Cost of Living Support Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

 

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY, AR BAPUR LLIW GWAHANOL

 

Hysbysiad o’r Cyfarfod    CABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                       DYDD LLUN, 17 MEHEFIN, 2019 AM 2.00 PM

 

Lleoliad                           YSTAFELL BWYLLGOR 2, SWYDDFEYDD DINESIG, HEOL HOLTON, Y BARRI

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Derbyn datganiadau o ddiddordeb.

            (Sylwer:Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Cyfarfod –

4.         Grŵp Ymgynghorol Arfordir Treftadaeth Morgannwg – 15 Mawrth, 2019.

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriadau –

5.         Uwchgynhadledd Canol Tref y Barri – Pwyllgor Craffu’r Amgylchedd Ac Adfywio: 4 Ebrill, 2019.

[Gweld Cofnod]

6.         Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus – Rheoli Cŵn - Pwyllgor Craffu’r Amgylchedd Ac Adfywio: 4 Ebrill, 2019.

[Gweld Cofnod]

7.         Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru 2017-2018 – Pwyllgor Craffu Dysgu A Diwylliant: 9 Ebrill, 2019. 

[Gweld Cofnod]

8.         Ail-lunio Gwasanaethau – Diweddariad ar Weithredu – Pwyllgor Craffu Perfformiad Ac Adnoddau Corfforaethol: 11 Ebrill, 2019.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Arweinydd –   

9.         Ardrethi Busnes – Rhyddhad Ardrethi Dewisol.

[Gweld Cofnod]

10.       Dyraniad Cyllid Cyfalaf Ychwanegol 2019/20.

[Gweld Cofnod]

11.       Apwyntiadau i Gyrff Allanol / Cydbwyllgorau.

[Gweld Cofnod]

12.       Adroddiad Absenoldeb Salwch 2018/19.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Aelod Cabinet Dros Dai a Gwasanaethau Adeiladu –

13.      Adolygiad Polisi Cydymffurfio Tai.

[Gweld Cofnod]

14.      Strategaeth Rheoli Asedau Tai.

[Gweld Cofnod]

15.      Strategaeth Atal Digartrefedd Cyngor Bro Morgannwg 2018-2022.

[Gweld Cofnod]

16.      Ystyriaeth ar Gyfer Parhau i Gymryd Rhan yn Rhaglen Ailsefydlu Syria'r Swyddfa Gartref.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Hamdden, y Celfyddydau a Diwylliant –

17.       South Lodge, Windsor Gardens, Penarth.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth –

18.       Coridor Trafnidiaeth Gynaliadwy Morglawdd Caerdydd Penarth Diweddariad Cam Un a Cham Dau.

[Gweld Cofnod]

19.       Strategaeth Toiledau Bro Morgannwg.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet Dros Ofal Cymdeithasol ac Iechyd –

20.       Gwasanaeth Mabwysiadu gyda'n Gilydd.

[Gweld Cofnod]

21.       Panel Rhianta Corfforaethol.

[Gweld Cofnod]

22.       Strategaeth Gomisiynu Ranbarthol ar gyfer Oedolion gydag Anawsterau Dysgu.

[Gweld Cofnod]

 

23.       Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sy’n rhai brys.

 

RHAN II

 

EFALLAI Y GWAHERDDIR Y CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD TRA YR YSTYRIR YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

24.      Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

11 Mehefin, 2019

 

Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg / This document is available in English

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, dylid gwneud ymholiadau i Ms. A. Rudman Ffôn: 01446 709855. E‑bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Aelodau’r Cabinet – 

Y Cynghorydd N. Moore (Arweinydd Gweithredol ac Aelod Cabinet Perfformiad ac Adnoddau)

Y Cynghorydd Lis Burnett (Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet Addysg ac Adfywio)

Y Cynghorydd Mrs. M.R. Wilkinson (Aelod Cabinet dros Dai a Gwasanaethau Adeiladu)

Y Cynghorydd E. Williams (Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cyfreithiol, Rheoleiddio a Chynllunio)

Y Cynghorydd K.F. McCaffer (Aelod Cabinet dros Handden, y Celfyddydau a Diwylliant)

Y Cynghorydd P.G. King (Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth)

Y Cynghorydd B.T. Gray (Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol ac Iechyd)