Cost of Living Support Icon

 

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

 

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY, AR BAPUR LLIW GWAHANOL

 

 

Hysbysiad o’r Cyfarfod   CABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                       DYDD LLUN, 4 TACHWYDD, 2019 AM 2.00 PM

 

Lleoliad                           YSTAFELL BWYLLGOR 2, SWYDDFEYDD DINESIG, HEOL HOLTON, Y BARRI

 

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Derbyn datganiadau o ddiddordeb.

            (Sylwer:Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriadau -

4.         Lles Cenedlaethau'r Dyfodol: Archwiliad o'r rhaglen adfywio yn y Barri ac Ynys y Barri – Cyngor Bro Morgannwg (Gorffennaf 2019) – Pwyllgor Craffu Yr Amgylchedd ac Adfywio): 24 Medi, 2019.

[Gweld Cofnod]

5.         Adroddiad Blynyddol Diogelu Corfforaethol: 2018/19 – Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol): 2 Hydref, 2019.

[Gweld Cofnod]

6.         Siarter Cynghorau Tref a Chymuned – Pwyllgor Cyswllt Cymunedol: 8 Hydref, 2019.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Cyfarfod -

7.         Cyd-bwyllgor Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir: 10fed Medi, 2019.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Arweinydd Gweithredol ac Aelod Cabinet dros Berfformiad ac Adnoddau Corfforaethol -

8.         Adroddiad Perfformiad Chwarter 1 2019/20

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio -

9.          Cynnig i gynyddu nifer y lleoedd ysgolion cynradd yn y Bont-faen i ateb y galw cynyddol o ganlyniad i ddatblygiadau tai diweddar ac arfaethedig trwy gyfuno Ysgol Gynradd Y Bont-faen ac Ysgol Gyfun Y Bont-faen.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad ar y Cyd yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cyfreithiol, Rheoleiddio a Chynllunio a Gwasanaethau Tai ac Adeiladu -

10.      Adran 106 Cyfraniadau Tai Fforddiadwy Oddi ar y Safle.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Tai ac Adeiladu -

11.      Strategaeth Datblygu Tai, Polisi Datblygu Tai a Gweithdrefnau Datblygu Tai.

(Oherwydd yr enghraifft yn unig natur atodiadau C1, C2, C3, C4, C5 a C6, dim ond yn electronig y mae'r rhain ar gael)

[Gweld Cofnod]

 

12.      Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu sy’n rhai brys.

 

RHAN II

 

EFALLAI Y GWAHERDDIR Y CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD TRA YR YSTYRIR YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

13.      Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

29 Hydref, 2019

 

Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg / This document is available in English

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, dylid gwneud ymholiadau i

Ms. A. Rudman: 01446 709855.

E‑bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Cabinet – 

Y Cynghorydd N. Moore (Arweinydd Gweithredol ac Aelod Cabinet Perfformiad ac Adnoddau)

Y Cynghorydd Lis Burnett (Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet Addysg ac Adfywio)

Y Cynghorydd Mrs. M.R. Wilkinson (Aelod Cabinet dros Dai a Gwasanaethau Adeiladu)

Y Cynghorydd E. Williams (Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cyfreithiol, Rheoleiddio a Chynllunio)

Y Cynghorydd K.F. McCaffer (Aelod Cabinet dros Hamdden, y Celfyddydau a Diwylliant)

Y Cynghorydd P.G. King (Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth)

Y Cynghorydd B.T. Gray (Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol ac Iechyd)