Cost of Living Support Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

 

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY, AR BAPUR LLIW GWAHANOL

 

 

Hysbysiad o’r Cyfarfod   CABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                     DYDD LLUN, 7 HYDREF, 2019 AM 2.00 PM

 

Lleoliad                         YSTAFELL BWYLLGOR 2, SWYDDFEYDD DINESIG, HEOL HOLTON, Y BARRI

 

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Derbyn datganiadau o ddiddordeb.

            (Sylwer:Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Cyfarfodydd –

4.         Fforwm Ymgynghorol ar y Cyd – 29 Gorffennaf, 2019.

[Gweld Cofnod]

5.         Penodi Aelodau Panel Cynghori ar Lywodraethwyr Awdurdod Lleol – 26 Medi, 2019.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau'r Arweinydd Gweithredol ac Aelod Cabinet dros Berfformio ac Adnoddau –

6.         Cynllun Ariannol Tymor Canolig 2019/20 tan 2022/23.

[Gweld Cofnod]

7.         Monitro Refeniw am y Cyfnod rhwng 1 Ebrill a 31 Awst 2019.

[Gweld Cofnod]

8.         Monitro Cyfalaf am y Cyfnod rhwng 1 Ebrill a 31 Awst 2019.

[Gweld Cofnod]

9.         Ail-lunio Gwasanaethau: Diweddariad ar Weithredu.

[Gweld Cofnod]

10.      Ail-lunio Gwasanaethau: Ymgysylltu â'r Cyngor Tref a Chymuned wrth Weithredu Gwasanaethau Lleol ac Asedau.

[Gweld Cofnod]

11.      Rhaglenni Gwaith Chwarterol y Cabinet - Gorffennaf i Medi 2019 a Hydref i Ragfyr 2019.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad ar y Cyd yr Arweinydd Gweithredol ac Aelod Cabinet dros Berfformio ac Adnoddau ac Aelod y Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth –

12.      Siarter Teithio Iach Staff Bwrdd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus y Fro.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cyfreithiol, Rheoliadau a Chynllunio –

13.      Cynllun Datblygu Lleol Bro Morgannwg 2011-2026: Adroddiad Monitro Blynyddol 2019.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth –

14.      A4226, Weycock Road (a elwir hefyd yn Waycock Road) (Rhan) - Ailddosbarthu Llwybr Arfaethedig.

[Gweld Cofnod]

 

15.      Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sy’n rhai brys.

 

RHAN II

 

EFALLAI Y GWAHERDDIR Y CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD TRA YR YSTYRIR YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

16.      Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

1 Hydref, 2019

 

Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg / This document is available in English

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, dylid gwneud ymholiadau i

Mr. M.E. Thomas: 01446 709279. E‑bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Cabinet – 

Y Cynghorydd N. Moore (Arweinydd Gweithredol ac Aelod Cabinet Perfformiad ac Adnoddau)

Y Cynghorydd Lis Burnett (Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet Addysg ac Adfywio)

Y Cynghorydd Mrs. M.R. Wilkinson (Aelod Cabinet dros Dai a Gwasanaethau Adeiladu)

Y Cynghorydd E. Williams (Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cyfreithiol, Rheoleiddio a Chynllunio)

Y Cynghorydd K.F. McCaffer (Aelod Cabinet dros Hamdden, y Celfyddydau a Diwylliant)

Y Cynghorydd P.G. King (Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth)

Y Cynghorydd B.T. Gray (Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol ac Iechyd)