Cost of Living Support Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

 

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY, AR BAPUR LLIW GWAHANOL

 

 

Hysbysiad o’r Cyfarfod   CABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                     DYDD LLUN, 18 TACHWEDD, 2019 AM 2.00 PM

 

Lleoliad                         YSTAFELL BWYLLGOR 2, SWYDDFEYDD DINESIG, HEOL HOLTON, Y BARRI

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Derbyn datganiadau o ddiddordeb.

            (Sylwer:Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Cyfarfod –

4.          Panel Rhianta Corfforaethol – 23 Medi, 2019.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Arweinydd Gweithredol ac Aelod Cabinet dros Berfformiad ac Adnoddau Corfforaethol –

5.         Cynigion Cychwynnol Cyllideb Refeniw 2020/21 a Chyllideb Ddiwygiedig 2019/20.

[Gweld Cofnod]

6.         Cynigion Cychwynnol y Rhaglen Gyfalaf 2020/21 i 2024/25 a Monitro Cyfalaf 2019/20.

[Gweld Cofnod]

7.         Cynigion Cyntaf Cyllideb Cyfrif Refeniw Tai 2020/21 a Chyllideb Ddiwygiedig 2019/20.

[Gweld Cofnod]

8.         Adroddiad Canol Blwyddyn Rheoli'r Trysorlys 2019.

[Gweld Cofnod]

9.         Ch2 Adroddiad Absenoldeb Salwch 2019/2020.

[Gweld Cofnod]

10.       Amcanion Cydraddoldeb Strategol Llywodraeth Cymru - Ymateb Ymgynghoriad Drafft.

[Gwybodaeth Atodol]

[Gweld Cofnod]

11.      Cynllun Cydraddoldeb Strategol Cyngor Bro Morgannwg 2020-24.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio –

12.      Ysgolion Cynradd y Fro Gorllewinol – Derbyn y Tendr.

[Gweld Cofnod]

13.      Ail-lunio Gwasanaethau: Diweddariad Prosiect Arlwyo.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cyfreithiol, Rheoliadau a Chynllunio –

14.      Adolygiad ar Ddosbarthiadau Etholiadol, Mannau Pleidleisio a Gorsafoedd Pleidleisio: Cynigion Terfynol y Swyddog Cofrestru Etholiadol.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Hamdden, y Celfyddydau a Diwylliant –

15.      Canolfan Hamdden Penarth, Derbyn y Tendr ar gyfer ailweirio Trydanol.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet Dros Ofal Cymdeithasol ac Iechyd –

16.      Strategaeth Gorfforaethol ar gyfer Plant sydd angen Gofal a Chefnogaeth 2019-23.

[Gweld Cofnod]

17.      Ail-lunio Gwasanaethau:  Cyfleoedd yn Ystod y Dydd i Bobl Hŷn.

[Gweld Cofnod]

18.      Adroddiad Cryno Diogelu Corfforaethol – Tachwedd 2019.

[Gweld Cofnod]

 

19.      Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sy’n rhai brys.

 

RHAN II

 

EFALLAI Y GWAHERDDIR Y CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD TRA YR YSTYRIR YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

Adroddiadau’r Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio –

20.      Ysgolion Cynradd y Fro Gorllewinol – Derbyn y Tendr.

[Gweld Cofnod]

21.      Ail-lunio Gwasanaethau: Diweddariad Prosiect Arlwyo.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Hamdden, y Celfyddydau a Diwylliant –

22.      Canolfan Hamdden Penarth, Derbyn y Tendr ar gyfer ailweirio Trydanol.

[Gweld Cofnod]

 

23.      Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

12 Tachwedd, 2019

 

 

Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg / This document is available in English

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, dylid gwneud ymholiadau i

Mr. G. Davies: 01446 709249.

E‑bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Cabinet – 

Y Cynghorydd N. Moore (Arweinydd Gweithredol ac Aelod Cabinet Perfformiad ac Adnoddau)

Y Cynghorydd Lis Burnett (Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet Addysg ac Adfywio)

Y Cynghorydd Mrs. M.R. Wilkinson (Aelod Cabinet dros Dai a Gwasanaethau Adeiladu)

Y Cynghorydd E. Williams (Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cyfreithiol, Rheoleiddio a Chynllunio)

Y Cynghorydd K.F. McCaffer (Aelod Cabinet dros Hamdden, y Celfyddydau a Diwylliant)

Y Cynghorydd P.G. King (Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth)

Y Cynghorydd B.T. Gray (Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol ac Iechyd)