Cost of Living Support Icon

 

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

 

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY, AR BAPUR LLIW GWAHANOL

 

 

Hysbysiad o’r Cyfarfod   CABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                       DYDD LLUN, 21 HYDREF, 2019 AM 2.00 PM

 

Lleoliad                           YSTAFELL BWYLLGOR 2, SWYDDFEYDD DINESIG, HEOL HOLTON, Y BARRI

 

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Derbyn datganiadau o ddiddordeb.

            (Sylwer:Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriadau -

4.         Cwynion Corfforaethol Adroddiad Blynyddol 2018/19 - Pwyllgor Archwilio: 3 Medi, 2019.

[Gweld Cofnod]

5.         Diweddariad Chwarter 1 y Gofrestr Risg Gorfforaethol - Pwyllgor Archwilio: 3 Medi, 2019.

[Gweld Cofnod]

6.         Strategaeth Hamdden Bro Morgannwg - Pwyllgor Craffu Byw'n Iach a Gofal Cymdeithasol: 17 Medi, 2019.

[Gweld Cofnod]

7.         Ymgynghoriad y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol - Pwyllgor Craffu'r Amgylchedd ac Adfywio: 16 Hydref, 2019.

[Gweld Cofnod]

8.         Penarth - Coridor Cludiant Cynaliadwy Morglawdd Caerdydd Diweddariad WelTAG a'r Camau Nesaf - Pwyllgor Archwilio'r Amgylchedd ac Adfywio: 16 Hydref, 2019 (Oherwydd maint Atodiadau A, B ac C i'r adroddiad hwn, dim ond yn electronig y maent ar gael).

(Bydd y Cyfeiriadau gan Bwyllgor Craffu'r Amgylchedd ac Adfywio yn cael eu hanfon at yr Aelodau pan fyddant ar gael).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau'r Arweinydd Gweithredol ac Aelod Cabinet dros Berfformiad Corfforaethol ac Adnoddau -

9.        Diweddariad Mentrau Gweithio Cydweithredol Strategol.

[Gweld Cofnod]

10.      Cronfa Grant Cymunedau Cryf.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Aelod y Cabinet dros Wasanaethau Tai ac Adeiladu -

11.      Cynllun Gwaith Allanol Prydleswr Tai.

[Gweld Cofnod]

12.      Channel View, Gwerthusiad Opsiynau Amnewid Marcross Cesspool.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Aelod y Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth -

13.      Coridor Cludiant Cynaliadwy Morglawdd Penarth i Gaerdydd, Cam Dau WelTAG.

[Gweld Cofnod]

14.      Rhesymoli Rheoli Cesspool yn Channel View (Marcross) a Croft John (Penmark).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cyfreithiol, Rheoleiddio a Chynllunio -

15.      Drafft Ymgynghori Fframwaith Datblygu Cenedlaethol (NDF) 2020-2040 - Ymateb i Lywodraeth Cymru.

[Gweld Cofnod]


16.      Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sy’n rhai brys.

           (i)     Cynllun Corfforaethol Drafft Bro Morgannwg 2020 - 25.

[Gweld Cofnod]

 

RHAN II

 

EFALLAI Y GWAHERDDIR Y CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD TRA YR YSTYRIR YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

Adroddiadau Aelod y Cabinet dros Wasanaethau Tai ac Adeiladu -

17.      Cynllun Gwaith Allanol Prydleswr Tai.

[Gweld Cofnod]

18.      Channel View, Gwerthusiad Opsiynau Amnewid Marcross Cesspool.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad Aelod y Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth -

19.      Rhesymoli Rheoli Cesspool yn Channel View (Marcross) a Croft John (Penmark).

[Gweld Cofnod]

 

20.      Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

15 Hydref, 2019

 

Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg / This document is available in English

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, dylid gwneud ymholiadau i

Ms. A. Rudman: 01446 709855.

E‑bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Cabinet – 

Y Cynghorydd N. Moore (Arweinydd Gweithredol ac Aelod Cabinet Perfformiad ac Adnoddau)

Y Cynghorydd Lis Burnett (Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet Addysg ac Adfywio)

Y Cynghorydd Mrs. M.R. Wilkinson (Aelod Cabinet dros Dai a Gwasanaethau Adeiladu)

Y Cynghorydd E. Williams (Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cyfreithiol, Rheoleiddio a Chynllunio)

Y Cynghorydd K.F. McCaffer (Aelod Cabinet dros Hamdden, y Celfyddydau a Diwylliant)

Y Cynghorydd P.G. King (Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth)

Y Cynghorydd B.T. Gray (Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol ac Iechyd)