Cost of Living Support Icon

 

Hysbysiad o’r Cyfarfod   CABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                       DYDD LLUN, 7 IONAWR, 2019 AM 2.00 PM

 

Lleoliad                           YSTAFELL BWYLLGOR 2, SWYDDFEYDD DINESIG, HEOL HOLTON, Y BARRI

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Derbyn datganiadau o ddiddordeb.

             (Sylwer:Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Arweinydd – 

4.         Adroddiad Monitro Cyfalaf ar gyfer y Cyfnod rhwng 1 Ebrill a 30 Tachwedd, 2018.

[Gweld Cofnod]

5.         Monitro Refeniw ar gyfer y Cyfnod rhwng 1 Ebrill a 30 Tachwedd, 2018.

[Gweld Cofnod]

6.         Adroddiad Canolbarth Diogelu Corfforaethol.

[Gweld Cofnod]

7.         Adroddiad Perfformiad Chwarter 2 (2018-19) y Cynllun Corfforaethol.

[Gweld Cofnod]

8.         Cyflwyno Post Hybrid i'r Gwasanaethau Post.

[Gweld Cofnod]

9.         Amserlen Cyfarfodydd Mai 2019 – 2020.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaethau a Thrafnidiaeth -

10.       Plassey Street, Penarth – Cynnig am Orchymyn Traffig Unffordd Arbrofol.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol, Iechyd a Hamdden -

11.       Gardd Berlysiau’r Bont-faen.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad ar y Cyd yr Arweinydd a'r Aelod Cabinet dros Ddysgu a Diwylliant

12.       Rhaglen Ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain – Diweddariad Band B Sefyllfa Gyfredol.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Arweinydd – 

13.       System Rheoli Incwm Newydd a Chydymffurfiaeth gyda Safon Diogelwch Data’r Diwydiant Cardiau Talu (PCI DSS).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Adfywio a Chynllunio -

14.     Rhaglen Targedu Buddsoddiad mewn Adfywio Llywodraeth Cymru 2018/19 - 2020/21: Diweddariad.

[Gwybodaeth Tabl]

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Dai a Gwasanaethau Adeiladu -

15.       Rhaglen Datblygu Tai - Safle hen Dafarn y Master Mariner - Gibbonsdown, y Barri.

[Gweld Cofnod]

 

16.       Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sy’n rhai brys.

 

RHAN II

 

EFALLAI Y GWAHERDDIR Y CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD TRA YR YSTYRIR YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

Adroddiad yr Arweinydd – 

17.       System Rheoli Incwm Newydd a Chydymffurfiaeth gyda Safon Diogelwch Data’r Diwydiant Cardiau Talu (PCI DSS).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Adfywio a Chynllunio -

18.     Rhaglen Targedu Buddsoddiad mewn Adfywio Llywodraeth Cymru 2018/19 - 2020/21: Diweddariad.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Dai a Gwasanaethau Adeiladu -

19.       Rhaglen Datblygu Tai - Safle hen Dafarn y Master Mariner - Gibbonsdown, y Barri.

[Gweld Cofnod]

 

20.      Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

27 Rhagfyr, 2018

 

Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg / This document is available in English

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, dylid gwneud ymholiadau i Ms. A. Rudman Ffôn: 01446 709855. E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Cabinet

Cadeirydd - Y Cynghorydd J.W. Thomas (Arweinydd a Pherfformiad ac Adnoddau)

Y Cynghorydd T.H. Jarvie (Dirprwy Arweinydd a Gwasanaethau Rheoleiddio a Chyfreithiol)

Y Cynghorydd J.C. Bird (Adfywio a Chynllunio)

Y Cynghorydd G.A. Cox (Gwasanaethau Cymdogaeth a Chludiant)

Y Cynghorydd G.C. Kemp (Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Hamdden)

Y Cynghorydd A.C. Parker (Gwasanaethau Tai ac Adeiladu)

Y Cynghorydd R.A. Penrose (Dysgu a Diwylliant)