiol)

Y Cynghorydd J.C. Bird (Adfywio a Chynllunio)

Y Cynghorydd G.A. Cox (Gwasanaethau Cymdogaeth a Chludiant)

Y Cynghorydd G.C. Kemp (Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Hamdden)

Y Cynghorydd A.C. Parker (Gwasanaethau Tai ac Adeiladu)

Y Cynghorydd R.A. Penrose (Dysgu a Diwylliant)